Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Osiu informuje, 縠 od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

mo縩a sk砤da wnioski o przyj阠ie dziecka do przedszkola.

Wnioski o przyj阠ie dziecka do przedszkola
( w zwi眤ku z przebudow strony internetowej przedszkola )
pobiera si na stronie Gminy Osie lub w gabinecie dyrektora przedszkola.


Informacje dodatkowe

  • Do przedszkola dzieci zapisywane s jeden raz w roku szkolnym.
  • Rodzice dzieci ucz阺zczaj眂ych do przedszkola zobowi眤ani s do odebrania i wype硁ienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w celu potwierdzenia woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej plac體ce.

  1. Zgodnie z Zarz眃zeniem Nr 169/17 W骿ta Gminy Osie z dnia 20 marca 2017 r. ustala si nast阷uj眂y harmonogram czynno禼i post阷owania rekrutacyjnego oraz post阷owania uzupe硁iaj眂ego do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2017/2018.


Tabela nr 1.


Lp.

Rodzaj czynno禼i

Termin

Termin post阷owania uzupe硁iaj眂e - go

1.

Z硂縠nie wniosku o przyj阠ie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzaj眂ymi spe硁ianie przez kandydata warunk體 lub kryteri體 branych pod uwag w post阷owaniu rekrutacyjnym.

Od 14.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
godz. 15:00

Od 16.05.2017 r.

do 23.05.2017 r.

godz. 15:00


2.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wniosk體 o przyj阠ie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokument體 potwierdzaj眂ych spe硁ianie przez kandydata warunk體 lub kryteri體 branych pod uwag w post阷owaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz眂ego komisji rekrutacyjnej czynno禼i, o kt髍ych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie o秝iaty.

Do 04.05.2017 r.

Do 30.05.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydat體 zakwalifikowanych i kandydat體 niezakwalifikowanych.

05.05.2017 r. godz.15:00

06.06.2017 r. godz.15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj阠ia w postaci pisemnej o秝iadczenia.

Od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

godz.15:00

Od 12.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomo禼i przez komisj rekrutacyjn listy kandydat體 przyj阾ych i kandydat體 nieprzyj阾ych.

15.05.2017 r.

godz.15:00

23.06.2017 r.

Godz. 12:00

  1. Zgodnie z Uchwa潮 Nr XX/146/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie okre秎enia kryteri體 naboru do publicznych przedszkoli i do oddzia丑w przedszkolnych w szko砤ch podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szk蟪 podstawowych prowadzonych przez Gmin Osie, okre秎a si kryteria wraz z liczb punkt體 naboru do publicznych przedszkoli oraz oddzia丑w przedszkolnych w szko砤ch podstawowych prowadzonych przez Gmin Osie w drugim etapie post阷owania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezb阣ne do potwierdzenia tych kryteri體 :

Tabela nr 2.


Lp.

Kryterium rekrutacji okre秎one przez organ prowadz眂y

Dokumenty potwierdzaj眂e spe硁iane kryterium

Warto舵 kryterium w punktach

1.

Kandydat, kt髍ego oboje rodzice pracuj lub prowadz dzia砤lno舵 gospodarcz ub prowadz gospodarstwo rolne


O秝iadczenie rodzic體 o: zatrudnieniu, prowadzeniu dzia砤lno禼i gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego


5

2.

Kandydat, kt髍ego rodzice studiuj/ucz si

w trybie dziennym


O秝iadczenie rodzic體 o pobieraniu

nauki w systemie dziennym

4

3.

Kandydat, kt髍ego rodze駍two b阣zie

kontynuowa硂 wychowanie przedszkolne

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowejO秝iadczenie o kontynuacji

wychowania przedszkolnego przez

rodze駍two kandydata ubiegaj眂ego

si o przyj阠ie do przedszkola lub

oddzia硊 przedszkolnego w szkole

podstawowej

3

4.

Kandydat z rodziny b阣眂ej pod opiek Gminnego O秗odka Pomocy Spo砮cznej, za wyj眛kiem korzystania ze 秝iadcze jednorazowych

Za秝iadczenie wydane przez Gminny

O秗odek Pomocy Spo砮cznej

2


DO POBRANIA:

Wniosek o przyj阠ie dziecka do Przedszkola Publicznego w Osiu >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama