Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc podwyki jednorazowego odszkodowanie dla rolnikw od1lipca 2014 r. :


Jednorazowe odszkodowanie dla rolnikw wysze od 1 lipca 2014 r.

29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostao ogoszone rozporzdzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wysokoci jednorazowego odszkodowania z tytuu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiku chorobowego, ktre wejdzie w ycie z dniem 1 lipca 2014 r.

Wobec powyszego od 1 lipca 2014 r. jednorazowe odszkodowanie z tytuu staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolnicz chorob zawodow zostaje podwyszone do kwoty 700 z za kady procent tego uszczerbku.

Od 1 lipca 2014 r. obowizuj nastpujce wysokoci jednorazowego odszkodowania z tytuu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

1. 700 z - za kady procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

2. 14.000 z - z tytuu orzeczonej niezdolnoci do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

3. 700 z - za kady procent staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu z tytuu zwikszenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktw procentowych, za kady procent uszczerbku na zdrowiu przewyszajcy procent, wedug ktrego ustalone byo odszkodowanie.

4. 70.000 z z tytuu miertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest maonek lub dziecko zmarego, zwikszone o kwot 14.000 z na drugiego i kadego uprawnionego, jeeli do odszkodowania s uprawnieni rwnoczenie maonek i dziecko /dzieci/ bd tylko dzieci.

5. 35.000 z - z tytuu miertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni s tylko inni czonkowie rodziny ni maonek i dzieci zmarego oraz 14.000 z z tytuu zwikszenia odszkodowania na drugiego i kadego nastpnego uprawnionego.

6. 14.000 z z tytuu miertelnego wypadku, gdy do odszkodowania rwnoczenie z maonkiem lub dziemi zmarego uprawnieni s inni czonkowie rodziny, kademu z nich przysuguje ta kwota niezalenie od odszkodowania przypadajcego maonkowi lub dzieciom.


Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama