Pomniki przyrody

Pomniki przyrody na terenie Gminy Osie:


Nr 248

Pomnik zbiorowy - dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s w odlegoci 100m od mostu na Wdzie przy drodze Osie - Drzycim. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Rejonu Drg Publicznych w wieciu (dz. ew. Nr 30).

Nr 466Pomnik pojedynczy - jaowiec pospolity ( Juniperus communis) pooony jest w pobliu drogi Osie - ur na gruncie Pani Krystyny Rowinias (dz. ew. Nr 38).

Nr 467Pomnik pojedynczy - jaowiec pospolity ( Juniperus communis) pooony jest przy drodze gruntowej ek - Sarnia Gra na gruncie Pana Ryszarda Chylewskiego (dz. ew. Nr 206/14).

Nr 468

Aleja przydrona prawem chroniona - 85 dbw szypukowych ( Quercus robur) pooona jest przy drodze ur - Laskowice w miejscowoci Grabowa Buchta. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Rejonu Drg Publicznych w wieciu (dz. ew. Nr 20).

Nr 469

Aleja przydrona prawem chroniona - db szypukowy (Quercus robur) - 200 szt. pooona jest przy drodze Osie - ur. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Rejonu Drg Publicznych w wieciu (dz. ew. Nr 13).

Nr 470

Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 3 szt. pooone s przy drodze dojazdowej do Rolniczo - Handlowej Spdzielni Produkcyjnej w Osiu). Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem R-HSP w Osiu (dz. ew. Nr 356/5).

Nr 471

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie cmentarza parafialnego w miejscowoci Osie. Wasno: kocielna - pod zarzdem Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osiu ( dz. ew. Nr 61).

Nr 472Pomnik pojedynczy - jarzb brekinia (Sorbus torminalis) pooony jest we wsi Radaska, przy drodze gruntowej Osie - Stara Rzeka obok budynkw gospodarczych na gruncie Pana Tadeusza Bociana (dz. ew. Nr 286).

Nr 473

Gaz narzutowy - pooony jest przy prawym brzegu Zalewu ur w pobliu mostu kolejowego znajdujcego si na trasie Osie - Tle. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Dyrekcji Okrgowych Kolei Pastwowych w Gdasku (dz. ew. Nr 93).

Nr 474Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest w miejscowoci Tle na gruncie Pana Ryszarda Szynala (dz. ew. Nr 16/1).

Nr 475

Aleja przydrona prawem chroniona - klon zwyczajny (Acer platanoides)-49szt., lipa drobnolistna (Tilia cordata)- 96 szt. oraz db czerwony (Quercus rubra) pooona jest przy drodze Tle - Brzemiona. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Rejonu Drg Publicznych w wieciu (dz. ew. Nr 15).

Nr 476

Pomnik zbiorowy - db szypukowy (Quercus robur) - 6 szt., db czerwony (Quercus rubra) -3 szt., cis pospolity (Taxus baccata) - 4 szt., buk pospolity (Fagus sylvatica), pooone s na terenie Orodka Wczasowego w miejscowoci Wierzchy. Wasno: Spka Cywilna - pod zarzdem Kometa Travel Biura Turystyki i Handlu S p.c. w Toruniu, Produkcji

Nr 477

Gaz narzutowy - pooony jest w miejscowoci ur w pobliu upustu awaryjnego zapory. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Zakadu Remontowego Energetyki w Gdasku (dz. ew. Nr 165).

Nr 478

Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 16 szt. pooone s na prawym zboczu rzeki Wdy na terenie lenictwa Nowa Rzeka, oddz. 54 d. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 479

Pomnik zbiorowy - dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s na terenie lenictwa Nowa Rzeka w oddz. 172 d przy placu Zagrskiego. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 480

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Nowa Rzeka w oddz. 172 d przy placu Zagrskiego. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 481

Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab pospolity (Carpinus betulus)-3 szt. oraz dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s na skarpie prawego brzegu rzeki Wdy w oddz. 17b na terenie lenictwa Nowa Rzeka. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 482

Pomnik zbiorowy - db szypukowy (Quercus robur) - 3szt. pooone s na terenie lenictwa Pohulanka w oddz. 340x, na prawym brzegu rzeki Wdy obok mostu drogowego. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Trzebciny, Obrb Sarnia Gra.

Nr 483

Pomnik pojedynczy - jarzb brekinia (Sorbus torminalis) pooony jest na lewym brzegu rzeki Wdy przy leniczwce Pohulanka w oddz. 340i. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Sarnia Gra

Nr 485

Pomnik pojedynczy - cis pospolity (Taxus baccata) pooony jest w rezerwacie "Brzki im. Zygmunta Czubiskiego" w oddz. 70d. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie

Nr 486

Pomnik zbiorowy - dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s na terenie lenictwa Osie w oddz. 201d na prawej skarpie Zalewu ur. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie

Nr 487

Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) pooona jest na terenie lenictwa Osie w oddz. 289c w pobliu Jeziora "Czerno". Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 488

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Osie w oddz. 290b. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie

Nr 489

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Osie w oddz. 289d na skraju rdlenej ki. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 490

Pomnik zbiorowy - db szypukowy - 10szt., pooone s na terenie lenictwa Wygoda w oddz. 125 g na skarpie wzdu lewego brzegu rzeki Wdy. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Trzebciny, Obrb Szarata.

Nr 491

Pomnik zbiorowy - wierk pospolity (Picea excelsa) - 24 szt., sosna zwyczajna (Pinus silvestris)-2 szt., db szypukowy (Quercus robur) - 14szt., pooone s na terenie lenictwa Wygoda w oddz. 126c, 127h na skarpie lewego brzegu rzeki Wdy. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 492

Aleja przydrona prawem chroniona - lipy drobnolistne (Tilia cordata)-19szt., pooone s na terenie lenictwa Zajczy Kt w oddz., 328a w miejscowoci Grabowa Buchta. Aleja usytuowana jest prostopadle do szosy ur - Laskowice. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 833Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest we wsi Radaska przy budynku mieszkalnym Pana Eugeniusza Gsikowskiego (dz. ew. Nr 306).

Nr 834Aleja przydrona prawem chroniona - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 88 szt., klon jawor (Acer pseudoplatanus) - 44szt., klon zwyczajny (Acer platanoides)-11szt., olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz jesion wyniosy (Fraxinus excelsior). Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Rejonu Drg Publicznych w wieciu

Nr 1077Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest we wsi Brzeziny przy budynku mieszkalnym Pana Dariusza Bociana na dz. ew. Nr 117.

Nr 1078Pomnik pojedynczy - jesion wyniosy (Fraxinus excelsior) pooony jest we wsi Brzeziny przy budynku mieszkalnym Pani Magorzaty Gackowskiej ze wiecia na dz. ew. Nr 144/1.

Nr 1079Pomnik zbiorowy - jaowiec pospolity (Juniperus communis) - 5szt., pooone s we wsi Brzeziny przy drodze prowadzcej do przysika Rumlandy na dz. ew. Nr 276.

Nr 1080Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest przy budynku byej Szkoy Podstawowej w Brzezinach na dz. ew. Nr 118.

Nr 1081

Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) -3 szt., db szypukowy (Quercus robur)-4 szt., ywotnik olbrzymi (Thuja plicata) pooone s w miejscowoci Jaszcz przy gospodarstwie rolnym Pana Czesawa Winiewskiego i Pana Wadysawa Sumiskiego (dz. ew. Nr 28).

Nr 1083

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest w centrum wsi Miedzno w pobliu dawnej szkoy podstawowej. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Dyrekcji Okrgowych Drg Publicznych (dz. ew. Nr 146)

Nr 1084

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest we wsi Miedzno w pobliu zabytkowego, drewnianego domu na posesji Pana Zdzisawa Konopackiego (dz. ew. Nr 121).

Nr 1085

Aleja przydrona prawem chroniona - lipa drobnolistna (Tilia cordata) -21szt. oraz klon zwyczajny (Acer platanoides) pooona jest przy Posterunku Policji Lokalnej w Osiu. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Gminy Osie (dz. ew. Nr 326).

Nr 1086

Pomnik zbiorowy - kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) oraz leszczyna pospolita (Coryllus avellana) pooone s na terenie Orodka Wczasowego w miejscowoci Wierzchy. Wasno: Spka Cywilna - pod zarzdem Kometa Travel Biura Turystyki, Produkcji i Handlu Sp.c. w Toruniu (dz. ew. Nr 4/1).

Nr 1087Pomnik zbiorowy - dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s w pobliu byej leniczwki Dbowiec w oddz. 34A m. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie

Nr 1088

Pomnik zbiorowy - daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) - 8 szt., pooone s w rezerwacie "Brzki im. Zygmunta Czubiskiego" naprzeciwko byej leniczwki Dbowiec, na terenie lenictwa Orli Dwr w oddz. 71c. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1089

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na granicy ki i lasu przy trakcie sobiskim na terenie lenictwa Orli Dwr w oddz. 185 d. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1090

Pomnik zbiorowy - sosna pospolita (Pinus silvestris) - 21 szt., pooone s na terenie lenictwa Smolarnia w oddz. 202h. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Trzebciny, Obrb Szarata.

Nr 1091

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Wygoda w oddz. 129j. Pomnik ten znajduje si w pobliu Orodka Wypoczynkowo - Sportowego GEOVITA, na prawej skarpie rzeki Prusiny. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie

Nr 1092

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Zajczy Kt w oddz. 211i, w pobliu miejscowoci Jaszcz. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie

Nr 1260Pomnik pojedyczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) - 1szt., pooone s w pobliu cmentarza we wsi ek na dz. ew. Nr 231/1 i 233 Pana Stanisawa Spychalskiego

Nr 1261Aleja przydrona prawem chroniona - jaowiec pospolity (Juniperus communis) - 200szt. Pooona jest w pobliu wsi ek na przedueniu drogi polnej prowadzcej do cmentarza. Aleja ta znajduje si pomidzy dziakami nr 249 i nr 250 Pana Stanisawa Spychalskiego.

alt

Nr 1262Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest obok domu Pana Krzysztofa Kuzimskiego(dz. ew. Nr 116) zam. w Starej Rzece

alt

Nr 1263Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest w miejscowoci ur przy budynku byej szkoy podstawowej na dz. ew. Nr 155.

Nr 1264

Pomnik zbiorowy - db szypukowy (Quercus robur) - 3szt., pooone s na terenie lenictwa Dbowiec w oddz. 339i. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Sarnia Gra

Nr 1265

Gaz narzutowy - pooony jest w Parku im. Pana Jerzego Koacza przy budynku Nadlenictwa Osie, na terenie lenictwa Osie w oddz. 264b. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1268

Gaz narzutowy - pooony jest na terenie lenictwa Zalesie w oddz. 238g. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1269

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest na terenie siedziby Nadlenictwa Osie, na terenie lenictwa Osie w oddz. 264a. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1270

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Osie w oddz. 291f. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1271

Pomnik zbiorowy - dwa dby szypukowe (Quercus robur) pooone s na prawym brzegu rzeki Wdy, na terenie lenictwa Nowa Rzeka w oddz. 17b. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1272

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest obok stawu Pana R. Januszkiewicza, na terenie lenictwa Osie w oddz. 200c. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1273

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest przy placu Zagrskiego, na terenie lenictwa Nowa rzeka w oddz. 172f. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1274

Pomnik zbiorowy - db szypukowy (Quercus robur) - 6szt., pooone s na lewym brzegu rzeki Wdy, powyej leniczwki Pohulanka w oddz. 312b. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Sarnia Gra.

Nr 1275

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest na terenie lenictwa Stara Rzeka w oddz. 46d. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1276

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest na terenie osady - Szarata w oddz. 79 m. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1278

Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) pooona jest na terenie lenictwa Wygoda w oddz. 109c. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1279

Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) pooona jest na terenie lenictwa Wygoda w oddz. 125k. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1281

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest na terenie lenictwa Zalesie w oddz. 215g. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.


Nr 1277

Pomnik pojedynczy - wiz szypukowy (Ulmus laevis) pooony jest na lewym brzegu Prusiny w pobliu leniczwki Wygoda w oddz. 107a. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwo Osie, Obrb Szarata

Nr 1353

Pomnik pojedynczy - cis pospolity (Taxus baccata) pooona jest przy budynku leniczwki Wydry w oddz. 257j. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1374

Pomnik zbiorowy - dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata), jesion wyniosy (Fraxinus excelsior) oraz robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) pooone s przy budynku Orodka Wczasowo - Szkoleniowego w Grzybku, na terenie lenictwa Zalesie w oddz. 224f. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.


Nr 1375

Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz db szypukowy (Quercus robur) pooone s w pobliu gminnego kpieliska w Grzybku, na terenie lenictwa Zalesie w oddz. 224c. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Szarata.

Nr 1377

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest na terenie lenictwa Orli Dwr w oddz. 285c niedaleko szosy Osie - Warlubie. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1378

Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) pooona jest przy drodze dojazdowej do leniczwki Nowa Rzeka w oddz. 123m. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1379

Pomnik pojedynczy - jesion wyniosy (Fraxinus excelsior) pooony jest przy budynku leniczwki Orli Dwr w oddz. 214h. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1381

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest przy budynku leniczwki Stara Rzeka w oddz. 82 f. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie


Nr 1382

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest przy szosie Tle - Osie w lenictwie Nowa Rzeka w oddz. 132a na zboczu Zalewu ur w pobliu restauracji "Samotna nad Wd" w Tleniu. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.

Nr 1417

Pomnik pojedynczy - db szypukowy (Quercus robur) pooony jest obok leniczwki, na terenie lenictwa Stara Huta w oddz. 142p. Wasno: Skarb Pastwa - pod zarzdem Nadlenictwa Osie, Obrb Osie.Fot. Wdecki Park Krajobrazowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama