Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 roku :


ZARZDZENIE NR 109/16

WJTA GMINY OSIE

z dnia 9 lutego 2016 r.


w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 roku


Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pn. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2016 r. wybrano ofert: Bractwa Czarnej Wody, 86-150 Osie, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 12.000 z.

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama