Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O”.


Osie, 30.03.2017 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci C.O”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Usługi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 zł

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęła jedna oferta, która otrzymała punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

Malarstwo Tapeciarstwo,

Usługi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 zł (60 pkt)

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Wykonawca Malarstwo Tapeciarstwo, Usługi Remontowo Budowlane Leszek Stosik spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski