Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Osie, stanowiącego własność Gminy Osie.

Osie, 10.08.2017 r.


WÓJT GMINY OSIE OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Osie, stanowiącego własność Gminy Osie.


  1. Oznaczenie nieruchomości:Lp


Położenie


KW Nr

Numer
działki

Powierzchnia
działki ha

Udział
gruntu

Numer
lokalu mieszkalnego

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami
przynależnymi m2


Cena wywoławcza


Przeznaczenie


1.

Osie, ul. Kościelna 10

BY1S/00016240/2

116

0,0900

3565/62712

10/2

Lokal ? 26,68 m2

Pom. przyn. ? 8,97 m2

25 000,00

sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku wielorodzinnym nr 10 przy ulicy Kościelnej w Osiu. Budynek o dwóch kondygnacjach: parterze i piętrze oraz poddaszu użytkowym i strychu obok niego, podpiwniczony, przybudowany do istniejącego podobnego obiektu na sąsiedniej nieruchomości. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej ceramicznej, na fundamentach murowanych z łamanych kamieni polnych. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną , wodociągową, kanalizacyjną, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Dach dwuspadowy drewniany z belek krokwi ołaconych i pokrytych blachodachówką.


Lokal znajduje się na parterze składa się z : kuchnia o pow. 9,22 m2, łazienka o pow. 2,81 m2, pokój o pow. 14,65 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnica pod budynkiem mieszkalnym o pow. 2,51 m2 oraz komórka w budynku gospodarczym o pow. 6,46 m2.


Wraz z nabyciem odrębnej własności lokalu nabywca nabywa udział w nieruchomości wspólnej jako współwłasność w części 3565/62712 wyliczonej proporcjonalnie do łącznej powierzchni użytkowej.

Pomieszczenia wspólne stanowią: komunikacja w piwnicy ? 6,77 m2, komunikacja na poziomie parteru ? 18,10 m2, komunikacja na poziomie piętra ? 14,00 m2, komunikacja na poziomie poddasza ? 7,38 m2, strych ? powierzchnia podłogi ? 55,27 m2, poddasze budynku gospodarczego ? 43,53 m2 wraz z komunikacją ? 5,65 m2 , kotłownia wspólna dla budynku 8 i 10 ? 41,47 m2.

Razem powierzchnia wspólna : 192,17 m2.


3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:


Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie wymieniona działka położona jest na terenach wielofunkcyjnych zabudowanych i zainwestowanych.


4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.


5. Przetarg na lokal odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6 pok. nr 3.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wpłacenia wadium w określonej kwocie. Osoby uczestniczące w przetargu, jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

6. Wadium wynosi:


Lokal nr 2 ? cena wywoławcza 25 000,00 zł ? wadium w kwocie 1 500,- zł.


Podana cena lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn zm.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Osie:

Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie do dnia 08.09.2017 r.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


7. Należność za wylicytowany lokal należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego oraz wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.


8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 10.08.2017 r.


9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy Osie ? pok. nr 13, tel. (052 33 29 540 p. A. Pawlak) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 ? 1500.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama