Osie - Azbest 2017W zwizku z ogoszeniem przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wnioskw o dotacje na przedsiwzicia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest w zakresie demontau, transportu oraz unieszkodliwiania odpadw zawierajcych azbest, Wjt Gminy Osie wydua termin skadania wnioskw na dofinansowanie demontau, transportu i utylizacji wyrobw zawierajcych azbest do dnia 20 lutego 2017 r. Wnioski zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane.

Dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontau, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest realizowane jest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie?. Wnioski wraz zacznikami naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2017 w terminie do 20.02.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania mona uzyska w siedzibie Urzdu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Uwaga! Dofinansowaniem nie bd objte koszty zwizane z zakupem i montaem nowych pokry dachowych. Wykonawc zadania obejmujcego powysze prace na terenie gminy bdzie firma wyoniona w drodze procedury zamwienia publicznego przez Gmin Osie.

Program realizowany bdzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobw zawierajcych azbest przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach okrelonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie bdzie realizowane.

Dotacja bdzie udzielana w formie bezgotwkowej tj. poprzez finansowanie prac polegajcych na demontau, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobw zawierajcych azbest z terenu nieruchomoci znajdujcych si na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 z.

Wnioski mog skada osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawa przyznaje zdolno prawn.


Wjt Gminy Osie

Micha Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama