Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: ?Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.


Osie, 30.03.2017 r.

Znak sprawy: ROBiGK.271.2.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na:

?Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.

1. Dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamwie publicznych Zamawiajcy informuje, e w prowadzonym postpowaniu wybrano do realizacji zamwienia ofert zoon przez Wykonawc:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Usugi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 z

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

2. Tryb postpowania: przetarg nieograniczony

3. Wpyna jedna oferta, ktra otrzymaa punkty w kryterium I cena i II Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Usugi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 z (60 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Wykonawca Malarstwo Tapeciarstwo, Usugi Remontowo Budowlane Leszek Stosik spenia warunki udziau w postpowaniu. Oferta zoona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono adnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupw.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama