Wymiar sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne rolnik體 w II kw. 2017 r.
W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo砮cznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysoko禼i miesi阠znej sk砤dki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy駍kie w II kwartale 2017 r.Sk砤dka ta nadal b阣zie wynosi 42,00 z miesi阠znie za ka縟 osob podlegaj眂 temu ubezpieczeniu. Za osoby obj阾e wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie sk砤dka ta b阣zie stanowi miesi阠znie 1/3 pe硁ej sk砤dki, tj. 14,00 z.
Podstawowa miesi阠zna sk砤dka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowi b阣zie 10 proc. obowi眤uj眂ej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 z), tj. 89 z.
Dodatkowa miesi阠zna sk砤dka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadz眂ych gospodarstwo rolne o powierzchni powy縠j 50 ha przeliczeniowych u縴tk體 rolnych stanowi b阣zie:
? 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmuj眂ych obszar u縴tk體 rolnych do 100 ha przeliczeniowych
? 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmuj眂ych obszar u縴tk體 rolnych powy縠j 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
? 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmuj眂ych obszar u縴tk體 rolnych powy縠j 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
? 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmuj眂ych u縴tki rolne powy縠j 300 ha przeliczeniowych.
Z uwagi na fakt, 縠 ostatni dzie ustawowego terminu uregulowania nale縩ych sk砤dek za II kwarta 2017 r. przypada w niedziel, to zgodnie z postanowieniami art.12 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, maj眂ymi zastosowanie do sk砤dek w zwi眤ku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spo砮cznym rolnik體, za ostatni dzie terminu ich op砤cenia nale縴 przyj辨 nast阷ny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzie 2 maja 2017 r.


Informacja przekazana za po秗ednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama