Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2014 roku :


ZARZDZENIE NR 225 /14

WJTA GMINY OSIE

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2014 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z pn. zm.[1]) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wybrano ofert: BRACTWA CZARNEJ WODY w Osiu, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 7.500 z. ( sownie: siedem tysicy piset z. ).

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112., poz. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209. poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama