Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego przypomina, e 2 maja 2017 r. upywa ustawowy termin skadania zezna podatkowych o wysokoci dochodu osignitego w 2016 r. z tytuu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).


W zdecydowanej wikszoci przypadkw, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytw i rencistw, Kasa rozliczya podatek i przekazaa tym wiadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.

Emeryt/rencista, ktry otrzyma formularz PIT-40A i poza emerytur lub rent wypacan z Kasy w 2016 r. nie osiga innego przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (dochd z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowizku skadania w urzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Natomiast emeryt/rencista, ktry otrzyma z Kasy formularz PIT-11A - informacj o dochodach uzyskanych z tytuu emerytur i rent w 2016 r., jest zobowizany sam zoy zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we waciwym urzdzie skarbowym (bd drog elektroniczn) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r.

Ponadto Kasa wyjania, e emeryt/rencista, ktry zosta rozliczony przez Kas i otrzyma PIT-40A, ale chce skorzysta z ulg podatkowych lub rozliczy si wsplnie z maonkiem bd dzieckiem (w przypadku osb samotnych), moe sam zoy zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyej podanym terminie. W zeznaniu tym naley uwzgldni przychd osignity w 2016 r. z tytuu pobierania wiadcze emerytalno-rentowych.

Zeznanie podatkowe lub owiadczenie na druku PIT-OP skada rwnie emeryt/rencista, ktry zdecyduje si na przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.

Wicej informacji w komunikacie Kasy z dnia 18 stycznia 2017 r. Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r. oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansw www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama