Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycz眂ej post阷owania o udzielenie zam體ienia publicznego: ?Termomodernizacja budynku Zespo硊 Szk蟪 w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.


Osie, 30.03.2017 r.

Znak sprawy: ROiGK.271.2.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: post阷owania o udzielenie zam體ienia publicznego na:

?Termomodernizacja budynku Zespo硊 Szk蟪 w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.

1. Dzia砤j眂 na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zam體ie publicznych Zamawiaj眂y informuje, 縠 w prowadzonym post阷owaniu wybrano do realizacji zam體ienia ofert z硂縪n przez Wykonawc:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Us硊gi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 z

Okres r阫ojmi za wady: 60 miesi阠y

2. Tryb post阷owania: przetarg nieograniczony

3. Wp硑n瓿a jedna oferta, kt髍a otrzyma砤 punkty w kryterium I cena i II Okres r阫ojmi za wady wykonanych rob髏 i zamontowanych urz眃ze:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Us硊gi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 z (60 pkt)

Okres r阫ojmi za wady: 60 miesi阠y (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Wykonawca Malarstwo Tapeciarstwo, Us硊gi Remontowo Budowlane Leszek Stosik spe硁ia warunki udzia硊 w post阷owaniu. Oferta z硂縪na zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono 縜dnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono 縜dnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakup體.


W骿t Gminy Osie

(-) Micha Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama