Wymiar skadek na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w II kw. 2017 r.
W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokoci miesicznej skadki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyskie w II kwartale 2017 r.Skadka ta nadal bdzie wynosi 42,00 z miesicznie za kad osob podlegajc temu ubezpieczeniu. Za osoby objte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie skadka ta bdzie stanowi miesicznie 1/3 penej skadki, tj. 14,00 z.
Podstawowa miesiczna skadka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowi bdzie 10 proc. obowizujcej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 z), tj. 89 z.
Dodatkowa miesiczna skadka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzcych gospodarstwo rolne o powierzchni powyej 50 ha przeliczeniowych uytkw rolnych stanowi bdzie:
? 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych do 100 ha przeliczeniowych
? 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
? 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
? 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 z - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujcych uytki rolne powyej 300 ha przeliczeniowych.
Z uwagi na fakt, e ostatni dzie ustawowego terminu uregulowania nalenych skadek za II kwarta 2017 r. przypada w niedziel, to zgodnie z postanowieniami art.12 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, majcymi zastosowanie do skadek w zwizku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, za ostatni dzie terminu ich opacenia naley przyj nastpny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzie 2 maja 2017 r.


Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama