PALY PROBLEM

Rokrocznie wraz z pocz眛kiem wiosny zauwa縜lnie wzrasta liczba po縜r體 spowodowanych wypalaniem 潮k i nieu縴tk體. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ci眊u niestety znajduje zwolennik體.


WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZY裇KIE

i NIEZGODNE Z PRAWEM!


Argumenty przeciwko:

1. Gro糱a spowodowania niekontrolowanego po縜ru: zmiana kierunku wiatru radykalnie zwi阫sza ryzyko wymkni阠ia si ognia spod kontroli. Wskutek wypalania p髄 ka縟ego roku dochodzi do zagro縠nia ludzkiego 縴cia, zdrowia i mienia.


2. Grzywna lub kara wi陑ienia: zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysoko禼i do 5 tys. z, ponadto trzeba liczy si z konieczno禼i zap砤ty za dzia砤nie stra縜k體. Je秎i natomiast dojdzie do po縜ru zagra縜j眂ego 縴ciu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, mo縠 zapa舵 wyrok nawet do 10 lat wi陑ienia.


3. Utrata dop砤t rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformu硂wa硂 zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, 縠 rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dop砤t bezpo秗ednich dla jego gospodarstwa.


4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI 縴zno舵. P硂mienie spowalniaj asymilacje azotu, ponadto resztki ro秎in, kt髍e zgnij, tworz warstw urodzajnej pr骳hnicy.


5. Wygini阠ie po縴tecznych zwierz眛: Ogie u秏ierca mr體ki, kt髍e rozk砤daj resztki ro秎in i zwalczaj szkodniki. Gin r體nie biedronki, redukuj眂e liczb mszyc. P硂mienie zagra縜j te d縟縪wnicom, trawi眂ym mas organiczn w glebie przyczyniaj眂 si do u縴糿ienia ziemi.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama