Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie WOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego pt.: "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach"


Osie, dnia 12 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizację zadania publicznego pt.:

„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”


W dniu 09 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.):


„Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach”.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
  2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
  3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy


Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał GrabskiUproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>>