Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczcy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 13 wrzenia 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:


Uprzejmie informuj, e w dniu 13 wrzenia 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Porzdek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjcie protokou z ostatniej sesji

4. Zgaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wjta Gminy

6. Informacje z wykonania budetu Gminy Osie za I procze 2017 r., o ksztatowaniu si Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsiwzi za I procze 2017 roku

7. Podjcie uchwa w sprawach:

a) dokonania zmian w budecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniajca Wieloletni Prognoz Finansow Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola,

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ksowo,

e) zmieniajca uchwa w sprawie powoania skadw osobowych komisji staych Rady Gminy Osie,

f) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Dury?,

g) wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci.

8. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoarowej Gminy Osie

9. Informacja z dziaalnoci Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakoczenie obrad sesji


Przewodniczcy Rady Gminy
(-) Roman Wakowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama