Ogoszenie wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu programowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.


ZARZDZENIE NR 164/17

WJTA GMINY OSIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie ogoszenia wynikw otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zarzdza si, co nastpuje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2017 r. wybrano ofert: Bractwa Czarnej Wody, 86-150 Osie, ul. Rynek 2 i zostaa przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokoci 17.000 z.

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzdu Gminy Osie na tablicy ogosze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama