艣roda, 15 listopada 2017 08:34


alt

Szanowni Mieszka馽y!
Rozwa縜my mo縧iwo舵 zorganizowania w naszej gminie 砍obka. Przygl眃amy si naszym mo縧iwo禼iom od strony formalnej i finansowej. Bardzo wa縩a jest tak縠 Pa駍twa opinia, kt髍 mo縩a wyrazi w niniejszej ankiecie. Ankiet kierujemy do Rodzic體 dzieci do 3 lat oraz os骲, kt髍e planuj zosta rodzicami i wychowywa dzieci na terenie naszej gminy.
Ankieta jest anonimowa, ma na celu rozeznanie, czy na terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na obj阠ie opiek i edukacj dzieci do 3 roku 縴cia.


ANKIETA DO WYPEIENIA>>>>>

 

poniedzia艂ek, 13 listopada 2017 12:51

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na: "Budowa 禼ie縦i rowerowej Osie - Brzeziny - 痷r".

Wi臋cej:

 

poniedzia艂ek, 13 listopada 2017 09:35

ZUS zako馽zy wysy砶 ponad 3,6 mln list體 do p砤tnik體 sk砤dek z informacj o nowym indywidualnym numerze sk砤dkowym. Niestety a 90 tys. z wys砤nych list體 nie zosta砤 odebrana.


Wi臋cej:

 

Savoir Vivre w Miedznie

poniedzia艂ek, 13 listopada 2017 09:22

Dnia 27.10.2017 r. w 秝ietlicy w Miedznie odby硂 si szkolenie z zasad nakrywania i dekorowania sto硊, kt髍e przeprowadzi砤 Pani Halina D眀rowska pracownik K-P ODR Minikowo. Spotkanie skierowane by硂 do mieszka馽體 wsi Miedzno, kt髍zy chc uzyska praktyczne umiej阾no禼i z zakresu wsp蟪czesnego savoir vivre. Spotkanie mia硂 charakter warsztatowy, ilustrowany z przyk砤dami z 縴cia codziennego.


Wi臋cej: Savoir Vivre w Miedznie

 

pi膮tek, 10 listopada 2017 15:16

OsieJedenasty listopada, kiedy wspominamy odrodzenie wolnej Polski w roku 1918, to jeden z najwa縩iejszych dni w 縴ciu naszej Ojczyzny, tak縠 tej ma砮j - Gminy Osie. To dzie rado禼i i dumy z w砤snego suwerennego pa駍twa. To dzie rado禼i i dumy z w砤snego miejsca na ziemi.

Z tej okazji, wszystkich, kt髍zy maj w sercach Polsk, zapraszamy na uroczysto舵 zwi眤an z obchodami i阾a Niepodleg硂禼i. Ca硂舵  rozpocznie si o godz. 10.00 Msz . w Ko禼iele parafialnym pw. Podwy縮zenia Krzy縜 . w Osiu. O godz. 11.10 przedstawiciele w砤dz gminnych, zak砤d體 pracy i organizacji spo砮cznych z硂勘 wi眤anki przy tablicy po秝i阠onej mieszka馽om naszej gminy pomordowanym w czasie II wojny 秝iatowej. Chwil p蠹niej uczestnicy przemaszeruj do budynku Gminnego O秗odka Kultury, gdzie przewidziano wyst眕ienie Romana Wa秌owskiego - Przewodnicz眂ego Rady Gminy Osie, wr阠zenie odznacze pa駍twowych oraz wyst阷y artystyczne naszych uczni體.

W i阾o Niepodleg硂禼i b眃糾y razem.

 

Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, 縠 zako馽zy硑 si konsultacje spo砮czne dotycz眂e "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trwa硑 w dniach od dnia 29 wrze秐ia 2017 r. do dnia 30 pa糳ziernika 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, kt髍e odb阣zie si w Sali konferencyjnej Urz阣u Gminy Osie (pok骿 nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztat體 strategicznych umo縧iwiaj眂ych om體ienie i ocen propozycji projekt體, a tak縠 wyra縠nie opinii, propozycji i uwag oraz sk砤danie ich do protoko硊.

 

Jednolity Plik Kontrolny i sukcesja w biznesie

艣roda, 08 listopada 2017 13:49

Inkubator Przedsi阞iorczo禼iInkubator Przedsi阞iorczo禼i wraz z Lokaln Grup Dzia砤nia ?Gminy Powiatu ieckiego? w ramach obchod體 iatowego Tygodnia Przedsi阞iorczo禼i 2017 zaprasza przedsi阞iorc體 z terenu powiatu 秝ieckiego na spotkanie, kt髍e odb阣zie si 14 listopada 2017r. w godz. 11:00 - 14:00 w budynku Inkubatora Przedsi阞iorczo禼i w ieciu, ul. Chmielniki 2b. Spotkanie ma charakter otwarty, ze wzgl阣體 organizacyjnych obowi眤uj wcze秐iejsze zapisy do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 14:00 telefonicznie (52 33-12-868), mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ), osobi禼ie w godz. pracy biura. Formularz zg硂szeniowy mo縩a pobra ze strony internetowej www.inkubator.com.pl >>>

Wi臋cej: Jednolity Plik Kontrolny i sukcesja w biznesie

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

艣roda, 08 listopada 2017 11:30

Wiceprzewodnicz眂a Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 縠 w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego O秗odka Kultury w Osiu odb阣zie si XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poni縠j pe硁a tre舵 og硂szenia wraz z porz眃kiem obrad:

Wi臋cej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Jesienna pora dla seniora - Pruskie

wtorek, 07 listopada 2017 13:59

Dzi阫i udzia硂wi w konkursie, organizowanym przez Urz眃 Marsza砶owski na rzecz integracji spo砮cznej senior體, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie uzyska硂 dotacj na cykl ciekawych zaj赕 dla os骲 60+.

Wi臋cej: Jesienna pora dla seniora - Pruskie

 

poniedzia艂ek, 06 listopada 2017 12:40

W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa boiska sportowego (pi砶arskiego) w Osiu"


Wi臋cej:

 

Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

pi膮tek, 03 listopada 2017 15:56

Osie

Powiat iecki jako lider w partnerstwie z o秏ioma gminami powiatu 秝ieckiego oraz Firm CERTES Sp. z o. o. w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 og硂szony w ramach dzia砤nia 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw骿 2014-2020 z硂縴 wniosek aplikacyjny pn. ?Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju.?

Wniosek ten przeszed pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywnie zako馽zy si r體nie etap negocjacji i wniosek zosta zakwalifikowany do dofinansowania. Ca砶owita warto舵 projektu wynosi 1 430 034,35 z, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 203 666,35 z.

W ramach projektu dofinansowane zostan zadania poprawiaj眂e efektywno舵 zarz眃zania us硊gami administracyjnymi w dw骳h obszarach ? podatki i op砤ty lokalne oraz zarz眃zanie nieruchomo禼iami.


Wi臋cej: Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

 

pi膮tek, 03 listopada 2017 15:01

26 pa糳ziernika mieszka馽y so砮ctwa Miedzno udali si na wycieczk integracyjn do Ciechocinka i Torunia. W Ciechocinku zwiedzanie rozpocz瓿o si od wej禼ia na jeden z taras體 widokowych na t昕niach, p蠹niej ka縟y mia czas na zwiedzanie parku na w砤sn r阫. Oko硂 po硊dnia, wycieczka wyruszy砤 w drog do Torunia.

Wi臋cej:

 

Spotknia: "Sukcesja w biznesie" i "Jednolity Plik Kontrolny"

czwartek, 02 listopada 2017 15:02

Inkubator Przedsi阞iorczo禼i wraz z Lokaln Grup Dzia砤nia ?Gminy Powiatu ieckiego? w ramach obchod體 iatowego Tygodnia Przedsi阞iorczo禼i 2017


Wi臋cej: Spotknia: "Sukcesja w biznesie" i "Jednolity Plik Kontrolny"

czwartek, 02 listopada 2017 14:28

Co roku po wykopkach, na pocz眛ku jesieni w so砮ctwie Miedzno odbywa si impreza pn. ?Dzie Ziemniaka?. Wydarzenie cieszy si du勘 popularno禼i w秗骴 mieszka馽體 co ma odzwierciedlenie w wysokiej frekwencji.


Wi臋cej:

 

wtorek, 31 pa藕dziernika 2017 12:00

alt


Bezp砤tne szkolenia BHP dla pracodawc體


Ju w listopadzie 2017r. pracodawcy i osoby kieruj眂e pracownikami maj mo縧iwo舵 bezp砤tnego udzia硊 w szkoleniach okresowych BHP. Wystarczy zg硂si si do organizatora ? Pracodawc體 Pomorza i Kujaw ? i zapisa uczestnik體 w wybranym terminie.

Wi臋cej:

wtorek, 31 pa藕dziernika 2017 11:51

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Spo砮czno-Edukacyjnych zaprasza osoby m硂de z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udzia硊 w projekcie M硂dzi - wykszta砪eni. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw骿 2014-2020, O priorytetowa I. Osoby m硂de na rynku pracy, Dzia砤nie 1.2 Wsparcie os骲 m硂dych pozostaj眂ych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia砤nie 1.2.2
Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m硂dych.

Wi臋cej:

 

pi膮tek, 27 pa藕dziernika 2017 09:59

OsieW zwi眤ku ze zbli縜j眂ym si sezonem masowej migracji ptak體 ze wschodu na zach骴 i zwi眤anym z tym zagro縠niem rozprzestrzenienia wysoce zjadliwej grypy ptak體 (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w ieciu informuje o zasadach, kt髍ych nale縴 przestrzega w celu ochrony stad drobiu przed wnikni阠iem wirusa. Jednocze秐ie przypomina, 縠 aktualnie obowi眤uj眂e Rozporz眃zenie MRiRW w sprawie zarz眃zenia 秗odk體 zwi眤anych z wyst眕ieniem wysoce zjadliwej grypy ptak體 zezwala na utrzymywanie drobiu na wybiegach pod warunkiem utrzymywania drobiu w spos骲 ograniczaj眂y jego kontakt z dzikimi ptakami oraz wykluczaj眂y jego dost阷 do zbiornik體 wodnych, do kt髍ych dost阷 maj dzikie ptaki.

Wi臋cej:

pi膮tek, 27 pa藕dziernika 2017 09:49

 

Strona 10 z 86

«Pocz膮tekPoprzednia12345678910Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama