Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 roku :

ZARZDZENIE NR 19 /15

WJTA GMINY OSIE

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wybrano ofert: BRACTWA CZARNEJ WODY w Osiu, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 7.500 z. ( sownie: siedem tysicy piset z. ).

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.

Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama