Pa駍twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ieciu w zwi眤ku ze zbli縜j眂ymi si obchodami iatowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia 2017), informuje, 縠 tematem przewodnim tegorocznego iatowego Dnia Zdrowia (7.IV.) jest ?Depresja?.


Depresja dotyka ludzi w r罂nym wieku, z r罂nych 秗odowisk, mieszkaj眂ych na ca硑m 秝iecie. Jest przyczyn cierpie psychicznych, negatywnie wp硑wa na zdolno舵 wykonywania nawet najprostszych codziennych czynno禼i, mo縠 prowadzi do zniszczenia relacji z rodzin, przyjaci蟪mi i powodowa niezdolno禼i do pracy. W najgorszym przypadku depresja mo縠 by przyczyn samob骿stwa i jest drug najcz甓ciej wyst阷uj眂 przyczyn zgon體 w grupie os骲.

Depresji mo縩a zapobiega i mo縩a j leczy. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki spos骲 mo縩a jej zapobiega lub leczy, pomo縠 zmniejszy stygmatyzacj zwi眤an z t chorob i mo縠 zach阠i wi阠ej os骲 do szukania pomocy.


Zapewne ka縟y w jakim momencie 縴cia do秝iadczy stanu depresyjnego. Smutek, b髄, czarne my秎i, bezsilno舵 s nieod潮czn cz甓ci 縴cia. Z czasem jednak udaje si uwolni od tych stan體 i i舵 dalej.

?Mam deprech? to popularne okre秎enie pogorszenia nastroju. Ale kiedy kogo rzeczywi禼ie dotyka depresja, to z regu硑 jej si wstydzi, uwa縜j眂 za s砤bo舵.

?Ka縟y czasami ma gorszy nastr骿, ale w depresji trzeba to pomno縴 razy sto? (Tomasz Jastrun).Kiedy pojawia si depresja, rozpoczyna si nik砤 egzystencja pozbawiona nadziei na lepsze jutro. Wstanie z 丑縦a wydaje si rzecz niemo縧iw. Zwyk砮 czynno禼i sprawiaj trudno舵. Traci si poczucie w砤snej warto禼i. To co by硂 pasj nie sprawia ju rado禼i. Osoba w depresji tonie, zamkni阾a we w砤snym umy秎e.

Wed硊g iatowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi czwarty problem zdrowotny 秝iata,
a w 2020 roku b阣zie drugim (po chorobach sercowo-naczyniowych i przed nowotworami).

Depresja jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem psychicznym na 秝iecie

?cierpi na ni oko硂 10% populacji, 30-50% do秝iadczy硂 w 縴ciu zaburze depresyjnych

?WHO szacuje liczb chorych na 350 milion體

?dotyka cz甓ciej kobiet ni m昕czyzn, choruj tak縠 dzieci i osoby w podesz硑m wieku

?mniej ni po硂wa os骲 z depresj decyduje si na leczenie

?depresja ma sk硂nno舵 do nawrot體 (u 75% os骲 w ci眊u 2 lat od wyleczenia poprzedniego epizodu)

?40-80% chorych ma my秎i samob骿cze, 20-60% pr骲uje odebra sobie 縴cie,
oko硂 15% z ci昕k depresj umiera wskutek samob骿stwa.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg

Depresja ma wiele okre秎e, np. ?parali psychiczny?, ?melancholia ? mroczna i dr阠z眂a?, ?縴cie w masce?, ?ci昕ar smutku?, ?czarny 秝iat, w kt髍ym nic nie cieszy?, ?mroczny psychothriller?, ?mroczny labirynt?, ?czarny pies?(t ostatni nada jej Winston Churchill).

Vincent van Gogh (1853-1890), kt髍y cierpia na depresj, namalowa w 1890 roku obraz przedstawiaj眂y cz硂wieka pogr笨onego w smutku

Depresja to grupa zaburze psychicznych o zr罂nicowanej patogenezie,
w uproszczeniu: chorobliwe obni縠nie nastroju trwaj眂e d硊gi czas (miesi眂e, lata), powoduj眂e cz阺to dezorganizacj 縴cia osobistego, spo砮cznego i zawodowego.


Lista objaw體 depresji jest d硊ga:

?zniech阠enie do 縴cia

?smutek, przygn阞ienie

?brak energii i ch阠i do dzia砤nia

?ci眊砮 zm阠zenie

?zmniejszenie lub utrata zainteresowa oraz odczuwania przyjemno禼i

?niemo縩o舵 podj阠ia decyzji

?zaburzenia uwagi i koncentracji

?k硂poty z pami阠i

?pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe

?przykre napi阠ie emocjonalne

?problemy ze snem i z jedzeniem (bezsenno舵 /nadmierna senno舵, spadek /wzrost apetytu)

?dolegliwo禼i fizyczne (sucho舵 w ustach, ucisk w klatce piersiowej, b髄e, zaparcia)

?uczucie niemocy i beznadziejno禼i

?poczucie winy i ma砮j warto禼i

?nadmierny autokrytycyzm

?samotno舵, uczucie wyobcowania (niezrozumienie otoczenia)

?wycofywanie z kontakt體 spo砮cznych

?czarne widzenie przysz硂禼i

?bezruch - os硊pienie depresyjne (inaczej stupor: brak reakcji na bod糲e zewn阾rzne)

?stany l阫owe

?my秎i rezygnacyjne

?zachowania autoagresywne

?tendencje samob骿cze

?gorsze funkcjonowanie spo砮czne i zawodowe.

Epizody depresyjne bywaj 砤godne, umiarkowane i ci昕kie. Depresj mo縩a i trzeba leczy. Medycyna oferuje przede wszystkim leki i psychoterapi. Tak縠 otoczenie chorego mo縠 mu pom骳.


Przyczyny depresji, s z硂縪ne i nie do ko馽a poznane. Mog to by zar體no czynniki zewn阾rzne jak i predyspozycje wewn阾rzne, najcz甓ciej w powi眤aniu (dzieli si je na endogenne, somatyczne, psychologiczne). Depresja mo縠 by w cz硂wieku i tam drzema, a przebudzi si
w sprzyjaj眂ych dla niej okoliczno禼iach
? kiedy przechyli si czara problem體, kiedy poprzeczka b阣zie za wysoko. Niepowodzenia 縴ciowe, traumatyzuj眂e wydarzenia, urazy psychiczne, d硊gotrwa硑 stres, np. katastrofa, utrata istotnych warto禼i duchowych czy materialnych, utrata bliskiej osoby, pracy, wolno禼i, godno禼i, osamotnienie, nie musz, ale mog wywo砤 reakcj depresyjn.


W momencie, gdy chory nie ma ju si硑 縴, mobilizowa si i walczy z kolejnym epizodem depresyjnym, nie powinien by sam. ?We si w gar舵? to najgorsze, co mo縠 us硑sze. On ju jest
?w gar禼i?? depresji, jest ?niewolnikiem smutku?. Wyj禼ie z mrocznego labiryntu bywa bardzo trudne, je秎i nie znajdzie si przewodnik, kt髍y poda pomocn d硂.

("Wielki smutek nie umie sam po硂縴 sobie kresu" Seneka M硂dszy)

Nawet je秎i chory w por otrzyma pomoc, jego 縴cie i praca d硊go jeszcze b阣 mniej efektywne ni przed atakiem choroby.


Cytat z ksi笨ki?Twarze depresji? Anny Morawskiej:

Marek Piekarczyk ? wokalista zespo硊 TSA (?) w 1997 roku by o krok od pope硁ienia samob骿stwa.

?Szed砮m do pracy jak wytresowany pies. Wbi砮m sobie do m髗gu, 縠 id do pracy. Podczas przerwy p砤ka砮m. Patrzy砮m t阷o w 禼ian i nie mog砮m ruszy ani r阫, ani nog. Znam ten stan, kiedy m髗g odmawia pos硊sze駍twa. Jakakolwiek aktywno舵 nie ma racji bytu. Cz硂wiek mo縠 wykona wszystkie ruchy, ale ich nie robi, poniewa to nie ma sensu. Jest parali decyzyjny. (?) wi阠 poszed砮m do psychiatry, bo ba砮m si, 縠 pope硁i samob骿stwo, a moje dzieci by硑 w domu. Chcia砮m dla nich 縴. Depresja szepcze ci do ucha, 縠 秏ier nie jest straszna. (?) Jednak zawsze powstrzymuje mnie my秎 o moich dzieciach. Podejrzewam, 縠 samotno舵 mo縠 pchn辨 do samob骿stwa. Jedyne, co mo縠 od tego powstrzyma, to drugi cz硂wiek?.

Kamil Sipowicz ? doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, poeta, autor ksi笨ek, rze糱iarz, malarz, dziennikarz? (m笨 Kory ? legendy polskiego rocka, wokalistki zespo硊 Maanam):

?To, co dzia硂 si wewn眛rz mnie, w og髄e nie przek砤da硂 si na m骿 wygl眃 ani na moje zachowanie, wi阠 wszyscy ludzie my秎eli, 縠 秝ietnie si czuj. (?) Dopad砤 mnie bardzo g酬boka depresja. Pr骲owa砮m r罂nych metod, 縠by j zwalczy. (?) Dzi阫i leczeniu wr骳i砮m do takiego poziomu komunikowania si z lud糾i, kt髍y spo砮cze駍two nazywa normalnym. Wcze秐iej (?) jakbym p硑wa pod wod i wynurza si co pewien czas, a p蠹niej znowu co mnie wci眊a硂. Dla mnie by硂 ogromnym wysi砶iem dotarcie do tego poziomu na powierzchni, kt髍y nazywa si normalno禼i.?


Warto zacytowa na koniec s硂wa 秝. Augustyna:

"Dusza 縴wi si tym, z czego si cieszymy".

Zatem, aby by硂 mniej smutku, b眃糾y 縴czliwi i dzielmy si z innymi rado禼i i u秏iechem !
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama