Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz :


Informacja wana dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego uprzejmie przypomina ozbliajcym si terminie nazoenie Kasie zawiadczenia albo owiadczenia dotyczcego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego odprzychodw zpozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.

W myl przepisu art. 5a ustawy zdnia 20 grudnia 1990 r. oubezpieczeniu spoecznym rolnikw (tekst jednolity dz.U. z2013 r., poz. 1403, zpn. zm.) rolnik kontynuujcy podleganie ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw przy rwnoczesnym prowadzeniu pozarolniczej dziaalno gospodarczej zobowizany jest dodnia 31 majazoy Kasie zawiadczenie albo owiadczenie, enie zostaa przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego odprzychodw zpozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Kwota graniczna za2013 r. wynosi 3092 z.

W sytuacjach, gdy:

  • kwota nalenego podatku odprzychodw zpozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przekroczya roczn kwot graniczn za2013 r. ,
  • w ustawowym terminie do31 maja 2014 r. nie zostanie zoone wKasie stosowne zawiadczenie lub owiadczenie,

ubezpieczenie spoeczne rolnikw ustanie zdniem, doktregoosoba zainteresowana bya zobowizana zoy powysze zawiadczenie, tj.31 maja 2014 r.

W zwizku ztym, etermin 31 maja wbiecym roku przypada wsobot, Kasa wyjania, ezgodnie zprzepisem art. 57 4 Kodeksu postpowania administracyjnego, jeeli koniec terminu przypada nadzie ustawowo wolny odpracy, zaostatni dzie terminu uwaa si najbliszy nastpny dzie powszedni.

Przepisy k.p.a. nie wymieniaj jednak dn.wolnych odpracy. Ustawa zdnia 18 stycznia 1951 r. odniach wolnych odpracy, wkatalogu dn.wolnych odpracy, nie wymienia soboty.

Wobec powyszego fakt, i wbiecym roku termin nazoenie zawiadczenia lub owiadczenia, enie zostaa przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego, okrelony ustawowo na31 maja, przypada wsobot nie jest podstaw dojego przesunicia nanajbliszy dzie powszedni.

Dodatkowo Kasa pragnie poinformowa, etermin nazoenie ww. zawiadczenia lub owiadczenia moe zosta, zgodnie zprzepisem art. 5a ust. 7ustawy oubezpieczeniu spoecznym rolnikw, przywrcony wycznie nawniosek osoby zainteresowanej, jeeli rolnik ten lub domownik udowodni, eniezachowanie terminu nastpio jedynie wskutek zdarze losowych.

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama