piątek, 12 kwietnia 2013 13:09


Urzd Gminy Osie informuje, e dnia 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 15:00 w budynku Urzdu Gminy - pokj nr 3 - dyur poselski peni bdzie Eugeniusz Kopotek, Pose na Sejm RP. Podstawowe biuro posa mieci si w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 87/14. Zapraszamy na spotkanie!

 

piątek, 12 kwietnia 2013 11:00

Urzd Gminy Osie informuje mieszkacw gminy, e w terminie do 15 lipca 2013 r. mona skada wnioski o przyznanie dofinansowania na realizacj przydomowych oczyszczalni ciekw. Przyznawanie dotacji odbywa si zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie nr XX/141/13 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Osie. Wysoko dofinansowania ze rodkw gminy Osie dla jednego przedsiwzicia wynosi bdzie do 3.000,00 z (sownie: trzech tysicy zotych) Dofinansowanie moe zosta udzielone na budow przydomowej oczyszczalni ciekw na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje si budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bd te w przypadkach, w ktrych podczenie do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemoliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Więcej:

 

środa, 03 kwietnia 2013 09:43

Informujemy, e Zakad Usug Komunalnych Sp. z o.o. udostpni druki wypowiedzenia umowy na wywz nieczystoci staych, ktre znajduj si w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 14. Druki naley wypeni i zoy do Urzdu Gminy w terminie do dnia 22 kwietnia 2013.

Więcej:

 

czwartek, 28 marca 2013 13:39

Pogody w sercu i radoci pyncej ze Zmartwychwstania Paskiego, a take zadowolenia w kady nadchodzcy dzie. Niech te wita, pene nadziei i wiary, radosnych i rodzinnych spotka przy wielkanocnym stole przynios wszystkim zadowolenie i wiar w innych ludzi. Niech szczcie kwitnie w kadym domu - tu w naszej gminie, w kraju, i tam gdzie daleko, gdzie rzucaj nas ludzkie losy.


yczenia Radosnych wit Wielkanocnych wypenionych socem i nadziej budzcej si do ycia wiosny skadaj:

Przewodniczcy Rady Gminy Osie - Roman Wakowski wraz z Radnymi

Wjt Gminy Osie- Michal Grabski

 

poniedziałek, 25 marca 2013 14:57

Gmina OsieUmowy zawarte przez wacicieli nieruchomoci nie wygasn automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., a wic trzeba je wypowiedzie (co moe uczyni tylko strona umowy ? waciciel lub firma wywozowa). Ustawa o porzdku i czystoci w gminach nie reguluje kwestii rozwizania umowy z dotychczasowym odbiorc mieci, ani sposobu wypowiedzenia umowy, uznajc j za problem cywilnoprawny, zgodnie z kodeksem cywilnym. Nie ma wic podstaw do przyjcia pogldu, e dotychczasowe umowy zawarte przez wacicieli nieruchomoci zamieszkaej same wygasn. Rwnie gmina nie moe wypowiedzie umowy zawartej przez waciciela nieruchomoci zamieszkaej, gdy nie jest jej stron. Moe to uczyni jedynie waciciel nieruchomoci, ktry jest stron umowy.

Więcej:

 

XXIII Bory Tucholskie w oczach dziecka

poniedziałek, 25 marca 2013 11:25

22 marca na sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odby si Fina XIII edycji Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego ?Bory Tucholskie w oczach dziecka?. Na konkurs wpyno ponad 750 prac z 48 placwek, z ktrych Komisja Konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Marek Lejk, wybraa najlepsze 81 prac w poszczeglnych kategoriach wiekowych i technicznych. Nowoci w tym roku okazay si rwnie nagrody organizatora, ktre otrzymaa dziesitka uczestnikw konkursu.

Więcej: XXIII Bory Tucholskie w oczach dziecka

 

XX Sesja Rady Gminy Osie

poniedziałek, 25 marca 2013 10:38

20 marca na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbya si XX Sesja Rady Gminy Osie. Oscy Radni podejmowali szereg istotnych uchwa, dotyczcych midzy innymi: zmian w budecie na 2013 rok, zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Osie, aktualizacj Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Osie na lata 2012-2015 z perspektyw do 2019 roku, program opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2013 roku oraz, co najwaniejsze, uchwalona zostaa zmiana studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Osie.

Więcej: XX Sesja Rady Gminy Osie

 

czwartek, 21 marca 2013 09:01

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj firmy SKANSKA S.A. o utrudnieniach w ruchu, na czas przebudowy drogi powiatowej nr 1015C w dniach od 02.04.2013 do 30.06.2013, na odcinku Trzebciny ? Tle

Więcej:

 

środa, 20 marca 2013 15:34

W dniach od 18 do 24 marca tego roku odbywaj si na terenie caej Europy spotkania ukazujce moliwoci jakie niesie ze sob Internet. Do tej akcji ju po raz drugi przyczya si nasza Gminna Biblioteka w Osiu. Seniorzy spotkali si przy kawie i pysznym ciecie na internetowym "Koncercie ycze". Uczestnicy spotkania odnajdywali na YouTube ulubione przeboje i bawili si wsplnym piewem. Mamy cich nadziej, e udao si chocia troch przybliy seniorom Internet i "zaprzyjani" si z nim.

Więcej:

 

wtorek, 19 marca 2013 10:10

Ogoszenie Kierownika Gminnego Zakadu Komunalnego w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy:

Więcej:

 

czwartek, 14 marca 2013 09:44

W dniu 8 marca 2013 r. na spotkaniu w wietlicy wiejskiej w Miedznie dominoway kobiety. Okazja bya podwjna: obchody Dnia Kobiet oraz podsumowanie konkursu na najpikniej przystrojony dom w czasie wit Boego Narodzenia. Wrd skadajcych oraz wrczajcych kwiaty i nagrody rzeczowe byli Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie, Roman Wakowski ? Przewodniczcy Rady Gminy Osie, Felicja Han ? przewodniczca Komisji konkursowej, Jzef Weisbrot ? Naczelnik Ochotniczej Stray Poarnej w Miedznie i czonkowie Rady Soeckiej w Miedznie: Mieczysaw Adrich i Kazimierz Stosik.

Więcej:

 

piątek, 08 marca 2013 12:48

W dniu 7 marca 2013 r. nauczyciele i uczniowie ze Szkoy Podstawowej we Wierzchach i z Zespou Szk w Osiu byli wiadkami odsonicia tablicy pamitkowej powiconej zmaremu rok temu nauczycielowi Markowi Chmarze. Inicjatorem wmurowania tablicy by Henryk Poroyski - opiekun Koa "Caritas" dziaajcego przy Parafii pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. Uroczystego powicenia tablicy dokona ksidz Konrad Baumgart - proboszcz oskiej parafii. Oprcz uczniw i nauczycieli w uroczystoci udzia wzia rodzina Marka oraz ks. Leszek Grzela z parafii w Zdrojach, Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, Aleksandra Kater i Gabriela Chabowska - dyrektorzy szko w Osiu i Wierzchach, Witold Guber - Prezes Wdeckiego WOPR oraz harcerze i czonkowie Caritas w Osiu.

Więcej:

 

Zebranie wiejskie w Starej Rzece

środa, 27 lutego 2013 11:57

Stara RzekaZebranie soeckie w Starej Rzece (dn. 20.02.2013 r.) zgromadzio 14 mieszkacw tej miejscowoci. Sotys wsi Zbigniew Kwanik krtko podsumowa wydarzenia minionego roku, a o zrealizowanych w roku 2012 oraz o planowanych na rok 2013 inwestycjach gminnych informowa Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie. On te przedstawi postp przygotowania samorzdu i wadz gminy Osie do wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odpowiada na pytania mieszkacw. W zebraniu uczestniczy radny powiatowy Andrzej Kowalski.

Więcej: Zebranie wiejskie w Starej Rzece

Przypomnienie!!!

wtorek, 26 lutego 2013 14:09

UWAGA!!!!

Wjt Gminy Osie zgodnie z 2 pkt 4 Uchway Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Osie z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci, przypomina, e na wacicielach nieruchomoci ciy obowizek zoenia pierwszej deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktry upywa z dniem 28 lutego 2013 roku.

 

wtorek, 19 lutego 2013 10:29

Czternastego lutego, ponym popoudniem na sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbyo si niecodzienne spotkanie - walentynkowy wieczr z opreretk. Mionicy muzyki powanej i zakochani, przy blasku wiec wysuchali wspaniaego wystpu Anny Niemiec- Mocickiej, Michaa Rajewskiego oraz Alicji Kosznik. Poniej przedstawiamy kilka zdj walentynkowego wieczoru autorstwa Rudolfa Stbara :

Więcej:

czwartek, 14 lutego 2013 15:20

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz?

Więcej:

 

czwartek, 14 lutego 2013 07:40

W dniu 1 stycznia 2012 roku wesza w ycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesicy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczaj dla przecitnego mieszkaca?

Więcej:

czwartek, 14 lutego 2013 08:03

Waciciele nieruchomoci zobowizani s do dnia 28 lutego 2013r. zoy deklaracj, w ktrej wska ilo mieszkacw zamieszkujcych nieruchomo oraz sposb gromadzenia odpadw ? selektywny lub nieselektywny. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracj skada spdzielnia mieszkaniowa lub wsplnota mieszkaniowa. Opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkacw zamieszkujcych dan nieruchomo i stawki opaty (cao pomnoona 3 razy ze wzgldu na kwartaln patno). Dla tych, ktrzy zdecyduj si segregowa swoje mieci, wysoko opaty bdzie wynosia 10 z na miesic za kad zamieszkujc na danej nieruchomoci osob, a w przypadku zadeklarowania oddawania odpadw zmieszanych 16 z na miesic za kad zamieszkujc na danej nieruchomoci osob. Wicej informacji mona uzyska u Pani Natalii Siekierkowskiej w Urzdzie Gminy Osie pokj nr 14, w godz. 7.15 do 15.15 lub telefonicznie pod nr tel. 52 33-29-540.

Druki deklaracji znajduj si u sotysa danej wsi lub w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 14

Druk deklaracji w formie elektronicznej znajduje si TUTAJ >>>

 

Strona 89 z 110

«PoczątekPoprzednia81828384858687888990NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama