Ponad 1500 os骲 ? tyle ubezpieczonych w KRUS w ci眊u ostatnich dzieci阠iu lat dozna硂 uszczerbku na zdrowiu wskutek zaka糿ych chor骲 zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w wi阫szo禼i z powodu boreliozy).

godne zimy powoduj korzystne warunki do rozwoju tych paj阠zak體, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal ca砮j Polski. Warto wiedzie, jak nale縴 post阷owa, aby uk眘zenia unikn辨, a je秎i ju do niego dojdzie ? jak minimalizowa skutki kontaktu z tym niepozornym paj阠zakiem.

Obszary gdzie odnotowana najwi阠ej zachorowa na choroby zaka糿e oznaczono kolorem pomara馽zowym wg danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo砮cznego.


alt

Powszechnie uwa縜 si, 縠 kleszcze mog wyst阷owa jedynie na drzewach, w lesie i to tam niebezpiecze駍two kontaktu z nimi jest najwi阫sze. Tymczasem spotka je mo縩a na 潮kach, nad rzekami i jeziorami, w zaro秎ach, a nawet na miejskich trawnikach. Ich najwi阫sza aktywno舵, a zarazem najwi阫sze ryzyko bycia przez kleszcza uk眘zonym, przypada na okres wiosenno-letni. Aby uchroni si przed skutkami uk眘zenia nale縴 powrocie do domu dok砤dnie sprawdzi, czy na ciele nie ma nieproszonego go禼ia. Jest to bardzo wa縩e, poniewa 秎ina kleszcza zawiera substancje znieczulaj眂e, co utrudnia odnalezienie miejsca uk眘zenia.

Je秎i dosz硂 do uk眘zenia, kleszcza nale縴 jak najszybciej usun辨, najlepiej przy pomocy specjalnej pompki pr罂niowej lub wyci眊n辨 p阺et - nie nale縴 jednak pr骲owa go wykr阠a. Je縠li kleszcz tkwi zbyt g酬boko w ciele, powinno si niezw硂cznie uda do lekarza. Usuni阠ie kleszcza w pierwszej dobie po uk眘zeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobie駍two zara縠nia. Po up硑wie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna od縴wia si krwi 縴wiciela i wtedy mo縠 zarazi przenoszonymi przez siebie chorobami.

Okres inkubacji chor骲 wywo硑wanych przez kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy zatem dosz硂 do zaka縠nia przez kleszcza, w miejscu uk眘zenia na sk髍ze pojawia si charakterystyczny rumie o 秗ednicy od 1 cm do 1,5 cm, kt髍y w d硊gim okresie czasu powi阫sza si do kilku centymetr體, po czym blednie od 秗odka i zanika. W diagnostyce wyst眕i硑 r體nie przypadki, gdy rumie nie wyst眕i, a kleszcz zosta niezauwa縪ny. Nale縴 pami阾a, 縠 borelioza wywo硊je czasami objawy podobne do grypy, np.: stan podgor眂zkowy, b髄e mi甓niowo-stawowe, b髄e g硂wy, os砤bienie, nudno禼i. Je秎i po uk眘zeniu przez kleszcza wyst眕i takie niepokoj眂e objawy, bezwzgl阣nie trzeba zg硂si si do lekarza w celu wykluczenia boreliozy b眃 poddania si leczeniu w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza mo縠 prowadzi do uszkodzenia o秗odkowego uk砤du nerwowego i uk砤du sercowo-naczyniowego.

Aby zmniejszy ryzyko zaka縠nia chorobami odkleszczowymi nale縴:

  • nosi szczelne obuwie i ubranie, zakrywaj眂e wi阫szo舵 cia砤
  • stosowa 秗odki odstraszaj眂e kleszcze,
  • trzyma si z dala od miejsc, w kt髍ych kleszcze zazwyczaj przebywaj, takich jak wysokie trawy i tereny g阺to zakrzewione,
  • po ka縟ym pobycie w plenerze starannie obejrze swoje cia硂 - sk髍 g硂wy, uszy, szyj, a szczeg髄nie miejsca w zagi阠iach r眐, kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dost阷na jest szczepionka przeciwko zaka縠niu kleszczowym zapaleniem m髗gu (KZM) - warto si z niej skorzysta. Nie istnieje jednak szczepienie chroni眂e przed zachorowaniem na borelioz.

Informacja przekazana za po秗ednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama