Wyprawka szkolna i stypendium

Drodzy Rodzice!

Wójt Gminy Osie informuje, o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018:


  • STYPENDIUM SZKOLNE

Termin składania wniosków - do 15 września 2017 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepubl. ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ? do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie mieszkający na terenie Gminy Osie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek składa się jeden raz w roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem i przedstawić rachunki potwierdzające celowość wydatków.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Osie


  • ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK o stypendium szkolne/zasiłek szkolny ? pobierz


  • WYPRAWKA SZKOLNA

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2017 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmie się uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie obejmuje:

  • ? uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; na zakup materiałów edukacyjnych.

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


  • ? uczniów klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • ? uczniów klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV?VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • ? uczniów klas IV?VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • ? uczniów klas VII?IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,


Wysokość kwoty dofinansowania zależeć będzie m.in. od typu szkoły, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. I tak wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 175 zł do 445 zł.


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych ? pobierz

  • Warto pamiętać, że trwa REFORMA PODRĘCZNIKOWA.

W tym roku DARMOWE PODRĘCZNIKI otrzymają uczniowie klas I, IV, VI, VII i III klasy gimnazjum


Informacje na temat pomocy uczniom można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie, pok. 5

(tel. 52 33 29 540).


Wniosek wyprawka do pobrania >>>

Wniosek stypendium do pobrania >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama