Informacja z otwarcia ofert-"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O."

Wójt Gminy Osie podaje informację z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O”.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 21.03.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.2.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 700 000,00 zł brutto

II) Kryterium : Kryterium I: cena,

Kryterium II: Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie:

  1. Malarstwo Tapeciarstwo,

Usługi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy.


Termin wykonania zamówienia: 26.06.2017 r. – 22.08.2017 r.

Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski