Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: " Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodłowa w Osiu".Osie, 27.03.2017 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Cena oferty brutto: 137 712,09 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Punktacja przyznana złożonym ofertom w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 151 176,88 zł (54,65 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 94,65 pkt.

2. Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Cena oferty brutto: 192 618,05 zł (42,89 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 82,89 pkt.

3. MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Cena oferty brutto: 137 712,09 zł (60 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

Cena oferty brutto: 165 745,11 zł (49,84 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 89,84 pkt.

5. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 148 765,61 zł (55,53 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 95,53 pkt.

6. Firma Budowlano-Drogowa „SŁAW-BUD” Sławomir Boczek

Kończyce 37, 86-170 Nowe

Cena oferty brutto: 189 421,37 zł (43,62 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 83,62 pkt.

4. Wykonawca MARBRUK Sp. z o.o., Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski