Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu programowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.


ZARZĄDZENIE NR 164/17

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2017 r. wybrano ofertę: Bractwa Czarnej Wody, 86-150 Osie, ul. Rynek 2 i została przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokości 17.000 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Osie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski