1% podatku dla Bractwa Czarnej Wody

Bractwo Czarnej WodyFunkcjonujący od 15 lat na terenie naszej gminy Bractwo Czarnej Wody zwróciło się z prośbą o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

W latach 2010-2016 prawie całość uzyskanej kwoty (razem ponad 16000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2017 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.

Podsumowanie 15-letniej działalności Bractwa można znaleźć na na-szej stronie Bractwa – www.bractwoczarnejwody.org.pl. Tam też można znaleźć informacje o działalności Azymutu Osie i sukcesach dzieci i młodzieży gminy Osie w Imprezach na Orientację.

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją pożytku publicznego.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uza-sadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka I. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.


Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.

Zarząd Bractwa Czarnej Wody