Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: " Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny".


Osie, 24.02.2017 r.


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.1.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHU „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena oferty brutto: 388 833,90 zł , okres gwarancji 60 miesięcy.

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3

86-100 Świecie

cena oferty brutto: 389 187,25 zł ( 59,54 pkt)

okres gwarancji 60 miesięcy (40 pkt).

Razem: 99,54 punktów.

2. FHU „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

cena oferty brutto: 388 833,90 zł (60 pkt),

okres gwarancji 60 miesięcy (40 pkt).

Razem: 100 punktów.

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański

cena oferty brutto : 489 477,69 zł (47,65 pkt)

okres gwarancji 60 miesięcy (40 pkt).

Razem: 87,65 pkt.


4. Wykonawca FHU „KIC-TRANS” Piotr Różycki, Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski