Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczcy Rady Gminy informuje, e w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XX Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad.

Przewodniczcy Rady Gminy informuje, e w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XX Sesja Rady Gminy Osie.


Porzdek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjcie protokou z ostatniej sesji

4. Zgaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wjta Gminy

6. Podjcie uchwa w sprawach:

a) dokonania zmian w budecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniajca Wieloletni Prognoz Finansow Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) powoania skadw osobowych komisji staych Rady Gminy Osie,

d) dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw ? Prawo owiatowe, na obszarze Gminy Osie,

e) okrelenia kryteriw naboru do publicznych przedszkoli i do oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szk podstawowych prowadzonych przez Gmin Osie,

f) ustalenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli wspomagajcych w szkoach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin Osie,

g) funduszu soeckiego na rok budetowy 2018,

h) przyjcia programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,

i) ustalenia opaty za zajcie pasa drogowego,

j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,

k) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci na rzecz Gminy Osie.

7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2016 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakoczenie obrad sesji

Z powaaniem

Przewodniczcy Rady Gminy
Roman Wakowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama