Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Osie.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie,

e) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,

f) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie,

g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,

i) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,

j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.

7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2016 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski