Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015r. :


Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, ezgodnie zart. 34 ust. 1ustawy zdnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym odosb fizycznych (Dz. U. z2012 r., poz. 361, zezm.) waciwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesic pobieraj zaliczki napodatek dochodowy odwypacanych emerytur irent rolniczych.

W 2015 r. KRUS potrcaa zaliczki napodatek dochodowy wkwocie rwnej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencist wdanym miesicu (jeeli dochd zemerytury lub renty rolniczej uzyskanej odpocztku roku nie przekroczy kwoty 85.528 z) minus kwota 46 z 33 gr (tzw. ulga wzaliczce).

Ponadto zgodnie zart. 34 ust. 7i 8ww. ustawy organy rentowe (w tym rwnie KRUS) dokoca lutego, poupywie kadego roku podatkowego ?sporzdzaj iprzekazuj emerytowi/rencicie, stosowny formularz PIT.

Zatem wterminie dodnia 29 lutego 2016 r. KRUS przekae wszystkim emerytom irencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja odochodach uzyskanych odorganu rentowego).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte naformularzach PIT wtym samym terminie, co doemeryta/rencisty, KRUS przekae rwnie dourzdu skarbowego waciwego wgmiejsca zamieszkania emeryta lub rencisty wostatnim dniu roku podatkowego, aw przypadku osb mieszkajcych zagranic, dourzdu skarbowego waciwego wsprawach opodatkowania osb zagranicznych.

Wzdecydowanej wikszoci przypadkw KRUS rozliczy podatek dochodowy zaemeryta lub rencist iwystawi formularz PIT-40A.

Jeeli emeryt/rencista otrzyma zKRUS PIT-40A ipoza emerytur lub rent wypacan ztego organu rentowego w2015 r. nie osiga innego przychodu, ktryzgodnie zustaw podatkow podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odosb fizycznych (dochd zgospodarstwa rolnego nie wchodzi dotego przychodu), tonie ma obowizku skadania wurzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS bdzie podatkiem nalenym emeryta/rencisty zarok 2015.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, eemeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam wurzdzie skarbowym.

Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, ekorzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku zmaonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) -sam skada zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) wewaciwym urzdzie skarbowym, wterminie do30 kwietnia 2016 roku. Wzeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w2015 r. ztytuu pobierania emerytury/renty rolniczej zKasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.

Zeznania wurzdzie skarbowym skadaj rwnie emeryci /rencici, ktrzy:

  • chc skorzysta z ulg podatkowych okrelonych w ustawie (np. z tytuu wychowywania dzieci, z tytuu poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne, z tytuu dokonania darowizny pieninej na rzecz organizacji poytku publicznego)lub
  • chc wnioskowa o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.

Jednoczenie Kasa zwraca uwag, epodatku dochodowego odosb fizycznych za2015 r. nie pac emeryci irencici, ktrychroczny przychd, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym odosb fizycznych (ze wszystkich rde) nie przekroczy w2015 r. kwoty 3.091 z.

Natomiast KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za2015 r. m.in., gdy:

  1. w cigu 2015 r. emerytur lub rent wypacaa jednostka organizacyjna KRUS, a nastpnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  2. Kasa realizowaa w danym roku podatkowym ulg podatkow udzielon przez urzd skarbowy,
  3. Kasa obniaa wysoko miesicznych zaliczek na podatek dochodowy w zwizku ze zoonym przez emeryta lub rencist owiadczeniem o wsplnym opodatkowaniu dochodw z maonkiem lub w sposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci (chyba, e takie owiadczenie emeryt lub rencista wycofa w 2015 r.).

Jeeli wystpi chocia jedna zpodanych wyej sytuacji, KRUS przekae emerytowi/rencicie formularz PIT-11A iwwczas emeryt lub rencista musi bezwzgldnie sam zoy zeznanie podatkowe wewaciwym urzdzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37),w terminie do30 kwietnia 2016 roku.

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w BydgoszczyReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama