Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: ?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie ?.


Osie, 02.08.2017 r

Znak sprawy: ROBiGK.271.4.2017.ZP .


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie ?.

1. Dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamwie publicznych Zamawiajcy informuje, e w prowadzonym postpowaniu wybrano do realizacji zamwienia ofert zoon przez Wykonawc:

Usugi Transportowe, Stanisaw Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 z / km brutto

Termin patnoci : 30 dni.

2. Tryb postpowania: przetarg nieograniczony

3. Wpyny dwie oferty, ktre otrzymay punkty w kryterium I cena i II termin patnoci faktury :

Usugi Transportowe, Stanisaw Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 z / km brutto (95 pkt)

Termin patnoci : 30 dni (5 pkt)

Razem : 100 pkt.


Transport Osobowo ? Ciarowy ?DARBUS? ? Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 6,48 z / km brutto (62,59 pkt)

Termin patnoci : 30 dni (5 pkt)

Razem : 67,59 pkt.

4. Wykonawca Usugi Transportowe, Stanisaw Betyna, Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

spenia warunki udziau w postpowaniu. Oferta zoona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono adnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupw.


Wjt Gminy Osie
(-)Micha Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama