PALCY PROBLEM

Rokrocznie wraz z pocztkiem wiosny zauwaalnie wzrasta liczba poarw spowodowanych wypalaniem k i nieuytkw. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym cigu niestety znajduje zwolennikw.


WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYSKIE

i NIEZGODNE Z PRAWEM!


Argumenty przeciwko:

1. Groba spowodowania niekontrolowanego poaru: zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiksza ryzyko wymknicia si ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pl kadego roku dochodzi do zagroenia ludzkiego ycia, zdrowia i mienia.


2. Grzywna lub kara wizienia: zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokoci do 5 tys. z, ponadto trzeba liczy si z koniecznoci zapaty za dziaanie straakw. Jeli natomiast dojdzie do poaru zagraajcego yciu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, moe zapa wyrok nawet do 10 lat wizienia.


3. Utrata dopat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformuowao zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, e rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopat bezporednich dla jego gospodarstwa.


4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI yzno. Pomienie spowalniaj asymilacje azotu, ponadto resztki rolin, ktre zgnij, tworz warstw urodzajnej prchnicy.


5. Wyginicie poytecznych zwierzt: Ogie umierca mrwki, ktre rozkadaj resztki rolin i zwalczaj szkodniki. Gin rwnie biedronki, redukujce liczb mszyc. Pomienie zagraaj te ddownicom, trawicym mas organiczn w glebie przyczyniajc si do uynienia ziemi.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama