Relacje z festynu pokoleń dla mieszkańców sołect: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska

środa, 20 czerwca 2018 12:19

W niedzielę 27 maja 2018 r. w godzinach od 12.00 – 18.00 po raz pierwszy w historii naszej szkoły, z inicjatywy dyrektora Adama Manikowskiego, odbył się Festyn Pokoleń dla mieszkańców sołectw: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska.


Więcej: Relacje z festynu pokoleń dla mieszkańców sołect: Brzeziny, Jaszcz, Żur i Wałkowiska

 

Informacja o suszy w uprawach rolnych

piątek, 15 czerwca 2018 12:27

W związku obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r. (Dz.Urz. MRiRW z 2018 r. poz. 9) oraz ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w tym okresie suszy rolniczej wśród upraw zbóż jarych i ozimych, truskawek , krzewów i drzew owocowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prosimy rolników, u których wystąpiły szkody związane z suszą, o zgłoszenie do Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 (lub tel. 52 33 29 540) szkód w uprawach rolnych. Zebrane informacje posłużą do ewentualnego złożenia wniosku o powołanie komisji ds. szacowania strat w trybie i terminie umożliwiającym oszacowanie szkód w pełnym zakresie i w terminach zgodnych z przepisami.

Zgodnie z zapisami ze strony 8 ww. „Wytycznych dla Komisji...” z dnia 29 maja 2018 r. opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania.

Ewentualnego szacowania strat komisja dokonywać będzie w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ostateczny termin podania Wójtowi Gminy Osie informacji o stratach w uprawach wyznaczam do 21 czerwca 2018 r. celem dokonania oceny sytuacji w gminie i podjęcia stosownych decyzji.


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

piątek, 15 czerwca 2018 11:53

Osie, dnia 15 czerwiec 2018 r.
OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego
„Wypoczynek dzieci i młodzieży”


W dniu 14 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) pod tytułem:

„Sportowe wakacje w Pruskich.”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Pełna treść znajduje się na stronie BIP Osie >>>>>


 

Zakończenie roku akademickiego na UTW w Osiu

czwartek, 14 czerwca 2018 15:23

Osie KowalskiW wtorek 12 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Osiu podczas zakończenia roku akademickiego podsumowano pierwszy rok wykładów i spotkań, a uczestnikom wręczono dyplomy. Tym razem tematem wykładu było: „Najszersze rozumienie pojęcia kultury”.  W swoim wykładzie mgr Leszek Latosiński z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy streścił wagę pojęcia kultury formułowanego przez różne grupy społeczne i zawodowe.  W zakończeniu roku akademickiego UTW w Osiu uczestniczył Michał Grabski Wójt Gminy Osie. - Kiedy rok temu, w dniu 21 marca, w towarzystwie przyszłych studentów i dr. Cezarego Kościelaka - dziekana Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podpisywaliśmy akt powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia. Chęć pozyskania wiedzy podanej przez specjalistów, w ciekawy sposób i na wysokim poziomie był i jest magnesem, który przyciąga na poszczególne zajęcia mieszkańców gminy Osie, i nie tylko naszej gminy - zauważa Michał Grabski. 

- To dla mnie rok ciekawej wiedzy i nowych doświadczeń życiowych - podsumował Andrzej Kowalski - student naszego UTW, zawodowo gospodarz obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, a społecznie radny Rady Powiatu Świeckiego. - Dzięki zajęciom na UTW w przystępny sposób mogliśmy poznać wiele zagadnień dotyczących nauki i kultury, które bezpośrednio dotyczą naszego życia, naszego otoczenia lub bliskich nam osób. Już dzisiaj w ciemno deklaruję chęć uczestnictwa w nowym roku akademickim rozpoczynajacycm się w październiku  -  dodaje.

Więcej: Zakończenie roku akademickiego na UTW w Osiu

 

Informacja dla właścicieli psów

czwartek, 14 czerwca 2018 11:45

INFORMACJA

W związku ze skargami wpływającymi w sprawie zagrożenia stwarzanego przez wałęsające psy, Urząd Gminy przypomina o obowiązkach nałożonych na właścicieli psów Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XIII/100/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie.

W wyżej wymienionej uchwale (Rozdział 6, § 13) podjęto obowiązek prowadzenia psów w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, możliwość zwolnienia psa dozwolone jest tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed opuszczaniem ich przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Naruszanie przepisów w/w uchwały podlega postępowaniu wg przepisów Kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców o wałęsającym się psie posiadającym właściciela, Urząd Gminy będzie przekazywał sprawę Policji.

 Osie, 14.06.2018 r.

 

Wielki pożar lasu w Starej Rzece

czwartek, 14 czerwca 2018 11:25

Pożar Stara RzekaW akcji gaszenia pożaru, który wybuchł w sobotnie popołudnie (9 czerwca 2018 r.) na terenie leśnictwa Pohulanka (gmina Osie) w pobliżu wsi Stara Rzeka brało udział 28 zastępów straży pożarnej z terenu gminy Osie i gmin sąsiednich oraz trzy samoloty - jeden z Rytla i dwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Torunia. Z nieustalonych do tej pory przyczyn, zapaliły się hałdy korzeni zgromadzone przy jednej z dróg. Od korzeni zajął się na młodnik, później pożar rozprzestrzenił się na wysoki las. Ogółem pożar ogarnął powierzchnię ok. 5 ha.

- Można śmiało stwierdzić, że dzięki sprawnemu działaniu samolotów pożarniczych oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu i zastępów ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Osie i gmin ościennych ogień został opanowany w bardzo krótkim czasie – podkreślił sobotnią akcję Michał Grabski Wójt Gminy Osie. - Każdy kolejny pożar potwierdza nas w przekonaniu, że pieniądze wydane na doposażenie OSP w lepszy sprzęt przeciwpożarowy oraz szkolenie członków OSP przynoszą efekt w postaci mniejszych strat rzeczowych i finansowych – zauważa M. Grabski. - Zwracam też uwagę, że lesistość gminy Osie wynosi 73%, co sprawia dodatkowe zagrożenie, zwłaszcza podczas takich suchych i ciepłych dni jak ostatnio. Kolejną do pokonania trudnością jest szybkie dotarcie strażaków w miejsce pożaru, często położone w odległym i trudno dostępnym terenie leśnym – jak w przypadku sobotniego pożaru. Dodam, że mało kto zwrócił uwagę na możliwość szybkiego dojazdu strażaków i służby leśnej do miejsca pożaru. Stało się to możliwe dzięki zmodernizowanej w 2013 roku drodze Osie - Stara Rzeka. Rok wczesniej, podczas akcji ratowniczej po trąbie powietrznej z lipca 2012 roku dojazd do Starej Rzeki prowadził gruntową drogą o nierównej, wyboistej nawierzchni. Dzisiaj bitumiczna nawierzchnia drogi znacznie skróciła czas dojazdu jednostkom pożarniczym, a tym samym przyspieszyła czas rozpoczęcia gaszenia pożaru. Dziękuję wszystkim służbom i strażakom biorącym udział przy gaszeniu pożaru, jak i tym wszystkim, którzy przez kolejne dni czuwali na pożarzysku.

W trakcie akcji gaśniczej można było zauważyć nie tylko strażaków, ale wielu pracowników Nadleśnictwa Osie i Nadleśnictwa Trzebciny. Poniżej przestawiamy relację zdjęciową z akcji gaśniczej.

Więcej: Wielki pożar lasu w Starej Rzece

 

Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”

czwartek, 14 czerwca 2018 10:16

Osie InOW sobotę i niedzielę 9-10 czerwca 2018 odbyła się X Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”, wpółfinansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Świecki i Gminę Osie. Na trzynastu trasach (pieszych i rowerowych) sprawdzało swoje umiejętności prawie 170 uczestników. Zawodnicy reprezentowali takie miasta jak: Gdańsk, Grudziądz, Toruń i Świecie, chociaż najliczniejsza była ekipa z Osia. Impreza ta odbyła się w ramach „Konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2018 r.” Na realizację zawodów Wójt Gminy Osie udzielił Bractwu Czarnej Wody dotacji w kwocie 19 000 zł. Główną bazą imprezy była Szkoła Podstawowa w Osiu, a start na etap nocny zlokalizowany był w Szkole Podstawowej w Brzezinach.  Wyniki zawodów można już znaleźć na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl Protokoły pojawią się po uprawomocnieniu rezultatów. Poniżej relacja zdjęciowa z rozpoczęcia i podsumowania zawodów...

Więcej: Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”

 

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

czwartek, 14 czerwca 2018 08:26

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.


Więcej: Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

 

Informacja z przetargu ustnego nieograniczonego

poniedziałek, 11 czerwca 2018 10:17

Wójt Gminy Osie podaje informację z przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja z przetargu>>>
 

Wójt podpisał umowy na wymianę pieców

czwartek, 07 czerwca 2018 18:46

OsieW dniu dzisiejszym Michał Grabski - Wójt Gminy Osie podpisał ostatnią z 18 umów na dofinansowanie wymiany tradycyjnych pieców na ekologiczne piece na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy klasy A.  Wnioski o dotację złożyły osoby, które zdecydowały się na wymianę pieca opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami dofinansowanie do wymiany jednego pieca wynosi 4000 zł. - W tym roku rozpatrzyliśmy pozytywnie wszystkie złożone wnioski o dofiansowanie wymiany pieców - potwierdza Michał Grabski. - Przewidywaliśmy duże zainteresowanie dofinansowaniem i tak też się stało, dlatego w budżecie gminy zabezpieczyliśmy środki finansowe umożliwiające rozpatrzenie 20 wniosków. Na realizację projektu Gmina Osie uzyskała pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu EKO-PIEC w kwocie 20 tys. zł. Pozostałe 60 tys. to środki budżetowe Gminy Osie. - Jestem przekonany, że naszymi działaniami, chociaż w niewielkiej części, przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszym kraju - podsumowuje Michał Grabski.

Więcej: Wójt podpisał umowy na wymianę pieców

 

Dofinansowanie do drogi Osie - Kujonki

czwartek, 07 czerwca 2018 13:42

KujonkiW dniu wczorajszym tj. 6.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  - Każdego roku nasza gmina korzysta z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych - mówi Michał Grabski  Wójt Gminy Osie, który w obecności Andrzeja Sitkiewicza Skarbnika Gminy Osie podpisał z Piotrem Całbeckim Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowę na dofinansowanie w kwocie 144 tys. zł przebudowy drogi na tzw. Kujonki (nazywaną też inaczej Łubską drogą). - Przypominam, że w takiej formule przebudowaliśmy w poprzednich latach m.in. drogę Jaszcz- Nowy Jaszcz, część drogi Brzeziny - Miedzno, drogę Łążek-Szarłata, czy też drogi na Zaborki lub Oski Piec. Z tej formy dofinansowania korzystamy już od 2007 r. więc łatwo policzyć, że przez wszystkie lata zmodernizowaliśmy ponad 11 kilometrów dróg. Praktycznie w każdej wsi naszej gminy przebudowana została droga z wykorzystaniiem środków finansowych pochodzacych z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej -  dodał Michał Grabski.

Więcej: Dofinansowanie do drogi Osie - Kujonki

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czwartek, 07 czerwca 2018 13:21

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".


Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zaproszenie na piknik do Świecia

czwartek, 07 czerwca 2018 10:29

Więcej: Zaproszenie na piknik do Świecia

Urząd Skarbowy zaprasza na spotkanie w dniu 12 czerwca

czwartek, 07 czerwca 2018 10:00

Urząd Skarbowy w Świeciu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie związane ze zmianami dla przedsiębiorców,  które weszły w życie z dniem 30 kwietnia br., a wprowadzone zostały Konstytucją Biznesu. W spotkaniu udział wezmą pracownicy urzędu skarbowego oraz gościnnie - pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. 10 lutego 16 w Świeciu.

Więcej: Urząd Skarbowy zaprasza na spotkanie w dniu 12 czerwca

 

Jak było na kąpielisku w Tleniu?

środa, 06 czerwca 2018 10:45

Kąpielisko w TleniuTradycyjnie Dzień Dziecka organizowany przez ratowników wodnych z Wdeckiego WOPR, przy udziale LZS GROM Osie, Karczmy Chełmińskiej, Gminy Osie, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury zgromadził setki dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami na terenie Kąpieliska w Tleniu. Pierwsi uczestnicy pojawili się na plaży już w godzinanch porannych. Kapiel pod opieką kilkunastu ratowników, zawody sportowe, konkursy, w tym wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą, pokaz strażaków, pokaz pomocy przedmedycznej, dmuchany zamek, plac zabaw, możliwość poznania pracy policji i strażaków, a także: darmowy grill, wojskowa grochówka, kiełbaski, słodycze, nagrody i inne niespodzianki - wszystko to czekało na chętnych, których tego dnia nie brakowało. Dodatkową atrakcją była możliwość pływania skuterem wodnym lub motorówką WOPR-u. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko znalazło na kąpielisku atrakcję lub zajęcie, o którym będzie wspominać w przyszłości. Prosimy o śledzenie strony internetowej na której będziemy zapowiadać kolejne imprezy naszych ratowników.

Więcej: Jak było na kąpielisku w Tleniu?

Przypominamy- szczepienie psów i kotów

środa, 06 czerwca 2018 07:50

Gabinet Weterynaryjny w Osiu ul. Szkolna 38 przypomina, że dzisiaj tj. 6 czerwca br. przeprowadzone zostanie szczepienie psów i kotów w nastepujących wsiach:

- godz. 14:00 – 15:30 Żur – Wałkowiska (u sołtysa)

- godz. 15:45 – 17:00 Brzeziny (obok Remizy OSP)

- godz. 17:15 – 18:00 Jaszcz (u sołtysa).

Kolejne szczepienie odbędzie się we wsi Osie w sobotę 9 czerwca od godz. 8:00 do 12:00 Osie (Miejsce szczepienia: Gabinet Weterynaryjny ul. Szkolna 38)

Koszt szczepienia 25 zł. (bezpłatne dla osób, które zapłaciły podatek od posiadania psa).

 

Budowa ulicy Nad Strugą w Łążku

wtorek, 05 czerwca 2018 13:13

ŁążekW ubiegłym tygodniu ruszyły roboty budowlane związane z budową nawierzchni na ulicy Nad Strugą w Łążku. To kolejna w ostatnich latach przebudowywana ulica w tej wsi. Stanowi ona część drogi gminnej Łążek – Łąski Piec. Inwestycja obejmuje wyłącznie teren zurbanizowany na odcinku 0,2 km. W wyniku tej przebudowy powstanie droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 4mb. Jednocześnie Gminny Zakład Komunalny w Osiu wykonuje przedłużenie sieci kanalizacyjnej na odcinku 40 mb. w obrębie nowej nawierzchni drogi. Wykonawcą robót została firma F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki która wygrała przetarg za kwotę 129 563,90 zł. Jak zwykle, prawie każdego dnia na terenie budowy można spotkać przedstawicieli władz gminy Osie kontrolujących postęp robót, m.in. Michała Grabskiego-Wójta Gminy Osie, Romana Waśkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Osie i Wojciecha Katera - radnego Rady Gminy Osie. Po terenie budowy Michał Grabski oprowadzał też Andrzeja Kowalskiego - radnego Powiatu Świeckiego.  Jak zapewnia nas Wykonawca, roboty zostaną wykonane w terminie, a od lipca mieszczańcy tej ulicy będą  mogli korzystać z utwardzonej ulicy.

Więcej: Budowa ulicy Nad Strugą w Łążku

Wycieczka sołectwa Jaszcz

wtorek, 05 czerwca 2018 14:07

JaszczW dniu 20 maja 2018 r. sołtys sołectwa Jaszcz Irena Kozłowska zorganizowała dla współpracujących pań wycieczkę z okazji "Dnia Kobiet" i "Dnia Matki" do Fojutowa, gdzie przy pieknej pogodzie panie cieszyły się atrakcjami tego pięknego miejsca. Poniżej relacja zdjęciowa z wycieczki...

Więcej: Wycieczka sołectwa Jaszcz

 

Strona 7 z 94

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama