Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r.

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc waloryzacji emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r. :

Waloryzacja emerytur irent rolnych od1marca 2014 r.

Od 1marca 2014 r. kwoty wiadcze emerytalno-rentowych przysugujcych do28 lutego 2014 r. podlegaj waloryzacji wskanikiem waloryzacyjnym wynikajcym zustawy z17 grudnia 1998 r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z2013 r. poz. 1440 zpn. zm.) wynoszcym 101,6%.

Oznacza to, ekwoty najniszych wiadcze orazkwoty dodatkw zostan podwyszone o1,6%.

Kwota najniszej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od1marca 2014 r. o1,6 %i wynosi 844 z 45 gr miesicznie (brutto).

Do tejkwoty wzrasta rwnie od1marca 2014 r. wysoko rolniczej emerytury podstawowej.

W konsekwencji od1marca 2014 r. zostan podwyszone wszystkie emerytury irenty rolnicze, renty socjalne ?wypacane nadzie 28.02.2014 r.

Waloryzacja emerytur irent rolniczych od1marca 2014 r. polega naprzemnoeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszcej 844 z 45 gr przez wskanik wymiaru ustalony indywidualnie dla kadego wiadczenia.

Od 1marca 2014 r. wysoko renty socjalnej wynosi 709 z 34 gr. czna wysoko renty socjalnej irenty rodzinnej rolniczej od1marca 2014 r. nie moe przekroczy kwoty 1.688 z 90 gr (przy czym rent socjaln mona maksymalnie obniy do84 z 45 gr).

Od tak ustalonej kwoty potrcona zostanie zaliczka napodatek dochodowy iskadka naubezpieczenie zdrowotne.

Od 1marca 2014 r. wysoko dodatku pielgnacyjnego (z wyjtkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego zacakowicie niezdolnego dopracy idosamodzielnej egzystencji, ktrywzronie dokwoty 310 z 14 gr), atake dodatku zatajne nauczanie podlega podwyszeniu dokwoty 206 z 76 gr.

Od tejdaty wzrasta dokwoty 206 z 76 gr wysoko dodatku kombatanckiego orazwysoko maksymalna wiadcze pieninych przysugujcych byym onierzom grnikom iosobom deportowanym dopracy przymusowej orazosadzonym wobozach pracy przez III Rzesz iZSRR.

Natomiast wysoko dodatku kompensacyjnego podlega oddnia 1marca 2014 r. podwyszeniu dokwoty 31 z 01 gr.

Od dnia 1marca 2014 r. wysoko ryczatu energetycznego nie ulega zmianie iwynosi nadal kwot 165 z 71 gr miesicznie.

Dodatek dla sieroty zupenej wynosi oddnia 1marca 2014 r. 388 z 62 gr.
W zwizku zezmian najniszej emerytury od1marca br.wzrasta dokwoty 3.377 z 80 gr zasiek macierzyski; przysuguje on wwysokoci czterokrotnej emerytury podstawowej.

Od 1marca 2014 r. kwota zasiku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 z.
Bez zmian pozostaje rwnie kwota zasiku chorobowego, ktrawynosi 10 z za1dzie czasowej niezdolnoci dopracy.

Prezes GUS ogosi, eprzecitne wynagrodzenie miesiczne wIV kwartale 2013 r. wynioso 3.823 z 32 gr. Wzwizku zpodan przez Prezesa GUS kwot przecitnego wynagrodzenia zmieni si rwnie dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodw osiganych przez emerytw irencistw. Itak od1marca 2014 r. kwoty te wynosz:

  • 70% przecitnego wynagrodzenia miesicznego ?2.676 z 40 gr (przychody dotejkwoty nie powoduj adnych zmniejsze emerytury/renty),
  • 130% przecitnego wynagrodzenia miesicznego ?4.970 z 40 gr (przychody przekraczajce t kwot powoduj zawieszenie emerytury/renty),
  • przychody midzy kwot 2.676 z 40 gr a4.970 z 40 gr powoduj zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie okwot 557 z 91 gr; wprzypadku renty rodzinnej, doktrejuprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 474 z 25 gr.

W przypadku emerytw, ktrzyukoczyli wiek emerytalny okrelony wart.19 ust.1a i1b ustawy oubezpieczeniu spoecznym rolnikw, nie stosuje si zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez wzgldu nakwot dodatkowych przychodw przez nich osiganych.

W przypadku osigania przychodu ztytuu dziaalnoci podlegajcej obowizkowi ubezpieczenia spoecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega cz uzupeniajca rent rolniczych ztytuu niezdolnoci dopracy orazrent rodzinnych rolniczych.

Przykad I

Emeryt, byy rolnik, wwieku 77 lat pobiera emerytur ztytuu przekazania gospodarstwa rolnego nastpcy. Wskanik wymiaru emerytury wynosi 1,06.
Emerytura wraz zprzysugujcym zwikszeniem wynosia oddnia 1stycznia 2014 r. dodnia 28 lutego 2014 r. 881 z 02 gr. popotrceniu zaliczki napodatek dochodowy iskadki naubezpieczenie zdrowotne wiadczeniobiorca otrzymywa wtym okresie emerytur wwysokoci 758 z 02 gr orazdodatek pielgnacyjny wkwocie 203 z 50 gr.

Od 1marca 2014 r. emerytura zostanie podwyszona dokwoty 895 z 12 gr (tj. najnisza emerytura 844 z 45 gr x1,06), natomiast dodatek pielgnacyjny ?dokwoty 206 z 76 gr. dowypaty, popotrceniu zaliczki napodatek dochodowy iskadki naubezpieczenie zdrowotne, wiadczeniobiorcy bdzie przysugiwaa emerytura wkwocie 769 z 12 gr orazdodatek pielgnacyjny wkwocie 206 z 76 gr.
Realna kwota podwyki od1marca 2014 r. wyniesie 14 z 36 gr.

Przykad II

Byy rolnik pobiera rent rolnicz ztytuu niezdolnoci dopracy; przekaza gospodarstwo rolne dzieciom napodstawie aktu notarialnego ?umowy darowizny. Wskaniki wymiaru czci skadkowej iczci uzupeniajcej wynosz odpowiednio 0,22 i0,93. oddnia 1stycznia 2014 r. dodnia 28 lutego 2014 r. renta wynosia 955 z 82 gr. dowypaty, popotrceniu zaliczki napodatek dochodowy iskadki naubezpieczenie zdrowotne, rencicie przysugiwaa wtym okresie renta wkwocie 817 z 82 gr orazdodatek pielgnacyjny wkwocie 203 z 50 gr.

Od 1marca 2014 r. renta wzronie dokwoty 971 z 12 gr (tj. najnisza emerytura 844,45 z x0,22 +844,45 z x0,93), adodatek pielgnacyjny dokwoty 206 z 76 gr. dowypaty, popotrceniu zaliczki napodatek dochodowy iskadki naubezpieczenie zdrowotne, rencicie bdzie przysugiwaa renta wkwocie 831 z 12 gr orazdodatek pielgnacyjny wkwocie 206 z 76 gr.


Realna kwota podwyki od1marca 2014 r. wyniesie 16 z 56 gr.

Waloryzacja emerytur irent zostanie przeprowadzona wmarcu 2014 r., adla emerytur irent wypacanych kwartalnie ?w kwietniu br., wustalonych dla kadego wiadczeniobiorcy terminach patnoci.

O nowej kwocie wiadczenia emeryci irencici zostan poinformowani decyzjami.

Jak przewiduje si ?marcowa akcja waloryzacji obejmie okoo 1,25 mln wiadcze, ktre zostan podwyszone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama