W骿t Gminy Osie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo禼iami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z p蠹n. zm.) podaje do publicznej wiadomo禼i wykaz nieruchomo禼i po硂縪nej we wsi Osie stanowi眂ej w砤sno舵 Gminy Osie przeznaczonej do sprzeda縴 w drodze przetargu:Osie, 20.04.2017 r.

W骿t Gminy Osie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo禼iami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z p蠹n. zm.) podaje do publicznej wiadomo禼i wykaz nieruchomo禼i po硂縪nej we wsi Osie stanowi眂ej w砤sno舵 Gminy Osie przeznaczonej do sprzeda縴 w drodze przetargu:

Po硂縠nie

Ksi阦a wieczysta

Nr dzia砶i i powierzchnia w ha

Cena nieruchomo禼i

netto

Opis nieruchomo禼i


Osie


BY1S/00019666/5


190/14 ? 0,1427 ha39 600,00 z

Nieruchomo舵 gruntowa nie zabudowana po硂縪na w Osiu przy ul. Ks. Sychty, z dost阷em do drogi asfaltowej, wyposa縠nie nieruchomo禼i w sieci uzbrojenia terenu.

1. Przeznaczenie nieruchomo禼i w planie miejscowym:

Dzia砶a nr 190/14 obr阞 Osie - zgodnie z uchwa潮 Nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia
7 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowych plan體 zagospodarowania przestrzennego dzia砶a
jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudow gospodarczo-gara縪w z ni zwi眤an.

Prawo pierwsze駍twa nabycia przedmiotowych nieruchomo禼i zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
z zastrze縠niem art.216a, przys硊guje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo禼iami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z p蠹n. zm.) lub odr阞nych przepis體 osobie fizycznej lub prawnej, kt髍a spe硁ia jeden z nast阷uj眂ych warunk體 tj. :

  • przys硊guje jej roszczenie o nabycie nieruchomo禼i z mocy niniejszej ustawy lub odr阞nych przepis體, je縠li z硂縴 wniosek
    o nabycie przed up硑wem terminu okre秎onego w wykazie, o kt髍ym mowa w art. 35 ust. 1. Termin z硂縠nia wniosku wyznacza si do dnia 05.06.2017 r.
  • jest poprzednim w砤禼icielem zbywanej nieruchomo禼i pozbawionym prawa w砤sno禼i
    przedmiotowej nieruchomo禼i przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobierc je縠li z硂縴 wniosek o jej nabycie przed up硑wem terminu okre秎onego w wykazie, o kt髍ym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzaj眂ymi jego zasadno舵. Termin z硂縠nia wniosku wyznacza si do dnia 05.06.2017 r.

Podano do publicznej wiadomo禼i na okres 21 dni tj. od 20.04.2017 r. do 12.05.2017 r.

Szczeg蟪owych informacji udziela Referat Rolnictwa Urz阣u Gminy Osie ? pok. nr 13,

tel. 052 33 29 540.


W骿t Gminy Osie
Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama