Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz dzieci szkolnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie „.


Osie, 02.08.2017 r

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.4.2017.ZP .


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie „.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Transportowe, Stanisław Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 zł / km brutto

Termin płatności : 30 dni.

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły dwie oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II termin płatności faktury :

Usługi Transportowe, Stanisław Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 zł / km brutto (95 pkt)

Termin płatności : 30 dni (5 pkt)

Razem : 100 pkt.


Transport Osobowo – Ciężarowy „DARBUS” – Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 6,48 zł / km brutto (62,59 pkt)

Termin płatności : 30 dni (5 pkt)

Razem : 67,59 pkt.

4. Wykonawca Usługi Transportowe, Stanisław Betyna, Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski