Informacje z ostatniej Sesji Rady Gminy Osie

艣roda, 28 listopada 2012 12:03

Tym razem XVII Sesja Rady Gminy Osie rozpocz瓿a si w dniu 20.11.2012 r. od przegl眃u inwestycji zrealizowanych w ostatnim okresie. Na pocz眛ek nasi samorz眃owcy obejrzeli ca砶owicie zmodernizowan stacj uzdatniania wody i nowe uj阠ie wody z poziomu trzeciorz阣owego tj. blisko 100 m. pod powierzchni ziemi. W dalszej kolejno禼i radni zapoznali si ze zmodernizowan latem drog gminna Osie- Jaszcz i nowo wybudowanym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, natomiast w Osiu przygl眃ali si zmodernizowanym sanitariatom przy Zespole Szk蟪 w Osiu oraz 秝ie縪 zako馽zonej budowie szkolnego placu zabaw ?Radosna szko砤? przy ul. Ks. Semraua. W Tleniu dokonali przegl眃u by砮go Wiejskiego Domu Kultury.

Wi臋cej: Informacje z ostatniej Sesji Rady Gminy Osie

 

艣roda, 28 listopada 2012 06:15

Ko禼i蟪 parafialny w OsiuSerdecznie zach阠amy Pa駍twa do udzia硊 w koncercie, kt髍y odb阣zie si w dniu 30 listopada, o godz. 17:00, w Ko禼iele Parafialnym pw. Podwy縮zenia Krzy縜 i阾ego w Osiu. W tym dniu w przepi阫nej scenerii oskiego ko禼io砤 wsp髄nie z Toru駍kim Kwartetem Smyczkowy wyst眕i El縝ieta Szczurko. Koncert w Osiu jest jednym ze 120 koncert體 w zabytkach, kt髍e zosta硑 obj阾e zakresem projektu pn. ?Dziedzictwo kulturowe wojew骴ztwa kujawsko-pomorskiego ? wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku?. Pomys硂dawc i Liderem projektu maj眂ego na celu ochron i zachowanie obiekt體 sakralnych i kulturalnych naszego wojew骴ztwa jest Zarz眃 Wojew骴ztwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzi阫i temu projektowi w bie勘cym roku odnowiona zosta砤 kopu砤 wie縴 naszego ko禼io砤 parafialnego.

Wi臋cej:

 

艣roda, 28 listopada 2012 05:47

W nowo wybudowanym ogrodzie znajduje si drewniana wiata z 砤wkami i sto砤mi, oczka wodne, mn髎two r罂norodnych ro秎in oznakowanych tabliczkami, a wzd硊 禼ie縠k 砤wki, kosze i co najwa縩iejsze, szereg tablic edukacyjnych. Ca硂舵 parku zosta砤 ogrodzona, a tu przy siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje si g丑wna brama. Ogr骴 znajduje si w prostok眂ie zamkni阾ym pomi阣zy Ko禼io砮m parafialnym w Osiu, siedzib Nadle秐ictwa Osie, dawnymi blokami nadle秐ictwa i ul. Poln. Wej禼ie zlokalizowane jest od strony Nadle秐ictwa i siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Wi臋cej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 14:27

W dniu 22 listopada 2012 r. w remizie stra縜ckiej w Brzezinach odby硂 si Zebranie wiejskie, podsumowuj眂e okres ostatnich 12 miesi阠y. Zebranie poprowadzi Dariusz Bocian ? so硉ys wsi Brzeziny. Na spotkanie przyby硂 kilkunastu, najbardziej aktywnych mieszka馽體 so砮ctwa. O zrealizowanych w roku 2012 i planowanych na rok 2013 inwestycjach gminnych, poinformowa Micha Grabski ?W骿t Gminy Osie. Na pytania dotycz眂e remontu dr骻 odpowiada zainteresowanym mieszka馽om Marek Lejk z Urz阣u Gminy Osie. Wszyscy obecni wyrazili zadowolenie z nowego, wybudowanego w bie勘cym roku boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach oraz zmodernizowanej w technologii asfaltu drogi Osie- Jaszcz przebiegaj眂ej przez so砮ctwo Brzeziny.

Wi臋cej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 14:07

W dniu 19 listopada Sali widowiskowej Gminnego O秗odka Kultury w Osiu odby硂 si Zebranie wiejskie So砮ctwa Osie. Zebranie poprowadzi砤 so硉ys wsi Osie ? Pani Janina Warzy駍ka, kt髍a w formie sprawozdania przedstawi砤 zakres dzia砤lno禼i Rady So砮ckiej w Osiu za miniony okres. Podsumowanie rocznej dzia砤lno禼i Rady Gminy Osie zaprezentowa Przewodnicz眂y Rady Roman Wa秌owski. Natomiast o zrealizowanych inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalno-sportowych, jakie odby硑 si na terenie naszej gminy w formie prezentacji z licznymi fotografiami m體i i pokazywa Micha Grabski ?W骿t Gminy Osie.

Wi臋cej:

 

wtorek, 27 listopada 2012 09:39

W niedziel, 18 listopada w sali sportowej Szko硑 Podstawowej nr 5 w ieciu, odby si I Og髄nopolski Turniej Ta馽a Towarzyskiego o Puchar W骿ta Gminy Osie i Puchar Okr阦u. Turniej przyci眊n背 a 165 par z r罂nych zak眛k體 Polski. Pocz眛kowo, turniej odbywa si mia na sali gimnastycznej Zespo硊 Szk蟪 w Osiu, niestety ze wzgl阣u na z潮 akustyk, przeniesiony zosta do jednej ze 秝ieckich szk蟪. To niecodzienne widowisko przyci眊n瓿o rzesz widz體. Organizatorami byli: Micha Bystry ze Szko砤 ta馽a Top Dance z Bydgoszczy, Andrzej Kowalski z Gminnego O秗odka Kultury w Osiu i Micha Grabski - W骿t Gminy Osie, kt髍zy po zako馽zonym turnieju jednog硂秐ie zapowiedzieli, 縠 w przysz硑m roku odb阣zie si kolejna edycja tego przedsi陊zi阠ia.

Wi臋cej:

 

3 lata Chorus Osensis

艣roda, 14 listopada 2012 11:51

Stowarzyszenie Kulturalno - O秝iatowe "Chorus Osensis" pod dyrekcj Micha砤 Rajewskiego, z okazji 3 rocznicy swojej dzia砤lno禼i, przygotowa硂 w miniony, sobotni wiecz髍 Jubileuszowy Koncert. Wykonane zosta硑 utwory sakralne i rozrywkowe. Prezes ch髍u, Dawid Warzy駍ki, dokona podsumowania 3 letniej pracy ch髍u, dzi阫uj眂 przy tym przyjacio硂m, kt髍zy wspieraj ch髍 finansowo. Licznie zgromadzona publiczno舵, podzi阫owa砤 wszystkim ch髍zystom g硂秐ymi brawami. Na zgromadzonych w sali widowiskowej Gminnego O秗odka Kultury w Osiu wyst阷 ch髍u pozostawi niezapomniane wra縠nie. Ju dzisiaj zapraszamy na zapowiadany, kolejny koncert - tym razem z kol阣ami. O terminie powiadomimy w terminie p蠹niejszym.

Wi臋cej: 3 lata Chorus Osensis

 

艣roda, 14 listopada 2012 11:00

11 listopada mieszka馽y Gminy Osie uczcili 94 rocznice odzyskania przez Polsk Niepodleg硂禼i. Obchody rozpocz瓿a uroczysta msza 秝i阾a, nast阷nie dalsza cz甓, akademia, odby砤 si w Gminnym O秗odku Kultury w Osiu. Podczas obchod體, Przewodnicz眂y Rady Gminy Osie Roman Wa秌owski wraz z W骿tem Gminy Osie Micha砮m Grabskim wr阠zyli honorowe odznaki Ministra Rolnictwa "Zas硊縪ny dla Rolnictwa" rolnikom z naszej gminy: Piotrowi Kuzimskiemu, Jerzemu Kuzimskiemu, Januszowi G髍eckiemu, Paw硂wi Zi蟪kowskiemu, Adamowi Buchholz, Jerzemu W髏kowskiemu i Jerzemu Krupa.

Wi臋cej:

 

艣roda, 07 listopada 2012 11:35

Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzeda samochodu ci昕arowego wraz z HDS typu HIAB:


Wi臋cej:

 

Koncert Jubileuszowy CHORUS OSENSIS

艣roda, 07 listopada 2012 09:14

Serdecznie zapraszamy na koncert jubileuszowy z okazji trzeciej rocznicy istnienia ch髍u CHORUS OSENSIS z Osia, kt髍y odb阣zie si 10 listopda 2012 r. w Gminnym O秗odku Kultury w Osiu o godzinie 19:00 !!!

Wi臋cej: Koncert Jubileuszowy CHORUS OSENSIS

 

poniedzia艂ek, 22 pa藕dziernika 2012 09:10

Gminny Zak砤d Komunalny og砤sza II przetarg na sprzeda samochodu ci昕arowego wraz z HDS typu HIAB.

Wi臋cej:

 

Ankieta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

艣roda, 17 pa藕dziernika 2012 15:11

PojemnikWed硊g znowelizowanych przepis體 gminy przejm od w砤禼icieli nieruchomo禼i obowi眤ki w zakresie zagospodarowania odpad體 komunalnych. Gmina w formie przetargu wy硂ni firm, kt髍a b阣zie odbiera odpady od wszystkich w砤禼icieli nieruchomo禼i, kt髍zy zobowi眤ani b阣 ponosi na rzecz gminy op砤t za gospodarowanie odpadami. Osoby segreguj眂e, b阣 p砤ci ni縮z stawk. W zwi眤ku z powy縮zym Urz眃 Gminy Osie prosi o wype硁ienie zamieszczonej poni縠j ankiety, kt髍a pomo縠 nam w odpowiednim dostosowaniu ustawy do reali體 naszej Gminy.

Wi臋cej: Ankieta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

poniedzia艂ek, 15 pa藕dziernika 2012 10:50

Dnia 6.10.2012 r. dzi阫i go禼inno禼i Gminnego O秗odka Kultury w Osiu, odby硂 si kolejne spotkanie integracyjne wsi Rada駍ka, kt髍e mia硂 na celu 潮czenie pokole oraz zapoznanie si wszystkich mieszka馽體 So砮ctwa. W czasie trwania zabawy zorganizowano konkursy sportowo- taneczne dla dzieci i m硂dzie縴 (uczestnik體 konkurs體 by硂 a 37! ). Zabaw poprowadzi Pan Miros砤w Le秐iak z Radogoszczy. Po zako馽zonych konkursach ka縟e dziecko od roczku do pe硁oletnio禼i zosta硂 obdarowane z r眐 Pani So硉ys - Krystyny Parteka, upominkiem, kt髍y ufundowany zosta przez W骿ta Gminy Osie. Doskona砤 zabawa, pi阫na muzyka, mn髎two u秏iechu zar體no dzieci, m硂dzie縴 oraz ich opiekun體 umili硑 sp阣zony tam czas. Organizatorzy dzi阫uj wszystkich mieszka馽om wsi Rada駍ka za zaanga縪wanie oraz wspania潮 zabaw.

Wi臋cej:

czwartek, 11 pa藕dziernika 2012 14:20

Urz眃 Gminy Osie prosi o zapoznanie si z decyzj G丑wnego Inspektora Sanitarnego o zniesieniu wstrzymania wprowadzenia do obrotu napoj體 alkoholowych o zawarto禼i powy縠j 20% alkoholu, wyprodukowanych na terenie Republiki Czeskiej :

Wi臋cej:

 

czwartek, 11 pa藕dziernika 2012 14:26

W pi眛kowe popo硊dnie, 28 wrze秐ia br. stra縜cy z OSP Osie otrzymali informacj o po縜rze lasu w Le秐ictwie Wydry. Po縜r o szeroko禼i ok. 80 mb. rozprzestrzenia si w sosnowych i brzozowych zagajnikach, w trudno dost阷nym terenie,  w samym 秗odku lasu. Wkr髏ce na miejscu pojawi硑 si ci昕kie samochody stra縜ckie oraz dziesi眛ki stra縜k體 z ochotniczych stra縴 po縜rnych z gmin Osie i Drzycim, a tak縠 stra縜cy z Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w ieciu.

Wi臋cej:

艣roda, 10 pa藕dziernika 2012 15:31

Stra縜k Roku 2012Informujemy mieszka馽體 naszej gminy, 縠 od 28 wrze秐ia trwa plebiscyt "Stra縜k i jednostka roku 2012?. Tegoroczna tr眀a powietrzna, jaka nawiedzi砤 nasz gmin pokaza砤, jak wa縩 rol w spo砮cze駍twie lokalnym pe硁i stra縜cy. Na dzie dzisiejszy w秗骴 nominowanych jednostek OSP na drugiej pozycji znajduj si stra縜cy z OSP Osie. Czy utrzymaj oni swoj pozycj, czy te awansuj na pierwsze miejsce zale縴 od g硂suj眂ych. Plebiscyt wygraj stra縜cy i jednostki, kt髍e zdob阣 najwi阠ej g硂s體. Ka縟emu stra縜kowi i ka縟ej jednostce przypisane s kody. Aby odda g硂s wystarczy SMS-em wys砤 kod o tre禼i (dla OSP Osie kod o tre禼i: josp.115) pod nr tel. 71466 (koszt 1,23 z brutto).

Wi臋cej:

 

wtorek, 09 pa藕dziernika 2012 15:54

W骿t Gminy Osie og砤sza, 縠 zgodnie z artyku砮m 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 tekst jedn. z p蠹niejszymi zmianami), Gmina Osie przyst眕i砤 do opracowania projektu ?Za硂縠 do planu zaopatrzenia w ciep硂, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Osie?. Pe砮n tekst og硂szenia znajduje si poni縠j.

Wi臋cej:

wtorek, 09 pa藕dziernika 2012 15:17

 W骿t Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 09.10.2012 r. zam體ienia publicznego pn. ?Budowa placu zabaw ?Radosna Szko砤? przy Zespole Szk蟪 w Osiu?.

Wi臋cej:

 

Strona 68 z 86

«Pocz膮tekPoprzednia61626364656667686970Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama