Wjt Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z pn.zm) w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 :


1. Zmiana wysokoci opaty jest wynikiem podjcia przez Rad Gminy Osie Uchway Nr II/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opaty ( Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2015 poz. 139) i uchwaleniem nowych stawek :

a) 20 z/ miesic, jeeli odpady komunalne zbierane i oddawane s w sposb zmieszany,

b) 10 z/ miesic, jeeli odpady komunalne zbierane i oddawane s w sposb selektywny.

2. Zmiana stawki opaty, jeeli nie zmieniy si pozostae dane podane w deklaracji nie powoduje obowizku zoenia nowej deklaracji (art. 6 m. ust. 2a ),

3. Brak wpaty opat okrelonych w zawiadomieniu, zobowizuje organ gminy do wycigania decyzji okrelajcej wysoko opat zgodn z zawiadomieniem (art. 6 m. ust. 2b),

4. Blankiety patnoci za II, III i IV kwarta 2015 roku przekazane zostan w pniejszym terminie.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama