W骿t Gminy Osie informuje o udzieleniu zam體ienia publicznego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno - Brzeziny".Osie, 06.03.2017 r.

ROiGK.271.1.2017.ZP


OGSZENIE O UDZIELENIU ZAM覹IENIA

?Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny?.


Og硂szenie zamieszczone w Biuletynie Zam體ie Publicznych pod nr 37065 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.

Zamieszczanie og硂szenia: obowi眤kowe.

Og硂szenie dotyczy: zam體ienia publicznego

Zam體ienie dotyczy projektu lub programu wsp蟪finansowanego ze 秗odk體 Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zam體ienie by硂 przedmiotem og硂szenia w Biuletynie Zam體ie Publicznych: tak
Numer og硂szenia: 11621-2017

Og硂szenie o zmianie og硂szenia zosta硂 zamieszczone w Biuletynie Zam體ie Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJY

Post阷owanie zosta硂 przeprowadzone przez centralnego zamawiaj眂ego

tak

Post阷owanie zosta硂 przeprowadzone przez podmiot, kt髍emu zamawiaj眂y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post阷owania

nie

Post阷owanie zosta硂 przeprowadzone wsp髄nie przez zamawiaj眂ych

nie

Post阷owanie zosta硂 przeprowadzone wsp髄nie z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post阷owania wsp髄nie z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej ? maj眂e zastosowanie krajowe prawo zam體ie publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, pa駍two Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 329 540, faks 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJEGO:

Administracja samorz眃owa

I.3) WSP覮NE UDZIELANIE ZAM覹IENIA (je縠li dotyczy):

Podzia obowi眤k體 mi阣zy zamawiaj眂ymi w przypadku wsp髄nego udzielania zam體ienia, w tym w przypadku wsp髄nego przeprowadzania post阷owania z zamawiaj眂ymi z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej (je縠li zam體ienie zosta硂 udzielone przez ka縟ego z zamawiaj眂ych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka縟ego z zamawiaj眂ych, je縠li zam體ienie zosta硂 udzielone w imieniu i na rzecz pozosta硑ch zamawiaj眂ych w sekcji I nale縴 wskaza kt髍y z zamawiaj眂ych zawar umow):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM覹IENIA

II.1) Nazwa nadana zam體ieniu przez zamawiaj眂ego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny.

Numer referencyjny (je縠li dotyczy):

II.2) Rodzaj zam體ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr髏ki opis przedmiotu zam體ienia (wielko舵, zakres, rodzaj i ilo舵 dostaw, us硊g lub rob髏 budowlanych lub okre秎enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre秎enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us硊g lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam體ienia jest przedsi陊zi阠ie inwestycyjne pn. ?Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny? na odcinku o d硊go禼i 1,24 km. Przedsi陊zi阠ie zlokalizowane jest w so砮ctwie Brzeziny. Pocz眛ek inwestycji znajduje si w Brzezinach na skrzy縪waniu z drog powiatow Wa砶owiska ? Je縠wo, a koniec na skrzy縪waniu z drog Osie ? Jaszcz. Droga pe硁i funkcj drogi transportu rolniczego pomi阣zy wsi Miedzno i Brzeziny. D硊go舵 odcinka do przebudowy wynosi 1240 mb. Teren posiada niezb阣ne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi ?L?, Kategoria ruchu: KR1, Szeroko舵 jezdni 4 mb. Szeroko舵 poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje si: roboty pomiarowe, roboty ziemne i przygotowawcze ? 1,24 km, usuni阠ie drzew i krzew體, wykonanie podbudowy ? 5208m2, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej ? 4960 m2, wykonanie zjazd體 do posesji - 120 m2, wykonanie poboczy ? 1240m2, roboty wyko馽zeniowe, w tym oznakowanie pionowe oraz inwentaryzacj powykonawcz.

II.4) Informacja o cz甓ciach zam體ienia:
Zam體ienie podzielone jest na cz甓ci:

Nie

II.5) G丑wny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM覹IENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og硂szenie dotyczy zako馽zenia dynamicznego systemu zakup體

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM覹IENIAPost阷owanie/cz甓 zosta硂 uniewa縩ione nie
Nale縴 poda podstaw i przyczyn uniewa縩ienia post阷owania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM覹IENIA: 06/03/2017
IV.2 Ca砶owita warto舵 zam體ienia

Warto舵 bez VAT431356.96
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma硑ch i 秗ednich przedsi阞iorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc體 z innych pa駍tw cz硂nkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc體 z pa駍tw nieb阣眂ych cz硂nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT覴EMU UDZIELONO ZAM覹IENIA

Zam體ienie zosta硂 udzielone wykonawcom wsp髄nie ubiegaj眂ym si o udzielenie:
nie
F.H.U. KIC-TRANS Piotr R罂ycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140, Drzycim, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest ma硑m/秗ednim przedsi阞iorc: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa駍twa cz硂nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr髏 literowy nazwy pa駍twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa駍twa nie b阣眂ego cz硂nkiem Unii Europejskiej: nie
Skr髏 literowy nazwy pa駍twa: PL

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI疭Z I NAJWY疭Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto舵 umowy 388833.90
Oferta z najni縮z cen/kosztem 388833.90
Oferta z najwy縮z cen/kosztem 489477.69
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz甓ci zam體ienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto舵 lub procentowa cz甓 zam體ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM覹IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGSZENIA, ZAM覹IENIA Z WOLNEJ R蔏I ALBO ZAPYTANIA O CEN

IV.9.1) Podstawa prawna
Post阷owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale縴 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja秐i, dlaczego udzielenie zam體ienia jest zgodne z przepisami.


W骿t Gminy Osie
(-) Micha Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama