Ptasia grypaZgodnie z rozporz眃zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarz眃zenia 秗odk體 zwi眤anych z wyst眕ieniem wysoce zjadliwej grypy ptak體, zniesiono zakaz ca砶owitego wypuszczania drobiu, lecz dalej: zakazuje si:

 • Pojenia drobiu oraz ptak體 utrzymywanych przez cz硂wieka wod ze zbiornik體, do kt髍ych dost阷 maj dzikie ptaki.
 • Wnoszenia i wwo縠nia na teren gospodarstwa, w kt髍ym jest utrzymywany dr骲, zw硂k dzikich ptak體 lub tusz ptak體 硂wnych.

nakazuje si:

 • Utrzymywanie drobiu w spos骲 ograniczaj眂y jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Zg砤szanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w kt髍ych jest utrzymywany dr骲 lub inne ptaki, z wy潮czeniem ptak體 utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Utrzymywanie drobiu w spos骲 wykluczaj眂y jego dost阷 do zbiornik體 wodnych, do kt髍ych dost阷 maj dzikie ptaki.
 • Przechowywanie paszy dla ptak體 w spos骲 zabezpieczaj眂y przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 • Karmienie i pojenie drobiu oraz ptak體 utrzymywanych w niewoli w spos骲 zabezpieczaj眂y pasz i wod przed dost阷em dzikich ptak體 oraz ich odchodami.
 • Wy硂縠nie mat dezynfekcyjnych przed wej禼iami i wyj禼iami z budynk體 inwentarskich, w kt髍ych jest utrzymywany dr骲, w liczbie zapewniaj眂ej zabezpieczenie wej舵 i wyj舵 z tych budynk體 ? w przypadku ferm, w kt髍ych dr骲 jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 • Stosowanie przez osoby wchodz眂e do budynk體 inwentarskich, w kt髍ych jest utrzymywany dr骲, odzie縴 ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do u縴tku wy潮cznie w danym budynku ? w przypadku ferm, w kt髍ych dr骲 jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
 • Stosowanie przez osoby wykonuj眂e czynno禼i zwi眤ane z obs硊g drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie r眐 przed wej禼iem do budynk體 inwentarskich,
 • Oczyszczanie i odka縜nie sprz阾u i narz阣zi u縴wanych do obs硊gi drobiu przed ka縟ym ich u縴ciem,
 • Powstrzymanie si przez osoby, kt髍e w ci眊u ostatnich 72 godzin uczestniczy硑 w polowaniu na ptaki 硂wne, od wykonywania czynno禼i zwi眤anych z obs硊g drobiu,
 • Dokonywanie codziennego przegl眃u stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawieraj眂ej w szczeg髄no禼i informacje na temat liczby pad硑ch ptak體, spadku pobierania paszy lub nie秐o禼i.


Pe硁a tre舵 rozporz眃zenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/722/1

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama