W骿t Gminy Osie og砤sza przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jod硂wa w Osiu"


Osie, 21.02.2017 r.

ROiGK.271.2.2017.ZP

OGSZENIE O ZAM覹IENIU - Roboty budowlane

?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jod硂wa w Osiu?.

Og硂szenie zamieszczone w Biuletynie Zam體ie Publicznych pod nr 29045 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.

Zamieszczanie og硂szenia: obowi眤kowe

Og硂szenie dotyczy: zam體ienia publicznego

Zam體ienie dotyczy projektu lub programu wsp蟪finansowanego ze 秗odk體 Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zam體ienie mog ubiega si wy潮cznie zak砤dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt髍ych dzia砤lno舵, lub dzia砤lno舵 ich wyodr阞nionych organizacyjnie jednostek, kt髍e b阣 realizowa硑 zam體ienie, obejmuje spo砮czn i zawodow integracj os骲 b阣眂ych cz硂nkami grup spo砮cznie marginalizowanych

nie

Nale縴 poda minimalny procentowy wska糿ik zatrudnienia os骲 nale勘cych do jednej lub wi阠ej kategorii, o kt髍ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os骲 zatrudnionych przez zak砤dy pracy chronionej lub wykonawc體 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJY

Post阷owanie przeprowadza centralny zamawiaj眂y

tak

Post阷owanie przeprowadza podmiot, kt髍emu zamawiaj眂y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post阷owania

nie

Informacje na temat podmiotu kt髍emu zamawiaj眂y powierzy/powierzyli prowadzenie post阷owania:
Post阷owanie jest przeprowadzane wsp髄nie przez zamawiaj眂ych

nie

Je縠li tak, nale縴 wymieni zamawiaj眂ych, kt髍zy wsp髄nie przeprowadzaj post阷owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt體 wraz z danymi do kontakt體:
Post阷owanie jest przeprowadzane wsp髄nie z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post阷owania wsp髄nie z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej ? maj眂e zastosowanie krajowe prawo zam體ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa駍two Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJEGO: Administracja samorz眃owa

I.3) WSP覮NE UDZIELANIE ZAM覹IENIA (je縠li dotyczy):

Podzia obowi眤k體 mi阣zy zamawiaj眂ymi w przypadku wsp髄nego przeprowadzania post阷owania, w tym w przypadku wsp髄nego przeprowadzania post阷owania z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej (kt髍y z zamawiaj眂ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post阷owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post阷owania odpowiadaj pozostali zamawiaj眂y, czy zam體ienie b阣zie udzielane przez ka縟ego z zamawiaj眂ych indywidualnie, czy zam體ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta硑ch zamawiaj眂ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe硁y i bezpo秗edni dost阷 do dokument體 z post阷owania mo縩a uzyska pod adresem (URL)

tak
Urz眃 Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Adres strony internetowej, na kt髍ej zamieszczona b阣zie specyfikacja istotnych warunk體 zam體ienia

tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Dost阷 do dokument體 z post阷owania jest ograniczony - wi阠ej informacji mo縩a uzyska pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu nale縴 przesy砤:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przes砤nie ofert lub wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu w inny spos骲:
nie

Wymagane jest przes砤nie ofert lub wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu w inny spos骲:
tak

Inny spos骲:
Urz眃 Gminy Osie
Adres:
ul.Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz阣zi i urz眃ze lub format體 plik體, kt髍e nie s og髄nie dost阷ne

nie
Nieograniczony, pe硁y, bezpo秗edni i bezp砤tny dost阷 do tych narz阣zi mo縩a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM覹IENIA

II.1) Nazwa nadana zam體ieniu przez zamawiaj眂ego: Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jod硂wa w Osiu.
Numer referencyjny: ROiGK.271.2.2017.ZP
Przed wszcz阠iem post阷owania o udzielenie zam體ienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zam體ienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o mo縧iwo禼i sk砤dania ofert cz甓ciowych
Zam體ienie podzielone jest na cz甓ci:

Nie

II.4) Kr髏ki opis przedmiotu zam體ienia (wielko舵, zakres, rodzaj i ilo舵 dostaw, us硊g lub rob髏 budowlanych lub okre秎enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre秎enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us硊g lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam體ienia jest przedsi陊zi阠ie inwestycyjne pn. ?Przebudowa drogi gminnej ? ul. Jod硂wa w Osiu? na odcinku o d硊go禼i 0,13 km. Przedsi陊zi阠ie zlokalizowane jest we wsi Osie. Pocz眛ek inwestycji znajduje si na skrzy縪waniu z ulic Sosnow. Istniej眂a droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej. Obecnie droga posiada nawierzchni gruntow. Odprowadzenie w骴 opadowych z istniej眂ej drogi odbywa si powierzchniowo za pomoc pochylenia pod硊縩ego i poprzecznego na istniej眂y teren pasa drogowego. Teren posiada niezb阣ne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi ?L?, Kategoria ruchu: KR1, Szeroko舵 jezdni 5,5 mb. W ramach inwestycji przewiduje si: roboty pomiarowe, roboty ziemne i przygotowawcze ? 840m2, wykonanie podbudowy ? 728m2, wykonanie jezdni z kostki betonowej ? 775 m2, wykonanie zjazd體 z kostki betonowej - 225 m2, wykonanie poboczy, odwodnienie ? 4 studnie ch硂nne, o秝ietlenie uliczne ? 3 s硊py wraz z oprzyrz眃owaniem, roboty wyko馽zeniowe, w tym oznakowanie pionowe oraz inwentaryzacj powykonawcz.

II.5) G丑wny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45111200-0

II.6) Ca砶owita warto舵 zam體ienia (je縠li zamawiaj眂y podaje informacje o warto禼i zam體ienia):
Warto舵 bez VAT: 173101.52
Waluta:

PL
(w przypadku um體 ramowych lub dynamicznego systemu zakup體 ? szacunkowa ca砶owita maksymalna warto舵 w ca硑m okresie obowi眤ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup體)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam體ie, o kt髍ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w kt髍ym realizowane b阣zie zam體ienie lub okres, na kt髍y zosta砤 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt髍y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup體:

data rozpocz阠ia: 04/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA W POST蔖OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre秎onej dzia砤lno禼i zawodowej, o ile wynika to z odr阞nych przepis體
Okre秎enie warunk體: 1) odpis z w砤禼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia砤lno禼i gospodarczej, je縠li odr阞ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre秎enie warunk體: Potwierdzenie, 縠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno禼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia砤lno禼i zwi眤anej z przedmiotem zam體ienia na sum minimum 300 000,00 z.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno舵 techniczna lub zawodowa
Okre秎enie warunk體: O udzielenie zam體ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt髍zy w okresie ostatnich pi阠iu lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegaj眂e na budowie, przebudowie lub remoncie dr骻 o nawierzchni bitumicznej i o warto禼i nie mniejszej ni 200.000 z brutto ka縟a droga. O udzielenie zam體ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt髍zy dysponuj lub b阣 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam體ienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadaj眂ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno禼i drogowej lub konstrukcyjno ? budowlanej, b眃 te odpowiadaj眂e im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze秐iej obowi眤uj眂ych przepis體 umo縧iwiaj眂e wykonywanie funkcji kierownika rob髏 dla budowy b阣眂ej przedmiotem zam體ienia oraz co najmniej 5 letnie do秝iadczenie w kierowaniu budow;
Zamawiaj眂y wymaga od wykonawc體 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu imion i nazwisk os骲 wykonuj眂ych czynno禼i przy realizacji zam體ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do秝iadczeniu tych os骲: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre秎one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj眂y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiaj眂y przewiduje nast阷uj眂e fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre秎ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OIADCZE SKDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST蔖NEGO POTWIERDZENIA, 疎 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEIA WARUNKI UDZIA W POST蔖OWANIU ORAZ SPEIA KRYTERIA SELEKCJI

O秝iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe硁ianiu warunk體 udzia硊 w post阷owaniu
tak

O秝iadczenie o spe硁ianiu kryteri體 selekcji
nie

III.4) WYKAZ OIADCZE LUB DOKUMENT覹, SKDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST蔖OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOI, O KT覴YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z w砤禼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia砤lno禼i gospodarczej, je縠li odr阞ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OIADCZE LUB DOKUMENT覹 SKDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST蔖OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOI, O KT覴YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEIANIA WARUNK覹 UDZIA W POST蔖OWANIU:
1) wykaz rob髏 budowlanych wykonanych nie wcze秐iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert albo wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto禼i, daty, miejsca wykonania i podmiot體, na rzecz kt髍ych roboty te zosta硑 wykonane, z za潮czeniem dowod體 okre秎aj眂ych czy te roboty budowlane zosta硑 wykonane nale縴cie, w szczeg髄no禼i informacji o tym czy roboty zosta硑 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid硂wo uko馽zone, przy czym dowodami, o kt髍ych mowa, s referencje b眃 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt髍ego roboty budowlane by硑 wykonywane, a je縠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument體 ? inne dokumenty; 2)wykaz os骲, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam體ienia publicznego, w szczeg髄no禼i odpowiedzialnych za 秝iadczenie us硊g, kontrol jako禼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do秝iadczenia i wykszta砪enia niezb阣nych do wykonania zam體ienia publicznego, a tak縠 zakresu wykonywanych przez nie czynno禼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) potwierdzenie , 縠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno禼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia砤lno禼i zwi眤anej z przedmiotem zam體ienia na sum gwarancyjn okre秎on przez zamawiaj眂ego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI覹 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OIADCZE LUB DOKUMENT覹 SKDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST蔖OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOI, O KT覴YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam體ienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj眂y 勘da wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium
1. Wysoko舵 wadium ustala si w kwocie 5.000,00 z硂tych, s硂wnie : pi赕 tysi阠y z硂tych. 2. Wadium w formie pieni昕nej nale縴 wnie舵 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj眂ego: Bank Sp蟪dzielczy Osie Nr rachunku : 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: ?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jod硂wa w Osiu?. 3. Kserokopi dowodu przelewu potwierdzon za zgodno舵 z orygina砮m nale縴 do潮czy do oferty. 4. Wadium mo縠 by wnoszone w formie: w pieni眃zu, por阠zenia bankowego, por阠zenia pieni昕nego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por阠zeniach udzielanych przez podmioty o kt髍ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?si阞iorczo禼i, kt髍e nale縴 w formie orygina硊 zdeponowa u Zamawiaj眂ego, a kopi za潮czy do oferty. 5. W zale縩o禼i od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium nale縴 potwierdzi poprze z硂縠nie do oferty : a) orygina硊 lub kopii potwierdzonej za zgodno舵 z orygina砮m przez Wykonawc : dowodu dokonania przelewu lub por阠zenia udzielanego przez podmioty o kt髍ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-si阞iorczo禼i, b) orygina硊 : gwarancji bankowej, por阠zenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, por阠zenia pieni昕nego sp蟪dzielczej kasy oszcz阣no禼iowo kredytowej. 6. Z tre禼i gwarancji powinno wynika bezwarunkowe i nieodwo砤lne, na pierwsze pisemne 勘danie zg硂szone przez Zamawiaj眂ego w okresie zwi眤ania ofert, zobowi眤anie gwaranta do wyp砤ty zamawiaj眂emu pe硁ej kwoty wadium w okoliczno禼iach okre秎onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Tre舵 gwarancji wadialnej musi zawiera nast阷uj眂e informacje: 1) nazwa i adres Zamawiaj眂ego; 2) nazw przedmiotu zam體ienia; 3) nazw i adres Wykonawcy; 4) termin wa縩o禼i gwarancji; 8. Wadium musi by wniesione nie p蠹niej ni do wyznaczonego terminu sk砤dania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieni眃zu b阣zie skuteczne, je縠li w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiaj眂ego zostanie uznany pe硁 kwot wymaganego wadium. 10. Wykonawca, kt髍y nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z post阷owania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiaj眂y zwr骳i niezw硂cznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyj眛kiem wykonawcy, kt髍ego oferta zosta砤 wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrze縠niem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiaj眂y zwr骳i niezw硂cznie wadium wszystkim wykonawcom po uniewa縩ieniu post阷owania o udzielenie niniejszego zam體ienia publicznego. 13. Zamawiaj眂y b阣zie 勘da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, kt髍emu zwr骳ono wadium w okoliczno禼iach, jak w pkt. 10, je縠li w wyniku rozstrzygni阠ia odwo砤nia jego oferta zosta砤 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre秎onym przez Zamawiaj眂ego. 14. W przypadku wniesienia odwo砤nia, Zamawiaj眂y nie p蠹niej ni na 7 dni przed up硑wem wa縩o禼i wadium, wezwie wykonawc體, pod rygorem wykluczenia z post阷owania, do przed硊縠nia wa縩o禼i wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb阣ny do zabezpieczenia post阷owania do zawarcia umowy. Je縠li odwo砤nie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, kt髍ego ofert wybrano jako najkorzystniejsz. 15. Zatrzymanie wadium nast眕i w okoliczno禼iach, je縠li: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt髍ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn le勘cych po jego stronie, nie z硂縴 o秝iadcze lub dokument體 potwierdzaj眂ych okoliczno禼i, o kt髍ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o秝iadczenia, o kt髍ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pe硁omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawie omy砶i, o kt髍ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowa硂 brak mo縧iwo禼i wybrania oferty z硂縪nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odm體i podpisania umowy w sprawie zam體ienia publicznego na warunkach okre秎onych w ofercie, c) wykonawca nie wni髎 wymaganego zabezpieczenia nale縴tego wyko?nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zam體ienia publicznego sta硂 si niemo縧iwe z przyczyn le勘cych po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam體ienia:

nie

IV.1.4) Wymaga si z硂縠nia ofert w postaci katalog體 elektronicznych lub do潮czenia do ofert katalog體 elektronicznych:

nie

Dopuszcza si z硂縠nie ofert w postaci katalog體 elektronicznych lub do潮czenia do ofert katalog體 elektronicznych:
nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z硂縠nia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza si z硂縠nie oferty wariantowej
nie

Z硂縠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z硂縠niem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc體, kt髍zy zostan zaproszeni do udzia硊 w post阷owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og硂szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc體
Przewidywana minimalna liczba wykonawc體
Maksymalna liczba wykonawc體
Kryteria selekcji wykonawc體:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup體:

Umowa ramowa b阣zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik體 umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:
Zam體ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup體:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup體 dopuszcza si z硂縠nie ofert w formie katalog體 elektronicznych:
nie

Przewiduje si pobranie ze z硂縪nych katalog體 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz眃zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup體:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og硂szeniem) nie
Nale縴 wskaza elementy, kt髍ych warto禼i b阣 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto禼i, wynikaj眂e z opisu przedmiotu zam體ienia:
nie

Nale縴 poda, kt髍e informacje zostan udost阷nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b阣zie termin ich udost阷nienia:
Informacje dotycz眂e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos骲 post阷owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b阣 warunki, na jakich wykonawcy b阣 mogli licytowa (minimalne wysoko禼i post眕ie):
Informacje dotycz眂e wykorzystywanego sprz阾u elektronicznego, rozwi眤a i specyfikacji technicznych w zakresie po潮cze:
Wymagania dotycz眂e rejestracji i identyfikacji wykonawc體 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap體 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapuCzy wykonawcy, kt髍zy nie z硂縴li nowych post眕ie, zostan zakwalifikowani do nast阷nego etapu: nie
Warunki zamkni阠ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

b) Okres r阫ojmi za wady wykonanych rob髏 i zamontowanych urz眃ze

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt髍ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z og硂szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og硂szeniem
Minimalne wymagania, kt髍e musz spe硁ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze縠nie prawa do udzielenia zam體ienia na podstawie ofert wst阷nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale縴 poda informacje na temat etap體 negocjacji (w tym liczb etap體):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj眂ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko禼i nagr骴 dla wykonawc體, kt髍zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi眤ania stanowi眂e podstaw do sk砤dania ofert, je縠li zamawiaj眂y przewiduje nagrody:
Wst阷ny harmonogram post阷owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi眤a: nie
Nale縴 poda informacje na temat etap體 dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam體ienia definiuj眂e minimalne wymagania, kt髍ym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj眂ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri體 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk體 zam體ienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt髍ej b阣zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt髍ej jest dost阷ny opis przedmiotu zam體ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz眂e rejestracji i identyfikacji wykonawc體 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz眃ze informatycznych:

Spos骲 post阷owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre秎enie minimalnych wysoko禼i post眕ie:

Informacje o liczbie etap體 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapuWykonawcy, kt髍zy nie z硂縴li nowych post眕ie, zostan zakwalifikowani do nast阷nego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni阠ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt髍e zostan wprowadzone do tre禼i zawieranej umowy w sprawie zam體ienia publicznego, albo og髄ne warunki umowy, albo wz髍 umowy:


Wymagania dotycz眂e zabezpieczenia nale縴tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre禼i oferty, na podstawie kt髍ej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale縴 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nale縴 rozumie zmiany nieodnosz眂e si do kwestii, kt髍e podlega硑 ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, kt髍e gdyby by硑 znane w momencie wszcz阠ia procedury, maj眂ej na celu zawarcie Umowy, nie mia硑by wp硑wu na ilo舵 podmiot體 zainteresowanych t procedur. W powy縮zym kontek禼ie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam體ie publicznych przyk砤dowo: zmiana danych zwi眤anych z obs硊g administracyjno-organizacyjn Umowy, numeru rachunku. 2. Okre秎aj眂 warunki dokonania zmiany Umowy, sporz眃za si protok蟪 konieczno禼i, bior眂 pod uwag w szczeg髄no禼i: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i spos骲 jego wyliczenia, 4) wp硑w zmiany na wysoko舵 wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wp硑w zmiany na termin zako馽zenia Umowy. 3. Przewiduje si mo縧iwo舵 zmiany postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre禼i oferty, na podstawie kt髍ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst眕ienia co najmniej jednej z okoliczno禼i wymienionych poni縠j, z uwzgl阣nieniem podanych warunk體 ich wprowadzenia: 1) Zamawiaj眂y dopuszcza zmiany os骲, o kt髍ych mowa w 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie mo縠 wykonywa powierzonych zada, przy czym nowa osoba musi spe硁ia wymogi okre秎one w SIWZ. 2) Zamawiaj眂y dopuszcza przed硊縠nie terminu wykonania przedmiotu zam體ienia o czas op蠹nienia, je縠li takie op蠹nienie ma lub b阣zie mia硂 wp硑w na wykonanie przedmiotu zam體ienia w przypadku: a) powstania konieczno禼i wykonania zam體ie dodatkowych, kt髍ych wykonanie jest niezb阣ne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia rob髏 przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale縩ych od Wykonawcy, c) szczeg髄nie niesprzyjaj眂ych warunk體 atmosferycznych ( silne mrozy ? poni縠j minus 20?C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i d硊gotrwa砮 deszcze, ponad normowe opady 秐iegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemo縧iwiaj眂ych prowadzenie rob髏 budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie pr骲 i sprawdze, dokonywanie odbior體, o ile nie da硂 si tego przewidzie i / lub wykona w innym terminie, d) si硑 wy縮zej lub kl阺ki 縴wio硂wej. 3) W przypadku wykrycia powa縩ych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, kt髍e b阣 mia硑 istotny wp硑w na wykonywanie przedmiotu Umowy ? gdy okoliczno舵 ta wp硑n瓿a na konieczno舵 zmiany wynagrodzenia, wymog體 w zakresie odbioru rob髏, terminu wykonania i innych okoliczno禼i powsta硑ch w zwi眤ku z zaistnia潮 wad dokumentacji projektowej i zmiany te b阣 konieczne gdy kontynuacja wykonania Umowy grozi砤by powstaniem Obiektu obarczonego wad. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowi眤uj眂ych przepis體 prawa, je縠li zmiany te b阣 mia硑 istotny wp硑w na realizacj przedmiotu Umowy. 5) Zamawiaj眂y mo縠 dopu禼i zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, kt髍e s nast阷stwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwi眤aniach projektowych, je縠li s one uzasadnione konieczno禼i zwi阫szenia bezpiecze駍twa realizacji rob髏 budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej mo縧iwo禼i wprowadzenia uzasadnionych rozwi眤a zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg硂szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob髏 budowlanych, kt髍a nie odst阷uje w spos骲 istotny od zatwierdzonego projektu lub warunk體 pozwolenia na budow w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zosta硑 zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spe硁iaj眂 zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 6) Zmiana Podwykonawcy ? na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si zmian Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana mo縠 nast眕i wy潮cznie po przedstawieniu przez Wykonawc o秝iadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia硊 w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszcze wobec Wykonawcy z tytu硊 realizacji rob髏. Je縠li zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt髍ego Wykonawca opiera si wykazuj眂 spe硁ianie warunk體 udzia硊 w post阷owaniu, Zamawiaj眂y dopu禼i zmian pod warunkiem, 縠 nowy Podwykonawca wyka縠 spe硁ianie warunk體 w zakresie nie mniejszym ni wskazane na etapie post阷owania o udzielenie zam體ienia przez dotychczasowego Podwykonawc. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przys硊guj眂e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj眂y zap砤ci za wszystkie udokumentowane poniesione ju koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Je縠li w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal wykonanie rob髏 zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan wy潮czone z zakresu zam體ienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okre秎onych w protoko砤ch konieczno禼i oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnik體 kalkulacyjnych okre秎onych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres rob髏 zamiennych zostanie okre秎ony w protokole konieczno禼i oraz przedmiarze rob髏 sporz眃zonym przez In縴niera. Natomiast wynagrodzenie z tytu硊 wykonania rob髏 zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcze秐iejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b阣zie potwierdzenie powsta硑ch okoliczno禼i w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczno禼i. 6. Przewiduje si mo縧iwo舵 dokonania zmiany, w sytuacji konieczno禼i realizacji dodatkowych rob髏 budowlanych przez dotychczasowego wykonawc, nieobj阾ych zam體ieniem podstawowym, o ile sta硑 si niezb阣ne i zosta硑 spe硁ione 潮cznie nast阷uj眂e warunki: 1) zmiana wykonawcy nie mo縠 zosta dokonana z powod體 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg髄no禼i dotycz眂ych zamienno禼i instalacji, zam體ionych w ramach zam體ienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowa砤by istotn niedogodno舵 lub znaczne zwi阫szenie koszt體 dla Zamawiaj眂ego, 3) 潮czna warto舵 dodatkowych rob髏 budowlanych nie mo縠 przekroczy 50% warto禼i przedmiotu Umowy okre秎onej w 8 ust. 1. 7. Przewiduje si mo縧iwo舵 dokonania zmiany Umowy, je縠li zostan spe硁ione 潮cznie poni縮ze warunki : 1) konieczno舵 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno禼iami, kt髍ych Zamawiaj眂y, dzia砤j眂 z nale縴t staranno禼i, nie m骻 przewidzie, 1) 潮czna warto舵 zmian nie przekracza 50% warto禼i przedmiotu Umowy okre秎onej w 8 ust. 1. 8. Przewiduje si mo縧iwo舵 dokonania zmiany Wykonawcy, kt髍emu Zamawiaj眂y udzieli zam體ienia, i kt髍ego ma zast眕i nowy Wykonawca : 1) w wyniku po潮czenia, podzia硊, przekszta砪enia, upad硂禼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi阞iorstwa, o ile nowy wykonawca spe硁ia warunki udzia硊 w post阷owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci眊a to za sob innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przej阠ia przez Zamawiaj眂ego zobowi眤a wykonawcy wzgl阣em jego podwykonawc體. 9. Zmiany, niezale縩ie od wy縠j wymienionych uznaje si za istotne, je縠li : 1) zmienia si og髄ny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia og髄nego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nast阷uj眂ych okoliczno禼i: a) zmiana wprowadza warunki, kt髍e, gdyby by硑 postawione w prowadzonym post阷owaniu o udzielenie zam體ienia, to wzi阬iby lub mogliby wzi辨 udzia inni Wykonawcy lub przyj阾o by oferty innej tre禼i, b) zmiana narusza r體nowag ekonomiczn Umowy na korzy舵 Wykonawcy w spos骲 nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 秝iadcze i zobowi眤a wynikaj眂y z Umowy, d) polega na zast眕ieniu Wykonawcy, kt髍emu Zamawiaj眂y udzieli zam體ienia, nowym Wykonawc, w przypadkach innych ni wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towar體 i us硊g (VAT), kt髍a wynika b阣zie z powszechnie obowi眤uj眂ych przepis體 prawnych, wynagrodzenie brutto okre秎one w 8 ust. 1 ulegnie zmianie w spos骲 odpowiedni ? tak, aby odpowiada硂 zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj阾ego Umow, kt髍y na dzie zmiany stawki VAT nie zosta jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o kt髍ych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiaj眂y, po dokonaniu zmiany Umowy, zamie禼i w Biuletynie Zam體ie Publicznych og硂szenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos骲 udost阷niania informacji o charakterze poufnym (je縠li dotyczy):
1) je縠li wed硊g Wykonawcy oferta b阣zie zawiera砤 informacje obj阾e tajemnic jego przedsi阞iorstwa w rozumieniu przepis體 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p蠹n. zm.), powinny by one oznaczone klauzul ?NIE UDOST蔖NIA ? TAJEMNICA PRZEDSI蔅IORSTWA?. Zaleca si umieszczenie takich dokument體 na ko馽u oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 2) Zamawiaj眂y nie ujawni informacji stanowi眂ych tajemnic przedsi阞iorstwa w rozumieniu przepis體 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je縠li wykonawca, nie p蠹niej ni w terminie sk砤dania ofert zastrzeg, 縠 nie mog by one udost阷niane. Zastrze縠nie wykonawcy b阣zie skuteczne wy潮cznie wtedy, je縠li wyka縠 on, i zastrze縪ne informacje stanowi tajemnic przedsi阞iorstwa, 3) stwierdzenie w ofercie, 縠 dane informacje stanowi tajemnic przedsi阞iorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokument體, 4) wykonawca nie mo縠 zastrzec informacji dotycz眂ych : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zam體ienia, d) okresu gwarancji, e) warunk體 p砤tno禼i zawartych w ofercie, 5) zastrze縠nie informacji, danych, dokument體 i o秝iadcze nie stanowi眂ych tajemnicy przedsi阞iorstwa w rozumieniu przepis體 o nieuczciwej konkurencji, kt髍ych wykonawca nie wykaza, 縠 stanowi one tajemnic przedsi阞iorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiaj眂ego.
odki s硊勘ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk砤dania ofert lub wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu:
Data: 09/03/2017, godzina: 10:00,
Skr骳enie terminu sk砤dania wniosk體, ze wzgl阣u na piln potrzeb udzielenia zam體ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og硂szeniem):
nie
Wskaza powody:

J陑yk lub j陑yki, w jakich mog by sporz眃zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi眤ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk砤dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa縩ienie post阷owania o udzielenie zam體ienia, w przypadku nieprzyznania 秗odk體 pochodz眂ych z bud縠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj眂ych zwrotowi 秗odk體 z pomocy udzielonej przez pa駍twa cz硂nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt髍e mia硑 by przeznaczone na sfinansowanie ca硂禼i lub cz甓ci zam體ienia: nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa縩ienie post阷owania o udzielenie zam體ienia, je縠li 秗odki s硊勘ce sfinansowaniu zam體ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt髍e zamawiaj眂y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca硂禼i lub cz甓ci zam體ienia, nie zosta硑 mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


W骿t Gminy Osie

(-) Micha Grabski


DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA ORAZ ODPOWIEDZI DO PRZETARGU ZNAJDUJ SI NA STRONIE BIP OSIE >>>>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama