OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zostao uruchomione automatyczne oprogramowanie umoliwiajce pobieranie z ZUS elektronicznych zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentyst, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach okrelonych w przepisach ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Zawiadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiek chorobowy.

Zawiadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie elektronicznej Kasa potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie prawa do zasiku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie musi zatem dostarcza do jednostki organizacyjnej Kasy (osobicie lub za porednictwem poczty) wydrukowanego zawiadczenia lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast, jeeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w KRUS zawiadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu ZUS ? ZLA, zawiadczenie takie ubezpieczony powinien dostarczy do jednostki organizacyjnej Kasy.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama