poniedzia艂ek, 27 sierpnia 2012 11:37

W dniu 18.08 bie勘cego roku, z okazji 秝i阾a Wojska Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie ju po raz drugi zorganizowa硂 festyn. W tym roku impreza odby砤 si pod has砮m ?Festyn dobrych s眘iad體?.

Wi臋cej:

 

czwartek, 16 sierpnia 2012 12:30

Kolejny numer czasopisma G硂s Osia ju w sprzeda縴! Na 砤mach gazety wyczyta mo縠my artyku硑 m.in. o: tr眀ie powietrznej, kt髍a przesz砤 przez tereny naszej gminy w lipcu tego roku, o m硂dzie縴 zar體no z Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Osiu jak i nale勘cej do Szkolnego Ko砤 Caritas, relacji z Lata z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i z Dni Osia jak r體nie mn髎two innych!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z tre禼i czasopisma!

Wi臋cej:

 

15. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy

czwartek, 16 sierpnia 2012 11:58

Od 15 lat zawsze w pierwszej po硂wie sierpnia po pograniczu kociewsko-borowiackim kr笨y przez dwa dni peleton mi硂秐ik體 aktywnego sp阣zenia czasu na dw骳h k蟪kach i w czasie dw骳h wakacyjnych dni na Kociewiu. W minion sobot i niedziel 11 i 12 sierpnia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE zorganizowa砤 pi阾nast, jubileuszow edycj tego wydarzenia. Start na starogardzkim rynku zgromadzi dziewi赕dziesi阠iu uczestnik體.

Wi臋cej: 15. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy

 

czwartek, 16 sierpnia 2012 07:39

Dow髗 i odw髗 dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Szko硑 Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo硊 Szk蟪 w Osiu w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 na trasie Osie - Nowy Jaszcz - Jaszcz - Brzeziny - 痷r - Osie.

Wi臋cej:

 

pi膮tek, 10 sierpnia 2012 08:30

Dnia 04.08.2012 r. na pla縴 strze縪nej w Tleniu odby si Turniej Pi砶i Pla縪wej o Puchar W骿ta Gminy Osie, organizowany przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pi阫na pogoda przyci眊n瓿a 9 dru縴n z r罂nych miejscowo禼i naszego wojew骴ztwa. Fundatorem medali oraz puchar體 by W骿t Gminy Osie- Micha Grabski, kt髍y wr阠za nagrody i dyplomy sportowcom. Poni縠j spis wszystkich uczestnik體 oraz kilka zdj赕 z sobotniego turnieju:

Wi臋cej:

 

czwartek, 09 sierpnia 2012 08:05

Budowa drogi we wsi Pruskie zako馽zona. Odcinek, licz眂y prawie kilometr d硊go禼i poch硂n背 blisko 580 tys. z, z czego 50% koszt體 kwalifikowanych pokry Kujawsko- Pomorski Program Operacyjny, za reszt Gmina sfinansowa砤 z w砤snego bud縠tu. Droga o charakterze ci眊u pieszo- jezdnego z wydzielonymi chodnikami wykonana zosta砤 w technologii kostki betonowej. Roboty drogowe wykonywa Zak砤d Sprz阾owo- Transportowy Czes砤w Paw硂wski.

Jak m體i mieszka馽y wsi Pruskie- ?Koniec brodzenia po kostki w b硂cie?.

Wi臋cej:

 

Jarmark Borowiacki

艣roda, 08 sierpnia 2012 14:45

28 lipca odby si II Jarmark Borowiacki w Tleniu. Organizatorami jarmarku byli : Gmina Osie i Gminny O秗odek Kultury w Osiu. Patronat medialny nad imprez obj瓿a Gazeta Pomorska. Realizacja przedsi陊zi阠ia Adam Szulc, kt髍y zajmowa si r體nie konferansjerk wraz z dyrektorem GOK-u Andrzejem Kowalskim. Projekt realizowany jest w ramach dzia砤nia 413 Wdra縜nie Lokalnych Strategii Rozwoju Obj阾ego Programem Rozwoju Obszar體 Wiejskich na lata 2007-2013.Wi阠ej informacji na stronie internetowej Gminnego O秗odka Kultury w Osiu. Galeria zdj赕 znajduje si tutaj >>>

 

Brzeziny - kolejny Orlik w budowie

艣roda, 08 sierpnia 2012 13:27

?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowo禼i Brzeziny? to nazwa kolejnej inwestycji wykonywanej na terenie gminy Osie, a dok砤dniej przy Szkole Podstawowej w Brzezinach. Prace rozpocz瓿y si w lipcu a zako馽zenie planowane jest na koniec sierpnia tego roku. Wykonawc jest Konsorcjum: Firma KASZUB z Kie硃ina-Leszna oraz AKADA-SPORT Sp. z o.o. z Kie硃ina.

Wi臋cej: Brzeziny - kolejny Orlik w budowie

 

poniedzia艂ek, 06 sierpnia 2012 13:10

Decyzj Wojew骴zkiego Konserwatora Zabytk體 z 2011 r., kopu砤 Ko禼io砤 Parafialnego pw. Podwy縮zenia Krzy縜 . w Osiu wymaga砤 remontu, obejmuj眂ego wymian poszycia kopu硑 z blachy cynkowej na blach miedzian. Wykonawca, firma Kr髄 z K硂dawy, kontynuuje rozpocz阾e w roku ubieg硑m prace . Bie勘cy remont, rozpocz阾y w czerwcu tego roku, finansowany jest z pieni阣zy pozyskanych z Urz阣u Marsza砶owskiego, Wojew骴zkiego Konserwatora Zabytk體 oraz ze sk砤dek wiernych.

Wi臋cej:

 

Koniec budowy drogi Osie- Jaszcz

pi膮tek, 03 sierpnia 2012 11:15

W lipcu b.r. zako馽zono budow 2-kilometrowego odcinka drogi w kierunku Osie - Jaszcz. Nawierzchnia wykonana z t硊cznia z powierzchniowym utwardzeniem, zbudowana zosta砤 w podobnej technologii jak budowane w poprzednich latach drogi gminne w Wa砶owiskach, Osiu wyb. pod Jaszcz, czy Rada駍kiej. Warto舵 inwestycji wynios砤 ponad 330 tys z. Wykonawc by Przedsi阞iorstwo Budowy Dr骻 i Most體 ze iecia. Droga o g砤dkiej nawierzchni znacznie u砤twi dojazd do gospodarstw rolnych po硂縪nych w jej okolicach.

Wi臋cej: Koniec budowy drogi Osie- Jaszcz

 

Koniec budowy hydroforni w Osiu

pi膮tek, 03 sierpnia 2012 11:01

Pomimo tragedii, kt髍a dotkn瓿a nasz gmin w lipcu, miesi眂 ten okaza si bardzo owocny w finalizowanie inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy. Zako馽zono roboty drogowe w Pruskich i drodze Osie - Jaszcz oraz, co najwa縩iejsze, modernizacj stacji uzdatniania wody i budow nowego uj阠ia wody w Osiu. Budow hydroforni wykonywa砤 firma P.P.H.U. HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski ze Szpetala G髍nego. Ca砶owity kosz inwestycji wyni髎 ponad 1 mln 600 tys. z. Zadanie to jest jednym z najwa縩iejszych punkt體 bud縠tu gminy na rok 2012. Inwestycja ta zosta砤 dofinansowana z Programu Rozwoju Obszar體 Wiejskich Wojew骴ztwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie blisko 1 mln z.

Wi臋cej: Koniec budowy hydroforni w Osiu

 

wtorek, 31 lipca 2012 15:10

W骿t Gminy Osie oraz Rada Gminy bardzo serdecznie dzi阫uj wszystkim, kt髍zy wykazali si 縴czliwo禼i, zaanga縪waniem w niesieniu pomocy poszkodowanym na skutek 縴wio硊- tr眀y powietrznej, kt髍a przesz砤 przez nasz gmin w dniu 14 lipca bie勘cego roku.

Wi臋cej:

 

Dzieci z Pruskich na wakacjach

wtorek, 31 lipca 2012 08:36

W dniach 16 ? 20.07 we wsi zamilk gwar dzieci阠y. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie zorganizowa硂 dla 20 dziewcz眛 i ch硂pc體 ob髗 w stanicy harcerskiej w Czernicy ko硂 Brus. W骿t gminy, Micha Grabski, sfinansowa nie tylko autokar do przewozu dzieci, ale te przekaza 秗odki finansowe na zakup gier i upomink體 dla uczestnik體. W trakcie przejazdu dzieci obejrza硑 akwedukt w Fojutowie oraz zwiedzi硑 chat kaszubsk w Swornychgaciach, gdzie us硑sza硑 alfabet kaszubski i zobaczy硑 eksponaty z dawnych lat tej okolicy.

Wi臋cej: Dzieci z Pruskich na wakacjach

wtorek, 24 lipca 2012 10:59

Rzeka Wda z powrotem dost阷na dla kajakarzy na odcinku Stara Rzeka ?Tle!!!!


Z dniem 24.07.2012 r. odwo硊jemy zakaz organizacji sp硑w體 kajakowych na rzece Wdzie na odcinku Stara Rzeka ? Tle.

Wi臋cej:

 

czwartek, 19 lipca 2012 11:51

W骿t Gminy Osie podaje do publicznej wiadomo禼i wykaz nieruchomo禼i po硂縪nych we wsi Osie stanowi眂ych w砤sno舵 Gminy Osie przeznaczonych do sprzeda縴 w drodze przetargu...

Wi臋cej:

wtorek, 17 lipca 2012 11:21

UWAGA!!!!

W zwi眤ku z nawa硁ic z dnia 14 lipca br. informujemy o CAOWITYM ZAKAZIE ORGANIZOWANIA SPW覹 WD na odcinku STARA RZEKA -TLE do odwo砤nia.

 

poniedzia艂ek, 16 lipca 2012 16:56

Wichura w OsiuKa縟y, kto chce wspom骳 mieszka馽體 gminy Osie ? so砮ctw Stara Rzeka i 1縠k w usuwaniu szk骴 nawa硁icy z 14 lipca, mo縠 wp砤ca pieni眃ze na specjalnie utworzony rachunek bankowy w Banku Sp蟪dzielczym w Osiu.

Dane do przelewu:

Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

26 8169 0006 0010 6278 2000 0010

z dopiskiem "Pomoc dla poszkodowanych ? gmina Osie".


niedziela, 15 lipca 2012 05:03

Tr眀a powietrzna w Starej RzeceWczoraj, w godzinach popo硊dniowych, nad centraln cz甓ci naszej gminy przesz砤 tr眀a powietrzna. Kataklizm dotkn背 najpierw okolice Starej Rzeki, by kolejnych zniszcze dokona w 1縦u - Szar砤cie. Ucierpia硂 pi赕 os骲, z kt髍ych hospitalizowano troje mieszka馽體 Osia. W akcji udzia bra硑 秏ig硂wce ratownicze. Zniszczone zosta硑 dachy na kilkunastu budynkach mieszkalnych. Jeden z dom體 w Starej Rzece jest doszcz阾nie zdewastowany.

Wi臋cej:

 

Strona 70 z 86

«Pocz膮tekPoprzednia61626364656667686970Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama