Informacja z otwarcia ofert-"Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodłowa w Osiu"

Wójt Gminy Osie podaje informację z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodłowa w Osiu", realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Osie, 09.03.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.2.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 zł brutto

II) Kryterium : Kryterium I: cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 151 176,88 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

  2. Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

  Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

  Cena oferty brutto: 192 618,05 zł

  Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

  3. MARBRUK Sp. z o.o.

  Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

  Cena oferty brutto: 137 712,09 zł

  Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

  4. Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz

  Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

  Cena oferty brutto: 165 745,11 zł

  Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

  5. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

  Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

  Cena oferty brutto: 148 765,61 zł

  Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

  6. Firma Budowlano-Drogowa „SŁAW-BUD” Sławomir Boczek

  Kończyce 37, 86-170 Nowe

  Cena oferty brutto: 189 421,37 zł

  Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy


  Termin wykonania zamówienia : 04.05.2017 r. – 16.06.2017 r.

  Termin płatności : do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.


  Wójt Gminy Osie
  (-) Michał Grabski