Obwieszczenie Starosty wieckiego z dnia 6.04.2017 r. o postpowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obrb Brzeziny, gm. Osie,  przy realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wakowiska ? Jeewo, polegajcej na budowie cieki pieszo - rowerowej o dugoci ok. 4,5 km.


wiecie dn. 06.04.2017 r.

WGK.III.683.2.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) z a w i a d a m i a m , e w trybie przepisw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 687 z pn. zm.) tutejszy organ dnia 02 marca 2017r. wszcz postpowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obrb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - waciciel Adolf i Rozalia maonkowie Grabowscy, ktra zgodnie z decyzj nr 9/2016 o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.? Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wakowiska ? Jeewo , polegajcej na budowie cieki pieszo - rowerowej o dugoci ok. 4,5 km?, gmina Osie wojewdztwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r., staa si wasnoci Powiatu wieckiego.

(Zgodnie z art.49 k.p.a. dorczenie uwaa si za dokonane po upywie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoci przez zamieszczenie w publicznie dostpnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w wieciu, stronie Powiatu wieckiego - www.csw.pl , oraz przez wywieszenie na tablicy ogosze tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzdzie Gminy Osie, BIP Gminy Osie i stronie www.osie.pl.


z up. Starosty wieckiego

z-ca Geodety Powiatowego

mgr in. Zbigniew KiepiskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama