Kampania '1% dla naszego regionu'

ProcentOd 2010 roku kontynuujemy kampani pod nazw "1% dla naszego regionu" - to ju si骴ma edycja ! Z inicjatywy Rady Dzia砤lno禼i Po縴tku Publicznego Wojew骴ztwa Kujawsko-Pomorskiego powo砤li秏y zesp蟪 roboczy, kt髍y zajmuje si przygotowaniem i realizacj kampanii "1% dla naszego regionu".


Zespo sk砤da si z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarz眃owych Wojew骴ztwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracownik體 Biura Wsp蟪pracy z Organizacjami Pozarz眃owymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zesp蟪 ma ju za sob kilka spotka, podczas kt髍ych wypracowane zosta硑 metody, w oparciu o kt髍e chcemy dotrze z kampani do jak najwi阫szej rzeszy podatnik體, kt髍zy bardziej u秝iadomieni zadecyduj o przekazaniu cz甓ci swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wsp髄nych przedsi陊zi赕 jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolporta plakat體 oraz ulotek, kt髍e w ramach zleconego organizacji pozarz眃owej zadania publicznego zosta硑 przygotowane i przekazane do powiat體 i gmin wojew骴ztwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji po縴tku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od os骲 fizycznych za rok 2016, dzia砤j眂ych na terenie wojew骴ztwa kujawsko-pomorskiego, znajduje si tutaj >>>

Lista OPP zosta砤 zweryfikowana z list og髄nopolsk znajduj眂 si na stronie internetowej Departamentu Po縴tku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo砮cznej wg stanu na dzie 16 stycznia 2017 r.

Pami阾aj - mo縠sz wspom骳 organizacje dzia砤j眂e w wojew骴ztwie kujawsko-pomorskim - nic Ci to nie kosztuje - nie zwlekaj i przeka 1% na ich rzecz !

Procent


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama