Wójt Gminy Osie informuje o udzielniu zamówienia na zadanie pn. ?Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno ? Osie?.


Osie, 16.08.2017 r.

ROŚBiGK.271.4.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500013537-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.

?Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno ? Osie?.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 546748-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500003748-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi przez dodatkowego opiekuna do i z Zespołu Szkół w Osiu na i z zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć tych placówek. Usługa ma być wykonywana środkiem transportu osobowego umożliwiającego przewóz minimum 19 osób. Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi cztery, a przewidywana ilość kilometrów wynosi 80 .W zależności od potrzeb - organizacji zajęć w szkołach w danym dniu ilość kursów i kilometrów może ulegać zmianie (może się zwiększyć lub zmniejszyć). Usługa wykonywana będzie w trakcie trwania zajęć w roku szkolnym w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Koordynatorem przewozów jest Urząd Gminy Osie w imieniu którego działa dyrektor Zespołu Szkół w Osiu , który będzie jednocześnie potwierdzać rzeczywistą ilość wykonanej usługi - przejechanych kilometrów oraz nadzorowali prawidłowość wykonywanej usługi zgodnie z umową oraz SIWZ. Dowożenie do Zespołu Szkół w Osiu na zajęcia szkolne i odwożenie będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora tej placówki. Dokładana ilość uczniów będzie podana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu. . Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a) utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, b) przestrzegać przepisy BHP i p.poż, c) ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, d) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, e) oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 176269.77 zł / 3 lata

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Stanisław Betyna

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Gwarna 9

Kod pocztowy: 86-150

Miejscowość: Osie

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4,27 zł / km

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4,27 zł/ km

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6,48 zł/km

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama