Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc wysokoci skadek na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w I kw. 2016r.


Skadki na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w I kwartale 2016 r.

Uchwa nr13 Rady Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw z3 grudnia 2015 r., miesiczna skadka naubezpieczenie wypadkowe, chorobowe imacierzyskie wI kwartale 2016 r. zostaa ustalona wwysokoci 42,00 z zakad osob podlegajca temu ubezpieczeniu. Osoby objte wymienionym ubezpieczeniem nawniosek wograniczonym zakresie opacaj 1/3 penej skadki, tj. 14 z.

Podstawowa miesiczna skadka naubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowica 10% emerytury podstawowej obowizujcej wostatnim miesicu poprzedniego kwartau) w Ikwartale 2016 r. stanowi bdzie 10% obowizujcej wczerwcu br. emerytury podstawowej (880,45 z)., tj. 88 z.

Osoby ubezpieczone wgospodarstwie rolnym opowierzchni powyej 50 ha przeliczeniowych uytkw rolnych opacaj skadk podstawow idodatkow miesiczn skadk naubezpieczenie emerytalno-rentowe, oktrejmowa wart. 17 ust. 4pkt. 1-4, wynoszc w Ikw. 2016 r.:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 211,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 317,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 423,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania nalenych skadek zaIkwarta upywa 31 stycznia 2016 r.

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama