wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:30

Dzie Dziecka - Pruskie 2009W sobot 30 maja Dzieci z So砮ctwa Pruskie 秝i阾owa硑 Dzie Dziecka. By硑 gry i zabawy, loteria fantowa a dla cia砤 s硂dycze, kie砨aski i groch體ka oraz du縪 lemoniady. To wszystko by硂 mo縧iwe za spraw sponsor體 : Banku Sp蟪dzielczego w Osiu, Pani Katarzyny Sworowskiej w砤禼icielki sklepu w Pruskich oraz Rady So砮ckiej. Organizacj ca硂禼i zaj背 si So硉ys Pan Piotr Pilarski.

zobacz zdj阠ia w wykonaniu Alfreda Turzy駍kiego>>>

Publikowane: 2009-07-09

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:27

Pi砶a pla縪wa - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkTegoroczny turniej obfitowa w niespodzianki. Pierwsz z nich by rekord ilo禼i uczestnik體, bowiem w tym roku na pla縴 w Tleniu stawi硂 si 14 dru縴n z ca砮go kraju. Drug z niespodzianek by砤 sprzyjaj眂a pogoda pozwalaj眂a na przeprowadzenie rozgrywek. Przypomnijmy, wcze秐iej pada硂 ca硑 tydzie. R體nie deszcze pada硑 nazajutrz. Jak i z kim organizatorzy to za砤twili, tego si nie dowiemy. Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu - organizator turnieju i festynu na rozpocz阠ie sezonu wodnego opr骳z emocji sportowych zapewni wiele dodatkowych atrakcji, z kt髍ych korzystali nie tylko zawodnicy, ale i licznie zebrani kibice. W tegorocznym turnieju zwyci陑cami okazali si reprezentanci Gdyni - Tomasz Wo硂szuk i Jacek Pato砤. Puchar za drugie miejsce pojecha do Bydgoszczy. Wywalczyli go Marcin Pawlak i Marcin Koziczak. Najbli縠j, bo do iecia trafi puchar za trzecie miejsce. Z r眐 Micha砤 Grabskiego - W骿ta Gminy Osie odebrali go Bartosz Rybka i Pawe Skwierawski. Wszystkim zwyci陑com gratulujemy, a tym kt髍zy znale糽i si poza podium, 縴czymy sukces體 w przysz硑m roku.

Publikowane: 2009-06-26

 

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:24

Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w TleniuWdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Tleniu rozpocz瓿o od mocnego, a 禼i秎ej szybkiego akcentu. Na rozpocz阠ie sezonu turystycznego nasi ratownicy wystarali si o profesjonalny sprz阾 do ratowania 縴cia na wodzie. Szybka motor體ka z pot昕nym 30-to konnym silnikiem daje poczucie bezpiecze駍twa. W sprawnych r阫ach sternik體 motorowodnych, o czym przekonali秏y si uczestnicz眂 w pokazie sprz阾u, pokonanie nawet du縴ch odleg硂禼i trwa硂 zaledwie chwil. Jak m體i Witold Guber - prezes Wdeckiego WOPR - Motor體ka spe硁ia b阣zie g丑wnie zadanie profilaktyczne, i oby nie musia砤 (odpuka w niemalowane drewno) uczestniczy w akcji ratowniczej.
W miniony weekend na k眕ielisku w Tleniu odby si kurs ratownik體 wodnych, w kt髍ym wzi瓿o udzia ponad 10 mieszka馽體 gminy. To kolejny element dzia砤lno禼i naszych ratownik體. Jeste秏y przekonani, 縠 dzi阫i tym dzia砤niom wzro秐ie poczucie bezpiecze駍twa na wodach rzeki Wdy i Zbiornika 縰rskiego.

Publikowane: 2009-06-26

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:21

Zesp蟪 Szk蟪 w Osiu - fot. Marek J. LejkW tym roku najm硂dsi uczniowie Szko硑 Podstawowej w Osiu rok szkolny zako馽zyli na scenie Gminnego O秗odka Kultury w Osiu. Trzy wyst阷y (w tym jeden dla rodzic體) w jednym dniu dali uczniowie klasy Ia. Taneczno-wokalny wyst阷 wraz z dzie鎚i przygotowa砤 Rados砤wa Grabska - wychowawczyni klasy Ia.
Takie 秔iewaj眂e podej禼ie do szko硑 cieszy nie tylko uczni體. Sceniczny wyst阷 zbieg si bowiem z og硂szeniem wynik體 z testu gimnazjalnego. Nasi uczniowie nie maj kompleks體 i 秗ednimi wynikami bij na g硂w wiele plac體ek miejskich w ca硑m kraju. Zesp蟪 Szk蟪 w Osiu od lat utrzymuje si w czo丑wce plac體ek, wiod眂ych prym w powiecie, uzyskuj眂 秗ednie wyniki wy縮ze od 秗edniej powiatowej, wojew骴zkiej i bardzo zbli縪ne do krajowej. I tak na egzaminie gimnazjalnym: W cz甓ci matematyczno-przyrodniczej 秗edni wynik w naszej szkole to 30,19 (na 50 punkt體 mo縧iwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie 秝ieckim-23,45; w wojew骴ztwie kujawsko-pomorskim-25,14; w kraju-26,03. W cz甓ci humanistycznej 秗edni wynik w naszej szkole to 31,62 (na 50 punkt體 mo縧iwych do uzyskania), podczas gdy w powiecie 秝ieckim-28,78; w wojew骴ztwie kujawsko-pomorskim-31,00; w kraju-31,67. R體nie dobre wyniki s z j陑yka angielskiego, kt髍y w tym roku szkolnym po raz pierwszy pojawi si na egzaminie gimnazjalnym oraz ze sprawdzianu sz髎toklasist體.
Wszystkim uczniom i nauczycielom 縴czymy s硂necznych wakacji.

Publikowane: 2009-06-25

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:19

Nordick Walking- Bory TucholskieNordick Walking- Bory TucholskieLokalna Grupa Dzia砤nia "BORY TUCHOLSKIE" og硂si砤 wyniki konkursu "IMPREZY SIECIUJE" zoorganizowanego dla organizacji pozarz眃owych z terenu Bor體 Tucholskich. Spo秗骴 15 wniosk體 o finansowanie, projekt pt. "Popularyzacja NORDIC WALKING jako wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku na terenie Bor體 Tucholskich", z硂縪ny przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie sklasyfikowany zosta na 3 miejscu. Tym samym uzyska on dofinansowanie w kwocie 5 000 z. przeznaczone na szkolenie lider體 Nordic Walking, organizacj wsp髄nych trening體 oraz popularyzacj NW w Borach Tucholskich.


Wi阠ej na stronie www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:18

Dzie Dziecka - 痷r 2009 - fot. Marek J. Lejki阾o dziecka obchodzone jest w ca硑m kraju niezwykle uroczy禼ie. Tak te by硂 na zaporze w 痷rze. Wzorem poprzednich lat Gminny O秗odek Kultury w Osiu wraz z Rad So砮ck wsi Wa砶owiska, Polskim Zwi眤kiem W阣karskim - Ko硂 Terenowe w Osiu i Bractwem Czarnej Wody zorganizowa festyn sportowo-rekreacyjny w 痷rze. Przed oficjalnym rozpocz阠iem obchod體 Dnia Dziecka rozegrano Rodzinne Zawody W阣karskie. P蠹niej przyszed czas na liczne konkurencje sportowe, a zg硂dniali mogli si posili przy grillu. Sponsorami imprezy byli nasi przedsi阞iorcy: Jaros砤w Jarecki i Ireneusz Kujawa. Zawodom w阣karskim przewodniczy Aleksander Willim, natomiast zawody sportowe prowadzi i s阣ziowa Grzegorz Wardacki.

Zobacz tak縠 na stronie www.gok.osie.pl >>>

Publikowane: 2009-06-05

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:16

Dzie Matki - Osie 2009Liga Kobiet Polskich do udzia硊 w tegorocznym 秝i阠ie Matki zaprosi砤 tancerzy z Bydgoszczy i wokalist體 z naszej gminy. Taneczno - 秔iewny spektakl w wykonaniu m硂dych artyst體 wywo砤 aplauz na sali widowiskowej Gminnego O秗odka Kultury w Osiu.
Teksty piosenek o najwa縩iejszej osobie w naszym 縴ciu sprawi硑, 縠 na twarzach zebranych Pa pojawi硂 si wzruszenie, a gromkie brawa dla wykonawc體 by硑 dowodem, 縠 koncert wszystkim si podoba.
Oddzielne 縴czenia wszystkim obecnym Paniom, w imieniu swoim i radnych Rady Gminy Osie, na r阠e Zofii Malinowskiej (Przewodnicz眂ej LKP w Osiu) z硂縴 Roman Wa秌owski - Przewodnicz眂y Rady Gminy.

Publikowane: 2009-06-05

 

Gmina Osie...regionalny "EDEN"

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 09:09

Centrum Nordick Walking Bory Tucholskie"Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" zwyci昕y w regionalnym etapie (w Wojew骴ztwie Kujawsko-Pomorskim) konkursu European Destinations of Excellence.
EDEN to Mi阣zynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje zapocz眛kowany przez Komisj Europejsk w 2006 roku.
Tegoroczna edycja po秝i阠ona jest obszarom chronionym, kt髍e s cz甓ci obszar體 Natura 2000 i s powi眤ane z r罂norodnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nagrodzony przez Kujawsko-Pomorsk Organizacj Turystyczn produkt to "Centrum Nordick Walking- Bory Tucholskie" , zwyci陑ca jest automatycznie nominowany do etapu og髄nopolskiego. Uroczyste wr阠zenie nagrody nast眕i podczas Obchod體 Wojew骴zkich iatowego Dnia Turystyki w Brodnicy- 9 pa糳ziernika 2009 roku. Oficjalne rozstrzygni阠ie etapu og髄nopolskiego nast眕i w czerwcu. Trzymamy kciuki!

Wi阠ej informacji znajdziesz na www.wBorachTucholskich.pl >>>

Publikowane: 2009-05-27

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 08:45

50 lecie 秝i阠e kap砤駍kich - 1縠k 20093 maja w 1縦u odby砤 si niezwyk砤 uroczysto舵. W tym dniu przypada nie tylko rocznica Konstytucji, ale i odpust parafialny Matki Bo縠j Kr髄owej Polski - patronki parafii w 1縦u. Sum odpustow odprawili kap砤ni obchodz眂y 50 lecie 秝i阠e kap砤駍kich: Ks. Kanonik Jerzy Wa砫och z Osia, ks. Proboszcz Stefan Gra z Lipinek, o. Feliks Po鎤iardowski z Laskowic. We mszy uczestniczy r體nie ks. proboszcz J髗ef Trybul z Drzycimia. Kazanie wyg硂si o. S砤womir Bella - wicerektor Domu Misyjnego z Laskowic. Po mszy jubilatom z硂縪no 縴czenia i wi眤anki kwiat體.
R體nocze秐ie, swoj 45 rocznic 秝i阠e kap砤駍kich obchodzi Ks. Stefan Kukli駍ki - proboszcz z 1縦a. Msza odpustowa sta砤 si te okazj do podkre秎enia zas硊g Ks. Stefana Kukli駍kiego dla naszego spo砮cze駍twa. Micha Grabski - W骿t Gminy Osie z Romanem Wa秌owskim - Przewodnicz眂ym Rady Gminy wr阠zyli ks. Kukli駍kiemu z硂t statuetk herbu Gminy Osie. To druga w historii gminy (pierwsz otrzyma Ks. Kanonik Jerzy Wa砫och z Osia) z硂ta statuetka wr阠zona mieszka馽owi gminy. Oddzielne 縴czenia i dary z硂縴li parafianie. Podczas mszy 秝. 秔iewa i gra miejscowy zesp蟪 muzyczny.
W uroczysto禼i uczestniczyli kap砤ni Dekanatu Je縠wskiego oraz Ks. proboszcz Andrzej Koss ze iwic.

Publikowane: 2009-05-20

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 08:44

Imprezy na OrientacjWe wsp蟪dzia砤niu z Bractwem Czarnej Wody, Zespo砮m Szk蟪 w Osiu oraz 7 Dru縴ny Harcerskiej ?Azymut? im. Szarych Szereg體 w kwietniu br.rozpocz背 swoj dzia砤lno舵 Klub Imprez na Orientacj ?Azymut? Osie. Nale勘cy do niego uczniowie z Osia w ostatnim czasie kilkakrotnie startowali w imprezach Pucharu Bor體 Tucholskich (np. Bielowszczak w Lipinkach i Pierwiosnki ko硂 Czarnej Wody oraz MnO ?Wormsak? w Bytoni). Rozegrano te pierwszy etap mistrzostw Gminy Osie w Marszach na Orientacj z udzia砮m prawie czterdziestu uczni體 ?podstaw體ek? z Osia i Brzezin oraz ponad dwudziestu gimnazjalist體.
Kilku cz硂nk體 Klubu (doros硑ch i m硂dzie縴) zdobywa uprawnienia Organizatora InO. Zapraszamy ch阾nych, szczeg髄nie uczni體 szk蟪 秗ednich oraz do-ros硑ch z gminy Osie, do start體 w naszych imprezach oraz do reprezentowania naszego 秗odowiska w zawodach r罂nego szczebla. Zg硂szenia przyjmuje J髗ef Malinowski z Osia.

Publikowane: 2009-05-14

 

wtorek, 22 wrze艣nia 2009 08:43

Centrum Nordic Walking Bory TucholskieW sobot, 2 maja byli秏y 秝iadkami niezwyk砮go w Borach Tucholskich i Kociewiu wydarzenia turystycznego realizowanego wg projektu "Szlaki Nordic Walking - rozw骿 turystyki w Powiecie ieckim" zainicjowanego przez Starostwo Powiatowe w ieciu, Gmin Osie oraz Nadle秐ictwo Osie i Nadle秐ictwo Trzebciny. W formie Festynu -Pikniku w Tleniu w硂darze naszych samorz眃體: starosta 秝iecki Marzena Kempi駍ka, w骿t Gminy Osie Micha Grabski, przewodnicz眂y Rady Gminy Osie Roman Wa秌owski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji La扼w Pa駍twowych w Toruniu Janusz Kaczmarek i nadle秐iczowie: Marek Sobczak i Piotr Kasprzyk oraz Edward Semrau i Alicja Bobi駍ka - przedstawiciele bran縴 turystycznej z Tlenia ods硂nili jedn z tablic na szlakach Nordic Walking. Wraz z instruktorami na trasy NW w Tleniu wyruszy硂 ponad 150 os骲, z r罂nych stron naszego regionu i w r罂nych kategoriach wiekowych. To drugie, tak zorganizowane w Polsce centrum Nordic Walking. Jeste秏y przekonani, 縠 nowa forma aktywnego wypoczynku z ka縟ym miesi眂em zyska nowych zwolennik體. Ca硂舵 pikniku zako馽zy砤 si p蠹n noc, 秔iewem i ta馽ami przy d紈i阫ach zespo丑w muzycznych.
Szlaki Nordic Walking w Borach Tucholskich ju oficjalnie zapraszaj w阣rowc體 z kijkami.

Publikowane: 2009-05-04

Wi阠ej na www.cit.osie.pl >>>
Wi阠ej na www.wBorachTucholskich.pl >>>

 

Strona 86 z 86

«Pocz膮tekPoprzednia818283848586Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama