Informacja z otwarcia ofert na dowóz dzieci szkolnych

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie„


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

 Osie, 18.07.2017 r.

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.4.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie„.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie „

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 176 269,77 zł netto / 3 lata

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Termin płatności


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Usługi Transportowe, Stanisław Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 zł / km brutto

Termin płatności: 30 dni.


2. Transport Osobowo – Ciężarowy „DARBUS” – Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 6,48 zł / km brutto

Termin płatności: 30 dni.


Termin wykonania zamówienia : 04.09.2017 r. – 30.06.2020 r.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski