Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Osie, 15.09.2017 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Osie, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny.

Lp.

Położenie

Księga Wieczysta

Numer

działki,

położenie

Powierzchnia

działki ha

Przeznaczenie

1.

Łążek, gm. Osie


BY1S/00031595/6

 236

Łążek


0,3300

 Zbycie w formie darowizny na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego w Łążku z przeznaczeniem na istniejący cmentarz parafialny.

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej , która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

• przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 , termin złożenia wniosku wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

• jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność, termin złożenia wniosku wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Podano do publicznej wiadomości w okresie 15.09. – 09.10.2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie oraz na stronie internetowej – www.osie.pl


Wójt Gminy Osie

(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama