Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrce komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, z kwoty emerytury lub renty ? po odliczeniu skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych nalenoci z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych ? podlegaj potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytuw wykonawczych na pokrycie nalenoci innych ni wiadczenia alimentacyjne, z uwzgldnieniem kwot wolnych od potrce. Kwot woln od potrce jest cz wiadczenia, ktra nie podlega egzekucji.Od 1 lipca 2017 r. nastpio zwikszenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrce i egzekucji komorniczej na korzy osb zainteresowanych tj. do 75% najniszej emerytury, czyli 750 z. Do koca czerwca 2017 r. kwot woln od potrce i egzekucji komorniczej byo 50% najniszej emerytury tj. 500 z.

Nowe rozwizanie suy zwikszeniu ochrony wiadczeniobiorcw przed negatywnymi skutkami postpowania egzekucyjnego. Podwyszona kwota wolna od egzekucji ma zastosowanie w przypadku potrcania z emerytury lub renty nalenoci innych ni wiadczenia alimentacyjne i stosuje si j nie tylko do potrce dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2017 r., ale rwnie tych ju trwajcych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z pn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z pn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 padziernika 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036)

Przekazano za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama