Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej-ulica Jodłowa w Osiu".Osie, 05.04.2017 r.

ROŚBiGK.271.2.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodłowa w Osiu?.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 59147 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 29045-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 33521-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 329 540, faks 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodłowa w Osiu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. ?Przebudowa drogi gminnej ? ul. Jodłowa w Osiu? na odcinku o długości 0,13 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest we wsi Osie. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Sosnową. Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową. Odprowadzenie wód opadowych z istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego na istniejący teren pasa drogowego. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi ?L?, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 5,5 mb. W ramach inwestycji przewiduje się: roboty pomiarowe, roboty ziemne i przygotowawcze ? 840m2, wykonanie podbudowy ? 728m2, wykonanie jezdni z kostki betonowej ? 775 m2, wykonanie zjazdów z kostki betonowej - 225 m2, wykonanie poboczy, odwodnienie ? 4 studnie chłonne, oświetlenie uliczne ? 3 słupy wraz z oprzyrządowaniem, roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe oraz inwentaryzację powykonawczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPostępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173 101.52
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606, Charzykowy, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137712.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137712.09
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192618.05
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie

(-)Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama