KuraW zwi眤ku z wyst眕ieniem wysoce zjadliwej grypy ptak體 wirusem grypy A podtypu H5 i H7 W骿t Gminy Osie przypomina o konieczno禼i stosowania przez posiadaczy drobiu przepis體 zawartych w obowi眤uj眂ym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporz眃zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarz眃zenia 秗odk體 zwi眤anych z wyst阷owaniem wysoce zjadliwej grypy ptak體. Z przepis體 tych wynika obowi眤ek zg砤szania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w kt髍ych jest utrzymywany dr骲 lub inne ptaki, z wy潮czeniem ptak體 utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowi眤ek zg砤szania lekarzowi weterynarii obejmuje tak縠 przypadek wyst眕ienia u drobiu okre秎onych objaw體 klinicznych. Wymienione rozporz眃zenie okre秎a nakazy, zakazy, obowi眤ki i spos骲 post阷owania dla posiadaczy drobiu i innych ptak體. Pe硁a tre舵 Rozporz眃zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama