Wdecki Park Krajobrazowy

Wschodnia cz Borw Tucholskich, a zwaszcza tereny w rodkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekay niepowtarzalnoci krajobrazu. Ze wzgldu na wartoci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a take walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrwnowaonego rozwoju i popularyzacji tych wartoci utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporzdzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r.)
alt

Adres siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

ul. Rynek 11A
86-150 Osie

tel. (0-52) 33 29 486

Obszary lene parku pooone s na terenie nadlenictw: Osie, Dbrowa, Zamrzenica. Szczeglne walory przyrodnicze, due zrnicowanie rzeby terenu, gleb, klimatu oraz wd znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje si 5 rezerwatw przyrody, wystpuje wiele rzadkich gatunkw rolin i zwierzt, ktre chronione s w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunkw zagroonych.Park wraz z otulin obj swym zasigiem obszar 23 786,36 ha, z czego 4 609 ha stanowi otulina.

Pod wzgldem administracyjnym ley w granicach siedmiu gmin:

* Osie (70% powierzchni)

* Drzycim,

* Lniano,

* liwice,

* Jeewo,

* Cekcyn,

* Warlubie.

Obszar parku naley do zlewni Wisy i jej lewego dopywu Wdy. Zwierciado wd gruntowych wystpuje na og gboko. Podczas wiosennych roztopw lub wikszych opadw woda zatrzymywana jest w niewielkich bezodpywowych zagbieniach terenu. W dolinie o wysokich i stromych brzegach, pynie wykorzystywana turystycznie rzeka Wda. Charakteryzuj j duy spadek (ok 0,72 0/00), liczne meandry oraz zwenia. Wzdu caego swojego biegu Wda przyjmuje liczne dopywy. Najwaniejsze z nich to Ryszka (powierzchnia zlewni: 103,5km2), Sobiska Struga (103,3km2) i Prusina (101,2km2).

Typowym elementem krajobrazu s jeziora rynnowe ? jezioro Piaseczno, jezioro Miedzno oraz wytopiskowe: jezioro Dury, Radolinek, Duy i May Trzebucz. W wyniku budowy elektrowni ur i spitrzenia wd Wdy nastpio podniesienie poziomu wody o 15m, zalanie dawnej doliny rzeki oraz licznych obnie. W ten sposb powstao sztuczne jezioro o powierzchni 440ha i 11km dugoci zwane Zalewem urskim. Nieliczne nie zatopine fragmenty terenu tworz na Zalewie malownicze wyspy , wrd ktrych najwiksza zwana jest Mader.

Obfito rzek i jezior to prawdziwy raj dla flory i fauny. Obok pospolitych gatunkw ryb w czystych wodach Wdy yje pstrg potokowy i rzadko spotykany lipie. Mona tu spotka okazae szczupaki, sumy oraz tro jeziorow. Bytuje tu take ranka- maa, piknie ubarwiona ryba, majca ciekawe zwyczaje rozrodcze.

Wdecki Park Krajobrazowy prowadzi dziaalno edukacyjn, wsppracuje z nadlenictwami, szkoami, samorzdami, uczelniami i organizacjami pozarzdowymi. W siedzibie Parku do dyspozycji zainteresowanych znajduje si bogato wyposaona salka dydaktyczna, a pracownicy su fachow informacj. Dla wczeniej zgoszonych grup zorganizowanych przygotowywane s prelekcje, wycieczki i zajcia terenowe.

Lasy zajmuj okoo 60 % powierzchni parku. S to w zdecydowanej wikszoci zbiorowiska boru wieego, z przewag drzewostanu w postaci sosny zwyczajnej. Obecnie istniejcy skad gatunkowy lasw jest wynikiem dziaalnoci czowieka, ktry doprowadzi do zmiany charakteru lasw z puszczaskich na bory. Mimo niekorzystnego wpywu czynnikw antropogenicznych zachoway si tu lasy liciaste. Spotykamy je w dolinach rzek i strumieni, na stromych zboczach rzecznych, w zagbieniach pozostajcych stale pod wpywem wd powierzchniowych i gruntowych. Najwikszy obszar obejmuj zespoy borw zrnicowanych pod wzgldem siedliska i skadu gatunkowego. Najliczniej reprezentowany jest br wiey, nastpnie br chrobotkowy oraz br bagienny. Najczciej wystpuje sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata. Na szczegln uwag wrd rozlegych borw sosnowych zasuguje kpa dbrowy z najwikszym w Europie rodkowej skupiskiem jarzbu brekinii.

Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego wystpuje wiele interesujcych gatunkw rolin. Pozostaociami szaty rolinnej schyku okresu lodowcowego s szeroko rozpowszechnione na terenie caych Borw Tucholskich borwka bagienna, bagno zwyczajne i mcznica lekarska. W runie spotykamy tu unikatowe, chronione gatunki rolin np. wawrzynka wilczeyko i lili zotogw.

Niezwykle ciekawym zespoem rolinnym s torfowiska rdliskowe oraz wyjtkowo cenne porosty, bdce wskanikiem czystoci powietrza np. granicznik pucnik. Spotykamy tutaj szczeglnie cenne gatunki rolin wpisane do Czerwonej Ksigi np. trzy gatunki rosiczek (porednia, okrgolistna i dugolistna), storczyka plamistego, wawrzynka wilczeyko, lili zotogw, turzyc bagienn, orlika pospolitego, widaka jaowcowatego, urawin botn, cisa pospolitego.

Ostatnim odkryciem jest arcydzigiel litwor ? bardzo rzadki skadnik naszej flory spotykany dziko w Sudetach i Karpatach, ponadto niekiedy na niu, gdzie stanowi w wikszoci gatunek zdziczay.

Urozmaicone warunki sprzyjaj wystpowaniu rzadkich, nawet w skali kraju, gatunkw zwierzt. W bogatej faunie wystpuj ryby ? m.in. pstrg potokowy i lipie, sum, szczupak i okazae trocie jeziorowe. Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego yje poza tym 13 gatunkw pazw ? w tym traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna i 5 gatunkw chronionych gadw ? padalec pospolity, jaszczurka zwinka, jaszczurka yworodna, zaskroniec zwyczajny, mija zygzakowata. Bory sosnowe zasiedlane s stosunkowo niewielk iloci zwierzt krgowych,natomiast lasy liciaste i mieszane s schronieniem dla saren, jeleni, danieli i dzikw. Tereny podmoke s doskonaym siedliskiem dla awifauny- wrd 149 gatunkw ptakw a 113 objtych jest ochron: bocian czarny, ggo, bielik, kropiatka, biegus zmienny, kania ruda, zimorodek, botniak stawowy, krogulec, nurog.Spord 42 gatunkw ssakw 16 objtych jest ochron, m.in. bbr europejski, wydra, ryjwka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki, gacek wielkouch. Zmiany nastpujce w rodowisku przyrodniczym spowodoway wyginicie niektrych gatunkw zwierzt, a zagroenie wielu pozostaych.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama